výhody registrácie

Paralelné porovnanie evanjelií s odkazovníkom


Ježišov život v evanjeliách


 

Úvod

MatúšMarekLukášJán
PrológMt 1,1Mk 1,1Lk 1,1-4Jn 1,1-18

 

Narodenie a detstvo

MatúšMarekLukášJán
Prisľúbenie narodenia Jána Krstiteľa  Lk 1,5-25 
Zvestovanie  Lk 1,26-38 
Máriina návšteva Alžbety  Lk 1,39-56 
Narodenie Jána Krstiteľa  Lk 1,57-80 
Ježišov rodokmeňMt 1,2-17 Lk 3,23-38 
Narodenie JežišaMt 1,18-25 Lk 2,1-7 
Poklona malému JežiškoviMt 2,1-12 Lk 2,8-20 
Obriezka a predstavenie v chráme  Lk 2,21-38 
Útek do Egypta a návratMt 2,13-21   
Ježišovo detstvo v NazareteMt 2,22-23 Lk 2,39-40 
Malý Ježiš v chráme  Lk 2,41-52 

 

Príprava

MatúšMarekLukášJán
Ján KrstiteľMt 3,1-6Mk 1,2-6Lk 3,1-6Jn 1,19-23
Jánovo kázanie pokániaMt 3,7-10 Lk 3,7-9 
Ján usmerňuje  Lk 3,10-14 
Jánovo Mesiášske kázanieMt 3,11-12Mk 1,7-8Lk 3,15-18Jn 1,24-28
Uväznenie JánaMt 14,3-4Mk 6,17-18Lk 3,19-20 
Ježišov krstMt 3,13-17Mk 1,9-11Lk 3,21-22Jn 1,29-34
Ježišov rodokmeňMt 1,1-17 Lk 3,23-38 
PokúšanieMt 4,1-11Mk 1,12-13Lk 4,1-13 

 

Príprava na Ježišovo verejné účinkovanie (podľa Jána)

MatúšMarekLukášJán
Povolanie prvých učeníkov   Jn 1,35-51
Svadba v Káne   Jn 2,1-11
Odchod do Kafarnaumu   Jn 2,12
Prvá cesta do Jeruzalema   Jn 2,13
Vyčistenie chrámuMt 21,12-13Mk 11,15-17Lk 19,45-46Jn 2,14-22
Ježišovo účinkovanie v Jeruzaleme   Jn 2,23-25
Rozhovor s Nikodémom   Jn 3,1-21
Ježišovo účinkovanie v Judei   Jn 3,22
Jánovo svedectvo o Kristovi   Jn 3,23-36

 

Ježišovo účinkovanie v Galilei

MatúšMarekLukášJán
Cesta do GalileiMt 4,12Mk 1,14Lk 4,14Jn 4,1-3
Rozhovor so Samaritánkou pri studni   Jn 4,4-42
Účinkovanie v GalileiMt 4,13-17Mk 1,14-15Lk 4,14-15Jn 4,43-46
Ježišovo kázanie v NazareteMt 13,53-58Mk 6,1-6Lk 4,16-30 
Povolanie učeníkovMt 4,18-22Mk 1,16-20  
Vyučovanie v synagóge v Kafarnaume Mk 1,21-22Lk 4,31-32 
Uzdravenie posadnutého v synagóge Mk 1,23-28Lk 4,33-37 
Uzdravenie Petrovej testinejMt 8,14-15Mk 1,29-31Lk 4,38-39 
Uzdravovanie v podvečerMt 8,16-17Mk 1,32-34Lk 4,40-41 
Ježiš odchádza z Kafarnaumu Mk 1,35-38Lk 4,42-43 
Ježišovo prvé turné v GalileiMt 4,23Mk 1,39Lk 4,44 
Zázračný rybolov  Lk 5,1-11 
Očistenie malomocnéhoMt 8,1-4Mk 1,40-45Lk 5,12-16 
Uzdravenie ochrnutéhoMt 9,1-8Mk 2,1-12Lk 5,17-26Jn 5,8-9
Povolanie Léviho (Matúša)Mt 9,9-13Mk 2,13-17Lk 5,27-32 
Otázka ohľadom pôstuMt 9,14-17Mk 2,18-22Lk 5,33-39 
Zbieranie pšenice v sobotuMt 12,1-8Mk 2,23-28Lk 6,1-5 
Muž s vysušenou rukouMt 12,9-14Mk 3,1-6Lk 6,6-11 
Ježiš uzdravuje zástupy pri moriMt 4,24-25
Mt 12,15-16
Mk 3,7-12Lk 6,17-19 
Vyvolenie dvanástichMt 10,1-4Mk 3,13-19Lk 6,12-16 

