výhody registrácie

1. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1Pt 1, 1-25

1 Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, čo sú ako cudzinci v diaspóre v Ponte, Galácii, Kappadócii, Ázii a Bitýnii, 2 ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby boli poslušní a pokropení krvou Ježiša Krista: Milosť vám a pokoj v hojnosti. 3 Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, 4 pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi. 5 Vás Božia moc vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená zjaviť sa v poslednom čase. 6 Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky, 7 aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. 8 Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, 9 že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší. 10 Túto spásu hľadali a skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti, pripravenej pre vás. 11 Skúmali, na ktorý čas a na aké okolnosti ukazuje Kristov Duch, ktorý bol v nich, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá po nich nasledovala. 12 A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo vám teraz zvestujú hlásatelia evanjelia v Duchu Svätom, zoslanom z neba, na čo túžia hľadieť aj anjeli. 13 Preto si prepášte bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú dostanete, keď sa zjaví Ježiš Kristus. 14 Ako poslušné deti neprispôsobujte sa takým žiadostiam, ako keď ste boli v nevedomosti, 15 ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; 16 veď je napísané: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“ 17 A keď ako Otca vzývate toho, ktorý súdi bez nadŕžania osobám, každého podľa jeho skutkov, žite v bázni v čase svojho pobytu na zemi. 18 Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, 19 ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka. 20 On bol vopred vyhliadnutý, ešte pred stvorením sveta, zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám, 21 čo skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, aby sa vaša viera a nádej upínali na Boha. 22 Poslušnosťou pravde ste si očistili duše, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva. Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte! 23 Veď ste sa znovuzrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného: Božím slovom, živým a večným. 24 Lebo každé telo je ako tráva a všetka jeho sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet odpadne, 25 ale Pánovo slovo trvá naveky. A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo.

1Pt 1, 1-25

Verš 1
Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, čo sú ako cudzinci v diaspóre v Ponte, Galácii, Kappadócii, Ázii a Bitýnii,
Jak 1:1 - Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, posiela pozdrav dvanástim kmeňom v diaspóre.

Verš 2
ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby boli poslušní a pokropení krvou Ježiša Krista: Milosť vám a pokoj v hojnosti.
Heb 12:24 - k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, a k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova.
Rim 1:7 - Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.
1Kor 1:3 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.
Gal 1:3 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista,
Ef 1:2 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.
2Pt 1:2 - Milosť vám a pokoj v hojnosti v poznaní Boha a Ježiša, nášho Pána.
Júd 1:2 - Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti.

Verš 3
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej,
2Kor 1:3 - Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy!
Ef 1:3 - Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.
Rim 6:23 - Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
Jak 1:18 - On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.
1Kor 15:20 - Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých.

Verš 4
pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi.
Kol 1:5 - pre nádej, ktorú máte uloženú v nebi. Už ste o nej počuli v pravdivom slove evanjelia.
2Tim 1:12 - Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril, a som presvedčený, že má moc zachovať to, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa.

Verš 6
Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky,
Rim 5:3 - A nielen to: chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť,
Jak 1:2 - Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky,
Heb 10:37 - Lebo ešte chvíľku, celkom krátku, a ten, ktorý má prísť, príde, nebude meškať.
1Pt 5:10 - A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní.

Verš 7
aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus.
Iz 48:10 - Hľa, vytápal som ťa, nie však ako striebro, skúšal som ťa v peci biedy.
1Kor 3:13 - dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je.
Jak 1:3 - veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť.
1Pt 4:12 - Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné!

