výhody registrácie

1. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Pt 1, 1-25

1 Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, ktorí ako cudzinci žijú v diaspóre v Ponte, Galácii, Kapadócii, Ázii a Bitýnii, vyvolení, 2 ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby sa poslušne odovzdali Ježišovi Kristovi a boli pokropení jeho krvou: Milosť a pokoj v hojnej miere! 3 Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, 4 pre nehynúce, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo pripravené v nebesiach pre vás, 5 ktorých Božia moc prostredníctvom viery chráni pre spásu, pripravenú zjaviť sa v poslednom čase. 6 Radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok, 7 aby vám vaša vyskúšaná viera oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. 8 Nevideli ste ho, a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho a radujete sa nevýslovnou radosťou, plnou slávy, 9 že dosahujete cieľ svojej viery — spásu duší. 10 Túto spásu úporne hľadali a neúnavne skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pripravenej pre vás. 11 Skúmali, na ktorý čas a na aké okolnosti poukazuje Kristov Duch, ktorý v nich prebýval, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá príde po nich. 12 Im bolo zjavené, že tým neslúžili sebe, ale vám, ktorým teraz toto všetko ohlasujú tí, čo vám priniesli evanjelium v moci Ducha Svätého, zoslaného z neba. Na to všetko túžia hľadieť aj anjeli. 13 Preto si opášte bedrá svojej mysle, buďte triezvi, úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježiša Krista. 14 Ako poslušné deti nedajte sa ovládať žiadosťami, ktoré vás predtým v čase vašej nevedomosti ovládali; 15 no rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. 16 Veď je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý! 17 A ak vzývate ako Otca toho, čo súdi nestranne každého podľa jeho skutkov, žite v bázni počas svojho pobytu v cudzine. 18 Veď viete, že ste zo svojho márneho spôsobu života zdedeného po otcoch boli vykúpení nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, 19 ale drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok 20 bol na to síce vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, ale pre vás prišiel až na konci čias. 21 Skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša viera a nádej sa upína na Boha. 22 Keďže ste teraz prijali pravdu, a tak ste si očistili duše, aby ste mali nepokryteckú bratskú lásku, z čistého srdca sa vrúcne navzájom milujte, 23 veď ste znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena: živým a večným Božím slovom, 24 lebo všetci ľudia sú ako trávaa celá ich sláva ako kvet v tráve.Tráva uschne,kvet opadne, 25 ale Pánovo slovo ostáva naveky.To je to slovo, ktoré sa vám ohlasovalo v evanjeliu.

1Pt 1, 1-25

Verš 1
Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, ktorí ako cudzinci žijú v diaspóre v Ponte, Galácii, Kapadócii, Ázii a Bitýnii, vyvolení,
Jak 1:1 - Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, posiela pozdrav dvanástim kmeňom v diaspóre.

Verš 2
ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby sa poslušne odovzdali Ježišovi Kristovi a boli pokropení jeho krvou: Milosť a pokoj v hojnej miere!
Heb 12:24 - k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, ku krvi očistenia, ktorá volá hlasnejšie než krv Ábela.
Rim 1:7 - Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista.
1Kor 1:3 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
Gal 1:3 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista,
Ef 1:2 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
2Pt 1:2 - Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami v poznávaní Boha a Ježiša, nášho Pána.
Júd 1:2 - milosrdenstvo, pokoj a láska nech je s vami v hojnosti.

Verš 3
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej,
2Kor 1:3 - Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy,
Ef 1:3 - Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach.
Rim 6:23 - Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.
Jak 1:18 - Zo svojej vôle nás splodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotina jeho stvorenia.
1Kor 15:20 - Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli.

Verš 4
pre nehynúce, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo pripravené v nebesiach pre vás,
Kol 1:5 - pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove evanjelia,
2Tim 1:12 - Preto aj toto trpím, ale nehanbím sa, veď viem, komu som uveril, a som presvedčený, že on má moc zachovať, čo mi bolo zverené až do onoho dňa.

Verš 6
Radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok,
Rim 5:3 - No nielen to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti,
Jak 1:2 - Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky,
Heb 10:37 - Veď už len celkom krátky časa prídeten, čo má prísť, nebude meškať.
1Pt 5:10 - Po krátkom utrpení Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ.