 

Kázanie na hore (podľa Matúša)

MatúšMarekLukášJán
Ježiš stále uzdravovalMt 4,24-5,2Mk 3,7-13Lk 6,17-20 
BlahoslavenstváMt 5,3-12 Lk 6,20-23 
Soľ zemeMt 5,13Mk 9,49-50Lk 14,34-35 
Svetlo svetaMt 5,14-16Mk 4,21Lk 8,16 
Zákon a prorociMt 5,17-20 Lk 16,16-17 
O vražde a hnevaníMt 5,21-26 Lk 12,57-59 
O cudzoložstve a rozvoreMt 5,27-32Mk 9,43-48Lk 16,18 
O prisahaníMt 5,33-37   
O odplateMt 5,38-42 Lk 6,29-30 
O láske k nepriateľoviMt 5,43-48 Lk 6,27-28
Lk 6,32-36
 
O almužnáchMt 6,1-4   
O modlitbeMt 6,5-6   
Pánova modlitbaMt 6,7-15Mk 11,25Lk 11,1-4 
O pôsteMt 6,16-18   
O pokladochMt 6,19-21 Lk 12,33-34 
O čistom okuMt 6,22-23 Lk 11,34-36 
O slúžení dvom pánomMt 6,24 Lk 16,13 
O starostiachMt 6,25-34 Lk 12,22-32 
O posudzovaníMt 7,1-5Mk 4,24-25Lk 6,37-42 
O znevážení svätéhoMt 7,6   
Odpoveď Boha na modlitbuMt 7,7-11 Lk 11,9-13 
Zlaté pravidloMt 7,12 Lk 6,31 
Dve cestyMt 7,13-14 Lk 13,23-24 
"Po ovocí"Mt 7,15-20
Mt 12,33-35
 Lk 6,43-45 
"Hovoria Pane, Pane"Mt 7,21-23 Lk 6,46
Lk 13,25-27
 
Dom postavený na skaleMt 7,24-27 Lk 6,47-49 
Účinok kázaniaMt 7,28-29Mk 1,21-22  

 

Kázanie na planine (podľa Lukáša)

MatúšMarekLukášJán
Ježiš stále uzdravovalMt 4,24-5,2Mk 3,7-13Lk 6,17-20 
BlahoslavenstváMt 5,3-12 Lk 6,20-23 
Beda  Lk 6,24-26 
O láske k nepriateľoviMt 5,38-48 Lk 6,27-36 
O posudzovaníMt 7,1-5Mk 4,24-25Lk 6,37-42 
"Po ovocí"Mt 7,15-20
Mt 12,33-35
 Lk 6,43-45 
Dom postavený na skaleMt 7,21-27 Lk 6,46-49 

 

Pokračovanie Ježišovho účinkovania v Galilei

MatúšMarekLukášJán
Očistenie malomocnéhoMt 8,1-4Mk 1,40-45Lk 5,12-16 
Uzdravenie stotníkovho sluhuMt 8,5-13 Lk 7,1-10Jn 4,46-54
Vzkriesenie syna vdovy  Lk 7,11-17 
Uzdravenie Petrovej testinejMt 8,14-15Mk 1,29-31Lk 4,38-39 
Uzdravenie nemocného v podvečerMt 8,16-17Mk 1,32-34Lk 4,40-41 
O nasledovaní JežišaMt 8,18-22 Lk 9,57-62 
Utíšenie búrkyMt 8,23-27Mk 4,35-41Lk 8,22-25 
Uzdravenie posadnutých do čriedy svíňMt 8,28-34Mk 5,1-20Lk 8,26-39 
Uzdravenie ochrnutéhoMt 9,1-8Mk 2,1-12Lk 5,17-26Jn 5,8-9
Povolanie Léviho (Matúša)Mt 9,9-13Mk 2,13-17Lk 5,27-32 
Otázka o pôsteMt 9,14-17Mk 2,18-22Lk 5,33-39 
Jairova dcéra a žena s krvotokomMt 9,18-26Mk 5,21-43Lk 8,40-56 
Dvaja slepciMt 9,27-31
Mt 20,29-34
Mk 10,46-52Lk 18,35-43 
Nemý posadnutýMt 9,32-34
Mt 12,22-24
Mk 3,22Lk 11,14-15 
Žatva je veľkáMt 9,35-38Mk 6,6
Mk 6,34
Lk 8,1
Lk 10,2
 