Verš 8
Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy,
Jn 20:29 - Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“

Verš 10
Túto spásu hľadali a skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti, pripravenej pre vás.
Gn 49:10 - Neoddiali sa žezlo od Júdu, ani berla od jeho nôh, kým nepríde (Ten), ktorému prislúcha (žezlo) a ku ktorému sa pritúlia národy.
Dan 2:44 - V dňoch týchto kráľov vzbudí však Boh nebies kráľovstvo, ktoré sa nikdy nerozpadne a kráľovstvo sa inému ľudu nedostane; rozdrúzga a zruší všetky tie kráľovstvá, ono však bude trvať naveky
Ag 2:7 - Otrasiem všetkými kmeňmi i prídu skvosty všetkých národov. Vtedy naplním tento dom slávou, hovorí Pán zástupov.
Za 6:12 - A povedz mu: »Toto hovorí Pán zástupov: Pozri, muž, ktorého meno je Výhonok; vyženie na svojom mieste a vybuduje Pánov chrám.

Verš 11
Skúmali, na ktorý čas a na aké okolnosti ukazuje Kristov Duch, ktorý bol v nich, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá po nich nasledovala.
Dan 9:24 - Sedemdesiat týždňov je určených pre tvoj ľud a pre tvoje sväté mesto, aby sa ukončil zločin a aby prestal hriech, aby sa uzmierila vina a priviedla sa večná spravodlivosť, spečatilo sa videnie a proroctvo a bol pomazaný Svätý svätých.
Ž 22:6 - Ku tebe volali a boli spasení, v teba dúfali a zahanbení neboli.
Iz 53:3 - Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili.

Verš 12
A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo vám teraz zvestujú hlásatelia evanjelia v Duchu Svätom, zoslanom z neba, na čo túžia hľadieť aj anjeli.
Sk 2:4 - Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.
Ef 3:10 - aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť,

Verš 13
Preto si prepášte bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú dostanete, keď sa zjaví Ježiš Kristus.
Lk 12:35 - Bedrá majte opásané a lampy zažaté!
Ef 6:14 - Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti

Verš 15
ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní;
Lk 1:75 - vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.

Verš 16
veď je napísané: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“
Lv 11:44 - Lebo ja, Pán, som váš Boh! Preto dokážte, že ste svätí, a buďte svätí, lebo ja som svätý. A neznečistite sa nejakým malým živočíchom, ktorý lozí po zemi!
Lv 19:2 - „Hovor celej izraelskej pospolitosti a povedz im: Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý!
Lv 20:7 - Ukážte, že ste svätí, a buďte svätí, lebo ja som Pán, váš Boh!

Verš 17
A keď ako Otca vzývate toho, ktorý súdi bez nadŕžania osobám, každého podľa jeho skutkov, žite v bázni v čase svojho pobytu na zemi.
Dt 10:17 - Lebo Pán, váš Boh, je Boh nad všetkými bohmi a Pán nad všetkými pánmi, Boh veľký, mocný a hrozný, ktorý neberie ohľad na osoby a dary neprijíma.
2Krn 19:7 - Nech vás preniká bázeň pred Pánom! Postupujte opatrne, lebo u Pána, nášho Boha, niet nespravodlivosti ani uprednostňovania, ani úplatkárstva.“
Jób 34:19 - Stranu nenadŕža iste ani kniežatám, bohatému nedá prednosť pred núdznym. Lebo oni všetci sú jeho rúk výtvorom, v okamihu pomrú, tak sa pominú:
Sk 10:34 - Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: „Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu,
Rim 2:11 - Veď Boh nikomu nenadŕža.
Gal 2:6 - A od tých, čo boli niečím - akí boli kedysi, to ma nezaujíma; Boh nenadŕža nijakému človeku -, tí teda, čo niečo znamenali, nič iné mi nepridali,
Ef 6:9 - A vy, páni, správajte sa k nim takisto a prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj ich, aj váš Pán, je v nebi a on nenadŕža nikomu.
Kol 3:25 - Lebo kto pácha krivdu, dostane za odplatu neprávosť, ktorej sa dopustil. Tu sa nenadŕža nikomu.

Verš 18
Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom,
1Kor 6:20 - Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!
1Kor 7:23 - Draho ste boli kúpení. Nestaňte sa otrokmi ľudí!