Verš 7
aby vám vaša vyskúšaná viera oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista.
Iz 48:10 - Hľa, čistil som ťa, ale nie ako striebro, skúšal som ťa v peci biedy.
1Kor 3:13 - dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni, a sám oheň preskúša dielo každého, aké je.
Jak 1:3 - veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti.
1Pt 4:12 - Milovaní, nebuďte prekvapení ohňom utrpenia, ktoré na vás prišlo, ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné,

Verš 8
Nevideli ste ho, a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho a radujete sa nevýslovnou radosťou, plnou slávy,
Jn 20:29 - Ježiš mu povedal: Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli, a uverili.

Verš 10
Túto spásu úporne hľadali a neúnavne skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pripravenej pre vás.
Gn 49:10 - Nevzdiali sa žezlo od Júdu ani vladárska berla od jeho nôh, kým z neho nevzíde vládca, ktorého budú poslúchať národy.
Dan 2:44 - V dňoch týchto kráľov Boh nebies dá povstať kráľovstvu, ktoré bude trvať naveky, nebude zničené a nebude patriť inému ľudu. Rozdrví všetky tie kráľovstvá a skoncuje s nimi, ono však bude stáť naveky.
Ag 2:7 - Keď zatrasiem i všetkými národmi, prídu skvosty všetkých národov a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin zástupov.
Za 6:12 - Povedz mu: Takto hovorí Hospodin zástupov: Pozri, muž, ktorého meno je Výhonok, vyrastie na svojom mieste a vybuduje Hospodinov chrám.

Verš 11
Skúmali, na ktorý čas a na aké okolnosti poukazuje Kristov Duch, ktorý v nich prebýval, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá príde po nich.
Dan 9:24 - Sedemdesiat týždňov je stanovených pre tvoj ľud a pre tvoje sväté mesto na ukončenie priestupku, na skoncovanie s hriechom, na odpustenie viny, na privedenie večnej spravodlivosti, na zapečatenie prorockého videnia a na pomazanie svätyne svätých.
Ž 22:6 - Volali k tebe, a boli zachránení. Dúfali v teba, a neboli zahanbení.
Iz 53:3 - Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a my sme si ho nevážili.

Verš 12
Im bolo zjavené, že tým neslúžili sebe, ale vám, ktorým teraz toto všetko ohlasujú tí, čo vám priniesli evanjelium v moci Ducha Svätého, zoslaného z neba. Na to všetko túžia hľadieť aj anjeli.
Sk 2:4 - Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.
Ef 3:10 - Boh chce, aby sa kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach skrze Cirkev ohlasovala mnohotvárna múdrosť Boha

Verš 13
Preto si opášte bedrá svojej mysle, buďte triezvi, úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježiša Krista.
Lk 12:35 - Majte bedrá opásané a lampy zažaté!
Ef 6:14 - Stojte teda! Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti

Verš 15
no rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní.
Lk 1:75 - vo svätosti a v spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky naše dni.

Verš 16
Veď je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!
Lv 11:44 - Lebo ja, Hospodin, som váš Boh. Posväťte sa a buďte svätí, lebo ja som svätý. Neznečisťujte sa ničím, čo sa hmýri a plazí po zemi,
Lv 19:2 - Oznám celej pospolitosti Izraelitov a povedz: Buďte svätí, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý.
Lv 20:7 - Posväťte sa a buďte svätí, pretože ja som Hospodin, váš Boh.

Verš 17
A ak vzývate ako Otca toho, čo súdi nestranne každého podľa jeho skutkov, žite v bázni počas svojho pobytu v cudzine.
Dt 10:17 - Veď Hospodin, váš Boh, je Boh bohov a Pán pánov, Boh veľký, mocný a hrozný, ktorý neberie ohľad na osobu a neprijíma úplatok,
2Krn 19:7 - Nech na vás spočinie bázeň pred Hospodinom. Konajte svedomite, lebo u Hospodina, nášho Boha, niet bezprávia, uprednostňovania ani úplatkárstva.
Jób 34:19 - hovorí sa tak tomu, čo nenadŕža vládcom a neuprednostňuje bohatého pred chudobným, pretože oni všetci sú dielom jeho rúk.
Sk 10:34 - Peter sa teda ujal slova a povedal: Naozaj poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje,
Rim 2:11 - lebo Boh neuprednostňuje nikoho.
Gal 2:6 - Tí však, ktorých pokladajú za niečo — akí boli kedysi, to ma nezaujíma, Boh predsa nikomu nenadŕža — tí teda, ktorých pokladajú za niečo, mi nič ďalšie neuložili.
Ef 6:9 - A vy, páni, zaobchádzajte s nimi tak isto. Prestaňte sa vyhrážať; veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebesiach a ten nikoho neuprednostňuje.
Kol 3:25 - Lebo každý, kto sa dopúšťa neprávosti, prijme odplatu za neprávosť. Boh nikoho neuprednostňuje.