Zmocnenie dvanástichMt 10,1-16Mk 6,7
Mk 3,13-19
Mk 6,8-11
Lk 9,1
Lk 6,12-16
Lk 9,2-5
Lk 10,3
 
Perzekuovanie učeníkovMt 10,17-25
Mt 24,9-14
Mk 13,9-13Lk 12,11-12
Lk 6,40
Lk 21,12-19
Jn 13,16
Posmelenie, aby sa nebáliMt 10,26-33 Lk 12,2-9 
Rozdelenie v domácnostiMt 10,34-36 Lk 12,51-53 
Podmienka učeníctvaMt 10,37-39 Lk 14,25-27
Lk 17,33
Jn 12,25
Odmena učeníkovMt 10,40-42Mk 9,41Lk 10,16Jn 13,20
Pokračovanie cestyMt 11,1   
Otázka Jána Krstiteľa a Ježišova odpoveďMt 11,2-6 Lk 7,18-23 
Ježišovo svedectvo JánoviMt 11,7-19 Lk 7,24-35
Lk 16,16
 
Beda Galilejským mestámMt 11,20-24 Lk 10,12-15 
Ježišovo vďakyvzdanie OtcoviMt 11,25-27 Lk 10,21-22 
"Poďte ku mne"Mt 11,28-30   
Zbieranie pšenice v sobotuMt 12,1-8Mk 2,23-28Lk 6,1-5 
Uzdravenie vyschnutej rukyMt 12,9-14Mk 3,1-6Lk 6,6-11 
Ježiš uzdravuje zástupy pri moriMt 12,15-21Mk 3,7-12Lk 6,17-19 
Žena s vzácnym olejomMt 26,6-13Mk 14,3-9Lk 7,36-50Jn 12,1-8
Ženy v službe  Lk 8,1-3 
Hovorili, že Ježiš sa pomiatol Mk 3,20-21  
Dohoda so satanomMt 12,22-30
Mt 9,32-34
Mk 3,22-27Lk 11,14-15
Lk 11,17-23
 
Hriech proti Duchu SvätémuMt 12,31-37
Mt 7,16-20
Mk 3,28-30Lk 12,10
Lk 6,43-45
 
Jonášovo znamenieMt 12,38-42
Mt 16,1-2.4
Mk 8,11-12Lk 11,16
Lk 11,29-32
 
Návrat zlých duchovMt 12,43-45 Lk 11,24-26 
Ježišovi skutoční príbuzníMt 12,46-50Mk 3,31-35Lk 8,19-21Jn 15,14
Podobenstvo o rozsievačoviMt 13,1-9Mk 4,1-9Lk 8,4-8 
Dôvod hovorenia v podobenstváchMt 13,10-17Mk 4,10-12
Mk 4,25
Lk 8,9-10
Lk 8,18
Lk 10,23-24
 