Verš 19
ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka.
Sk 20:28 - Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.
Heb 9:12 - raz navždy vošiel do Svätyne, a to nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie.
Zjv 1:5 - a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov

Verš 20
On bol vopred vyhliadnutý, ešte pred stvorením sveta, zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám,
Rim 16:25 - A tomu, ktorý má moc utvrdiť vás podľa môjho evanjelia a hlásania Ježiša Krista na základe zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté,
Ef 1:9 - keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal
Ef 3:9 - a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril,
Kol 1:26 - tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svätým.
2Tim 1:9 - On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi.
Tít 1:2 - k nádeji na večný život, ktorý pred večnými vekmi prisľúbil pravdovravný Boh,

Verš 21
čo skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, aby sa vaša viera a nádej upínali na Boha.
Sk 2:33 - Božia pravica ho povýšila, a keď od Otca dostal prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho, ako sami vidíte a počujete.
Flp 2:9 - Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno,

Verš 22
Poslušnosťou pravde ste si očistili duše, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva. Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte!
Rim 12:10 - Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti,
Ef 4:3 - a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja.
Heb 13:1 - Bratská láska nech trvá.
1Pt 2:17 - Všetkých si ctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si vážte.

Verš 23
Veď ste sa znovuzrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného: Božím slovom, živým a večným.
Jak 1:18 - On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.
1Jn 3:9 - Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo v ňom ostáva jeho semeno; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha.

Verš 24
Lebo každé telo je ako tráva a všetka jeho sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet odpadne,
Iz 40:6 - Čuj! Ktosi hovorí: „Volaj!“ Ja vravím: „Čo mám volať?“ „Každé telo je ako tráva a všetka jeho krása ako poľný kvet:
1Kor 7:31 - a tí, čo užívajú tento svet, akoby ho neužívali, lebo tvárnosť tohto sveta sa pomíňa.
Jak 1:10 - bohatý zasa svojou úbohosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy:
Jak 4:14 - - vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším životom! Veď ste ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne.
1Jn 2:17 - A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky.

1Pt 1,1 - List je určený maloázijským cirkvám, ktoré pozakladal najmä apoštol Pavol na prvej a druhej misijnej ceste. Názov "v diaspóre" nemá tu ten istý význam ako u Jakuba, kde ide o kresťanov zo židovstva. Tu sa rozumejú kresťania roztrúsení vo svete (porov. 2, 11) a väčšina z nich pravdepodobne pochádzala z pohanstva.

1Pt 1,3 - Naša spása sa zakladá na večnom rozhodnutí Boha Otca, v čase sa však uskutočňuje milosťou Ducha Svätého, ktorý je nám daný zásluhou vykupiteľského diela Ježiša Krista.

1Pt 1,3-12 - Vo vzletnom rytmickom chválospeve apoštol velebí trojjediného Boha za milosť vykúpenia a spásy. Vyzdvihuje silu a dôležitosť kresťanskej viery a nádeje i to, ako sa k večnej spáse musíme boriť cez mnohé ťažkosti a trápenia. Napriek utrpeniu majú veriaci od Kristovho vzkriesenia všetky dôvody na radosť, lebo a) Kristus je blízko, b) spása je najcennejšia hodnota, c) je zaručená, d) proroci ju vopred predpovedali pre kresťanskú budúcnosť.

1Pt 1,7 - Zjavenie Ježiša Krista je jeho príchod na konci čias.

1Pt 1,10 - Starozákonní proroci predpovedali naše vykúpenie, ktoré uskutočnil Boh v dejinách.

1Pt 1,16 - Porov. Lv 11, 44.

1Pt 1,17 - Náš pozemský život je len dočasným pobytom v cudzine, je púťou do nebeskej vlasti.

1Pt 1,24 - Porov. Iz 40, 6 n. (pozri aj Jak 1, 10).