Verš 18
Veď viete, že ste zo svojho márneho spôsobu života zdedeného po otcoch boli vykúpení nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom,
1Kor 6:20 - Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.
1Kor 7:23 - Draho ste boli kúpení; nestávajte sa otrokmi ľudí!

Verš 19
ale drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok
Sk 20:28 - Dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi.
Heb 9:12 - raz navždy vošiel do svätyne, no nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie.
Zjv 1:5 - a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje, oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov

Verš 20
bol na to síce vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, ale pre vás prišiel až na konci čias.
Rim 16:25 - Sláva tomu, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa posolstva o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré nebolo od večných čias vyslovené,
Ef 1:9 - keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle, podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predsavzal,
Ef 3:9 - a všetkým objasnil, aký je plán tajomstva ukrytý od vekov v Bohu, ktorý všetko stvoril.
Kol 1:26 - tajomstvo ukryté od vekov v pokoleniach; teraz však bolo zjavené jeho svätým.
2Tim 1:9 - Boh nás zachránil a povolal nás svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi pred vekmi.
Tít 1:2 - v nádeji na večný život, ktorý prisľúbil pravdivý Boh pred večnými vekmi.

Verš 21
Skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša viera a nádej sa upína na Boha.
Sk 2:33 - Bol vyvýšený Božou pravicou a prijal od Otca prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete.
Flp 2:9 - Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno,

Verš 22
Keďže ste teraz prijali pravdu, a tak ste si očistili duše, aby ste mali nepokryteckú bratskú lásku, z čistého srdca sa vrúcne navzájom milujte,
Rim 12:10 - Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.
Ef 4:3 - Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja.
Heb 13:1 - Bratská láska nech trvá.
1Pt 2:17 - Všetkých si uctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si ctite!

Verš 23
veď ste znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena: živým a večným Božím slovom,
Jak 1:18 - Zo svojej vôle nás splodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotina jeho stvorenia.
1Jn 3:9 - Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo jeho semeno je v ňom; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha.

Verš 24
lebo všetci ľudia sú ako trávaa celá ich sláva ako kvet v tráve.Tráva uschne,kvet opadne,
Iz 40:6 - Hlas hovorí: Volaj! Ja však hovorím: Čo mám volať? Všetko, čo má telo, je ako tráva a všetka jeho nádhera je sťa poľný kvet.
1Kor 7:31 - čo užívajú svet, akoby neužívali, lebo terajšia podoba sveta sa míňa.
Jak 1:10 - bohatý však na svoje poníženie, lebo sa pominie ako kvet trávy.
Jak 4:14 - vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším životom. Veď ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom mizne.
1Jn 2:17 - A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. Kto však plní Božiu vôľu, zostáva naveky.

1Pt 1,1 - List je určený maloázijským cirkvám, ktoré pozakladal najmä apoštol Pavol na prvej a druhej misijnej ceste. Názov "v diaspóre" nemá tu ten istý význam ako u Jakuba, kde ide o kresťanov zo židovstva. Tu sa rozumejú kresťania roztrúsení vo svete (porov. 2, 11) a väčšina z nich pravdepodobne pochádzala z pohanstva.

1Pt 1,3 - Naša spása sa zakladá na večnom rozhodnutí Boha Otca, v čase sa však uskutočňuje milosťou Ducha Svätého, ktorý je nám daný zásluhou vykupiteľského diela Ježiša Krista.

1Pt 1,3-12 - Vo vzletnom rytmickom chválospeve apoštol velebí trojjediného Boha za milosť vykúpenia a spásy. Vyzdvihuje silu a dôležitosť kresťanskej viery a nádeje i to, ako sa k večnej spáse musíme boriť cez mnohé ťažkosti a trápenia. Napriek utrpeniu majú veriaci od Kristovho vzkriesenia všetky dôvody na radosť, lebo a) Kristus je blízko, b) spása je najcennejšia hodnota, c) je zaručená, d) proroci ju vopred predpovedali pre kresťanskú budúcnosť.

1Pt 1,7 - Zjavenie Ježiša Krista je jeho príchod na konci čias.

1Pt 1,10 - Starozákonní proroci predpovedali naše vykúpenie, ktoré uskutočnil Boh v dejinách.

1Pt 1,16 - Porov. Lv 11, 44.

1Pt 1,17 - Náš pozemský život je len dočasným pobytom v cudzine, je púťou do nebeskej vlasti.

1Pt 1,24 - Porov. Iz 40, 6 n. (pozri aj Jak 1, 10).