Výklad podobenstva o rozsievačoviMt 13,18-23Mk 4,13-20Lk 8,11-15 
"Kto má uši, nech počúva"Mt 5,15
Mt 10,26
Mt 7,2
Mt 13,12
Mk 4,21-25Lk 8,16-18 
Podobenstvo Božieho kráľovstva a semena Mk 4,26-29  
Podobenstvo o kúkoliMt 13,24-30   
Podobenstvo o horčičnom zrnkuMt 13,31-32Mk 4,30-32Lk 13,18-19 
Podobenstvo o kvaseMt 13,33 Lk 13,20-21 
Ježiš hovorí v podobenstváchMt 13,34-35Mk 4,33-34  
Výklad podobenstva o kúkoliMt 13,36-43   
Podobenstvá o skrytom poklade a o perleMt 13,44-46   
Podobenstvo o sietiMt 13,47-50   
Vynáša z pokladnice staré aj novéMt 13,51-52   
Ježišovi praví príbuzníMt 12,46-50Mk 3,31-35Lk 8,19-21Jn 15,14
Utíšenie búrkyMt 8,23-27Mk 4,35-41Lk 8,22-25 
Posadnutý v GerazeMt 8,28-34Mk 5,1-20Lk 8,26-39 
Jairova dcéra a žena s krvotokomMt 9,18-26Mk 5,21-43Lk 8,40-56 
Ježiš je odmietnutý v NazareteMt 13,53-58Mk 6,1-6Lk 4,16-30 
Druhá cesta do Jeruzalema   Jn 5,1
Uzdravenie pri rybníku   Jn 5,2-47
Zmocnenie dvanástichMt 9,35
Mt 10,1-14
Mk 6,6-13Lk 9,1-6 
Názory ohľadom JežišaMt 14,1-2Mk 6,14-16Lk 9,7-9 
Smrť Jána KrstiteľaMt 14,3-12Mk 6,17-29Lk 3,19-20 
Návrat apoštolov Mk 6,30-31Lk 9,10 
Nasýtenie 5000Mt 14,13-21Mk 6,32-44Lk 9,10-17Jn 6,1-15
Chodenie po vodeMt 14,22-33Mk 6,45-52 Jn 6,16-21
Uzdravenia v GenezareteMt 14,34-36Mk 6,53-56 Jn 6,22-25
Chlieb života   Jn 6,26-59
Poškvrnenie - tradičné a skutočnéMt 15,1-20Mk 7,1-23Lk 11,37-41
Lk 6,39
 
Stretnutie so Sýroféničankou (Kanánčankou)Mt 15,21-28Mk 7,24-30  
Ježiš uzdravuje hluchonemého a inýchMt 15,29-31Mk 7,31-37  
Narýtenie 4000Mt 15,32-39Mk 8,1-10  
Farizeji žiadajú znamenieMt 16,1-4
Mt 12,38-39
Mk 8,11-13Lk 11,16
Lk 12,54-56
Lk 11,29
 
Kvas farizejovMt 16,5-12Mk 8,14-21Lk 12,1 
Uzdravenie slepého v Betsaide Mk 8,22-26  

 

Cesta ku krížu

MatúšMarekLukášJán
Mnoho učeníkov sa pohoršilo na Ježišovi   Jn 6,60-66
Petrovo vyznanieMt 16,13-20Mk 8,27-30Lk 9,18-21Jn 6,67-71
Ježiš predpovedá svoje umučenieMt 16,21-23Mk 8,31-33Lk 9,22 
"Ak ma bude niekto nasledovať"Mt 16,24-28Mk 8,34-9,1Lk 9,23-27Jn 12,25
PremenenieMt 17,1-9Mk 9,2-10Lk 9,28-36 
Príchod EliášaMt 17,10-13Mk 9,11-13  
Ježiš uzdravuje posadnutého chlapcaMt 17,14-21Mk 9,14-29Lk 9,37-43
Lk 17,6
 
Ježiš znova predpovedá svoje umučenieMt 17,22-23Mk 9,30-32Lk 9,43-45 
Zaplatenie chrámovej daneMt 17,24-27   
Veľkosť v Božom kráľovstveMt 18,1-5Mk 9,33-37Lk 9,46-48Jn 13,20
Iný exorcistaMt 10,42Mk 9,38-41Lk 9,49-50 
Varovania o pokušeníMt 18,6-9
Mt 5,13
Mk 9,42-50Lk 17,1-2
Lk 14,34-35
 
Podobenstvo o stratenej ovciMt 18,10-14 Lk 15,3-7 
Napomenutie brataMt 18,15-18 Lk 17,3Jn 20,23
"Kde sú dvaja, alebo traja zhromaždení"Mt 18,19-20   
O zmiereníMt 18,21-22 Lk 17,4 
Podobenstvo o nemilosrdnom sluhoviMt 18,23-35   

 

Posledná cesta do Jeruzalema (podľa Lukáša)

MatúšMarekLukášJán
Rozhodnutie ísť do JeruzalemaMt 19,1-2Mk 10,1Lk 9,51 
Ježiš odmietnutý Samaritánmi  Lk 9,52-56 
O nasledovaní JežišaMt 8,18-22 Lk 9,57-62 
Poverenie sedemdesiatichMt 9,37-38
Mt 10,7-16
 Lk 10,1-12 
Beda nad Galilejskými mestamiMt 11,20-24 Lk 10,13-15 
"Kto počúva vás, mňa počúva"Mt 10,40 Lk 10,16Jn 13,20
Návrat sedemdesiatich  Lk 10,17-20 
Ježišovo vďakyvzdanie Otcovi a požehnanosť učeníkovMt 11,25-27
Mt 13,16-17
 Lk 10,21-24 
Otázka znalca zákonaMt 22,34-40Mk 12,28-34Lk 10,25-28 
Podobenstvo o dobrom Samaritánovi  Lk 10,29-37 
Mária a Marta  Lk 10,38-42 
Pánova modlitbaMt 6,9-13 Lk 11,1-4 
Neodbytbý priateľ o polnoci  Lk 11,5-8 
Povzbudenie k modlitbeMt 7,7-11 Lk 11,9-13 
Protirečenie s BelzebulomMt 12,22-30Mk 3,22-27Lk 11,14-23 
Návrat zlého duchaMt 12,43-45 Lk 11,24-26 
Pravé blahoslavenstvo  Lk 11,27-28 
Jonášovo znamenieMt 12,38-42Mk 8,11-12Lk 11,29-32 
O svetleMt 5,15Mk 4,21Lk 11,33 
Čisté okoMt 6,22-23 Lk 11,34-36 
Vystúpenie proti farizejom a zákoníkomMt 15,1-9Mk 7,1-9Lk 11,37-54 
Kvas farizejovMt 16,5-6Mk 8,14-15Lk 12,1 
Povzbudenie s smelému vyznaniuMt 10,26-33 Lk 12,2-9 
Hriech proti Duchu SvätémuMt 12,31-32Mk 3,28-30Lk 12,10 
Pomoc Ducha SvätéhoMt 10,19-20Mk 13,11Lk 12,11-12
Lk 21,14-15
 
Vystíhanie pred chamtivosťou  Lk 12,13-15 
Podobenstvo o hlúpom boháčovi  Lk 12,16-21 
Strachovanie o pozemské veciMt 6,25-34 Lk 12,22-32 
Poklad v nebiMt 6,19-21 Lk 12,33-34 
Bdieť a byť vernýMt 24,42-51 Lk 12,35-48 
Rozdelenie domácnostíMt 10,34-36 Lk 12,49-53 
Poznávanie časovMt 16,2-3 Lk 12,54-56 
Dohodnutie sa s protivníkomMt 5,25-26 Lk 12,57-59 
Oľutovanie, alebo záhuba (Podobenstvo o neplodnom figovníku)  Lk 13,1-9 
Uzdravenie zhrbenej ženy v sobotu  Lk 13,10-17 
Podobenstvo o horčičnom zrnkuMt 13,31-32Mk 4,30-32Lk 13,18-19 
Podobenstvo o kvaseMt 13,33 Lk 13,20-21 
Vylúčenie z kráľovstvaMt 7,13-14
Mt 7,22-23
Mt 8,11-12
Mt 19,30
Mk 10,31Lk 13,22-30 
Varovanie pred Herodesom  Lk 13,31-33 
Nárek nad JeruzalemomMt 23,37-39 Lk 13,34-35 
Uzdravenie muža s vodnatieľkou  Lk 14,1-6 
Učenie o pokore  Lk 14,7-14 
Podobenstvo o veľkej večeriMt 22,1-14 Lk 14,15-24 
Podmienka učeníctvaMt 10,37-38 Lk 14,25-33 
Podobenstvo o soliMt 5,13Mk 9,49-50Lk 14,34-35 
Podobenstvo o stratenej ovciMt 18,12-14 Lk 15,1-7 
Podobenstvo o stratenej minci  Lk 15,8-10 
Podobenstvo o márnotratnom synovi  Lk 15,11-32 
Podobenstvo o nečestnom správcovi  Lk 16,1-9 
O vernosti v malom  Lk 16,10-12 
O slúžení dvom pánomMt 6,24 Lk 16,13 
Pokarhanie farizejov  Lk 16,14-15 
O zákoneMt 11,12-13
Mt 5,18
 Lk 16,16-17 
O rozvodeMt 19,9Mk 10,11-12Lk 16,18 
Podobenstvo o Lazarovi a Boháčovi  Lk 16,19-31 
Varovanie pred pohoršeniamiMt 18,6-7Mk 9,42Lk 17,1-3 
O odpusteníMt 18,15 Lk 17,3-4 
O viereMt 17,19-21Mk 9,28-29Lk 17,5-6 
Neužitoční sluhovia s povinnosťou  Lk 17,7-10 
Očistenie 10 malomocných  Lk 17,11-19 
O príchode Božieho Kráľovstva  Lk 17,20-21 
Deň syna človekaMt 24,23
Mt 24,26-27
Mt 24,37-39
Mt 24,17-18
Mt 10,39
Mt 24,40-41
Mt 24,28
Mk 13,19-23
Mk 13,14-16
Lk 17,22-37Jn 12,25
Podobenstvo o nečestnom sudcovi  Lk 18,1-8 
Farizej a mýtnik  Lk 18,9-14 

 

Ježiš na slávnosti stánkov (podľa Jána)

MatúšMarekLukášJán
Ježiš ostáva v Galilei   Jn 7,1-9
Cesta do Jeruzalema v tajnosti   Jn 7,10-13
Vyučovanie v chráme   Jn 7,14-39
Roztržka medzi ľuďmi kvôli Ježišovi   Jn 7,40-52
Žena prichytená pri cudzoložstve   Jn 7,53-8,11
"Ja som svetlo sveta"   Jn 8,12-20
Rozhovor so židmi   Jn 8,21-29
"Pravda vás oslobodí"   Jn 8,30-36
Deti diabla   Jn 8,37-47
"Prv než bol Abrahám, ja som"   Jn 8,48-59
Ježiš uzdravuje slepého od narodenia   Jn 9,1-41
"Ja som dobrý pastier"   Jn 10,1-18
Opäť roztržka medzi židmi   Jn 10,19-21

 

Účinkovanie v Judei

MatúšMarekLukášJán
Odchod do JudeiMt 19,1-2Mk 10,1Lk 9,51 
O rozvode a celibáteMt 19,3-12Mk 10,2-12Lk 16,18 
Ježiš žehná detiMt 19,13-15Mk 10,13-16Lk 18,15-17 
Bohatý mladíkMt 19,16-22Mk 10,17-22Lk 18,18-23 
O bohatstve a odmene učeníkovMt 19,23-30Mk 10,23-31Lk 18,24-30
Lk 22,28-30
 
Podobenstvo o pracovníkoch vo viniciMt 20,1-16Mk 10,31Lk 13,30 
Ježiš na sviatkoch posvätenia chrámu   Jn 10,22-39
Ježiš odišiel za Jordán   Jn 10,40-42
Vzkriesenie Lazara   Jn 11,1-44
Veľkňazi a farizeji sa radia proti Ježišovi   Jn 11,45-53
Ježiš sa uchýlil v Efraime   Jn 11,54-57
Tretie predpovedanie umučeniaMt 20,17-19Mk 10,32-34Lk 18,31-34 
Zebedejovi synovia (Kto je väčší?)Mt 20,20-28Mk 10,35-45Lk 22,24-27 
Uzdravenie slepca (Bartimeja)Mt 20,29-34
Mt 9,27-31
Mk 10,46-52Lk 18,35-43 
ZachejMt 18,11 Lk 19,1-10 
Podobenstvo o mínach / talentochMt 25,14-30Mk 13,34Lk 19,11-27 
Pomazanie v BetániiMt 26,6-13Mk 14,3-9Lk 7,36-50Jn 12,1-8
Spiknutie proti Lazarovi   Jn 12,9-11

 

Posledné účinkovanie v Jeruzaleme

MatúšMarekLukášJán
Triumfálny vstupMt 21,1-9Mk 11,1-10Lk 19,28-40Jn 12,12-19
Ježiš plače nad Jeruzalemom  Lk 19,41-44 
Ježiš v Jeruzaleme (Vyčistenie chrámu), návrat do BetánieMt 21,10-17Mk 11,11
Mk 11,15-17
Lk 19,45-46 
Prekliatie figovníkaMt 21,18-19Mk 11,12-14.20.21  
Vyčistenie chrámuMt 21,12-13Mk 11,15-17Lk 19,45-46Jn 2,13-17
Veľkňazi a zákoníci proti Ježišovi Mk 11,18-19Lk 19,47-48 
Figovník vyscholMt 21,20-22
Mt 6,14-15
Mk 11,20-26  
Otázka o autoriteMt 21,23-27Mk 11,27-33Lk 20,1-8 
Podobenstvo o dvoch synochMt 21,28-32   
Podobenstvo o nepoctivých vinohradníkochMt 21,33-46Mk 12,1-12Lk 20,9-19 
Podobenstvo o veľkej večeriMt 22,1-14 Lk 14,15-24 
Platiť dane Cézarovi?Mt 22,15-22Mk 12,13-17Lk 20,20-26 
Otázka o vzkrieseníMt 22,23-33Mk 12,18-27Lk 20,27-40 
Najväčšie prikázanieMt 22,34-40Mk 12,28-34Lk 10,25-28 
Otázka o Dávidovom synoviMt 22,41-46Mk 12,35-37Lk 20,41-44 
Beda zákoníkom a farizejomMt 23,1-36Mk 12,37-40Lk 20,45-47 
Ježišov nárek nad JeruzalemomMt 23,37-39 Lk 13,34-35 
Obeta chudobnej vdovy Mk 12,41-44Lk 21,1-4 

 

Udalosti na Olivovej hore

MatúšMarekLukášJán
Predpoveď zničenia chrámuMt 24,1-2Mk 13,1-2Lk 21,5-6 
Znamenia pred koncomMt 24,3-8Mk 13,3-8Lk 21,7-11 
Predpoveď prenasledovaniaMt 24,9-14
Mt 10,17-22
Mk 13,9-13Lk 21,12-19
Lk 12,11-12
 
Obkľúčenie posvätných miestMt 24,15-22Mk 13,14-20Lk 21,20-24 
Falošní Kristovia a falošní prorociMt 24,23-28Mk 13,21-23Lk 17,23-24
Lk 17,37
 
Príchod Syna ČlovekaMt 24,29-31Mk 13,24-27Lk 21,25-28 
Čas príchodu - Podobenstvo o figovníkuMt 24,32-36Mk 13,28-32Lk 21,29-33 
Záver: "Majte sa na pozore a bdejte" (Podľa Marka)Mt 25,13-15
Mt 24,42
Mk 13,33-37Lk 19,12-13
Lk 12,40
 
Záver: "Majte sa na pozore a bdejte" (Podľa Lukáša)  Lk 21,34-36 

 

Udalosti pred umučením

MatúšMarekLukášJán
Podobenstvo o potope a výzva k bdelostiMt 24,37-44Mk 13,35Lk 17,26-36
Lk 12,39-40
 
Podobenstvo o dobrom a nepoctivom sluhoviMt 24,45-51 Lk 12,41-46 
Podobenstvo o 10 pannáchMt 25,1-13   
Podobenstvo o talentochMt 25,14-30Mk 13,34Lk 19,11-27 
Posledný súdMt 25,31-46  Jn 5,29
Účinkovanie Ježiša v Jeruzaleme  Lk 21,37-38 
Gréci hľadajú Ježiša; Preslov o smrti   Jn 12,20-36
Nevera ľudí   Jn 12,37-43
Odsúdenie podľa slova   Jn 12,44-50

 

Umučenie

MatúšMarekLukášJán
Ježišova smrť je premyslenáMt 26,1-5Mk 14,1-2Lk 22,1-2 
Pomazanie v BetániiMt 26,6-13Mk 14,3-9Lk 7,36-50Jn 12,1-8
Judášova zradaMt 26,14-16Mk 14,10-11Lk 22,3-6 
Príprava na PaschuMt 26,17-20Mk 14,12-17Lk 22,7-14 
Ježiš umýva učníkom nohyMt 10,24
Mt 10,40
 Lk 6,40Jn 13,1-20
Ježiš predpovedá svoju zraduMt 26,21-25Mk 14,18-21Lk 22,21-23Jn 13,21-30
Posledná večeraMt 26,26-29Mk 14,22-25Lk 22,15-20 
Ježiš predpovedá svoju zraduMt 26,21-25Mk 14,18-21Lk 22,21-23Jn 13,21-30
Spor medzi učeníkmi a odmena učeníkaMt 20,24-28
Mt 19,28
Mk 10,41-45Lk 22,24-30 
Nové prikázanie lásky   Jn 13,31-35
Petrovo zapretie predpovedanéMt 26,30-35Mk 14,26-31Lk 22,31-34Jn 13,36-38
Dva meče  Lk 22,35-38 
"Nech sa vám srdcia neznepokojujú"   Jn 14,1-14
Prísľub tešiteľa   Jn 14,15-26
Dar pokoja   Jn 14,27-31
Ježiš je pravý vinič   Jn 15,1-8
"Ostávajte v mojej láske"   Jn 15,9-17
Nenávisť sveta   Jn 15,18-25
Svedectvo tešiteľa   Jn 15,26-27
O prenasledovaniach   Jn 16,1-4
Práca utešiteľa   Jn 16,5-15
Smútok premenený na radosť   Jn 16,16-22
Modlitba v Ježišovom mene   Jn 16,23-28
Predpovedanie rozpŕchnutia učeníkov   Jn 16,29-33
Prosebná modlitba   Jn 17,1-26
GetsemaniMt 26,36-46Mk 14,32-42Lk 22,39-46Jn 18,1
Jn 12,27
Ježiš uväznenýMt 26,47-56Mk 14,43-52Lk 22,47-53Jn 18,2-12
Ježiš pred veľradou (Petrovo zapretie)Mt 26,57-68Mk 14,53-65Lk 22,54-71Jn 18,13-24
Petrovo zapretieMt 26,69-75Mk 14,66-72Lk 22,56-62Jn 18,25-27
Ježiš predvedený pred PilátaMt 27,1-2Mk 15,1Lk 23,1Jn 18,28
Judášova smrťMt 27,3-10   
Skúška pred PilátomMt 27,11-14Mk 15,2-5Lk 23,2-5Jn 18,29-38
Ježiš pred Herodesom  Lk 23,6-12 
Pilát prehlasuje Ježiša za nevinného  Lk 23,13-16 
Ježiš alebo Barnabáš?Mt 27,15-23Mk 15,6-14Lk 23,17-23Jn 18,39-40
"Hľa človek"Mt 27,28-31Mk 15,17-20 Jn 19,1-15
Pilát vydáva Ježiša na ukrižovanieMt 27,24-26Mk 15,15Lk 23,24-25Jn 19,16
Vojaci sa posmievajú JežišoviMt 27,27-31Mk 15,16-20 Jn 19,2-3
Cesta na GolgotuMt 27,31-32Mk 15,20-21Lk 23,26-32Jn 19,17
UkrižovanieMt 27,33-37Mk 15,22-26Lk 23,33-34Jn 19,17-27
Ježišovi sa na kríži posmievajúMt 27,38-43Mk 15,27-32Lk 23,35-38 
Dvaja lotriMt 27,44Mk 15,32Lk 23,39-43 
Ježišova smrťMt 27,45-54Mk 15,33-39Lk 23,44-48Jn 19,28-30
Svedkovia ukrižovaniaMt 27,55-56Mk 15,40-41Lk 23,49Jn 19,25-27
Ježišov prebodnutý bok   Jn 19,31-37
Pochovanie JežišaMt 27,57-61Mk 15,42-47Lk 23,50-56Jn 19,38-42
Stráž pri hrobeMt 27,62-66   

 

Vzkriesenie

MatúšMarekLukášJán
Ženy pri hrobeMt 28,1-8Mk 16,1-8Lk 24,1-12Jn 20,1-13
Ježiš sa zjavuje ženámMt 28,9-10Mk 16,9-11Lk 24,10-11Jn 20,14-18
Hlásenie strážcovMt 28,11-15   
Ježiš sa zjavuje na ceste do Emauz Mk 16,12-13Lk 24,13-35 
Ježiš sa zjavuje svojim učeníkom (Tomáš chýba)  Lk 24,36-43Jn 20,19-23
Ježiš sa zjavuje svojim učeníkom (Tomáš je prítomný)   Jn 20,24-29
Ježiš sa zjavuje jedenástim ako sedeli pri stole Mk 16,14-18  
Ježiš sa zjavuje jedenástim na vrchu v GalileiMt 28,16-20   
Ježiš sa zjavuje svojim učeníkom pri Tiberiadskom mori   Jn 21,1-14
Pavlovo svedectvo o zjavení Ježiša 1Kor 15,3-8  

 

Ukončenie evanjelií

MatúšMarekLukášJán
Ukončenie Markovho evanjelia Mk 16,9-20  
Ukončenie Matúšovho evanjelia; Veľké poslanieMt 28,16-20   
Ukončenie Lukášovho evanjelia; Ježišove posledné slová a nanebovstúpenie Mk 16,15.19Lk 24,44-53 
Ukončenie Jánovho evanjelia   Jn 20,30-31
Prídavok k Jánovmu evanjeliu - Ježiš pri Tiberiadskom jazere   Jn 21,1-25

 


zdroj