výhody registrácie

List Títovi

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Tít 1, 1-16

1 Pavol, služobník Boha a apoštol Ježiša Krista, pre vieru Božích vyvolených a pre poznanie pravdy, ktorá je v súlade s nábožnosťou, 2 v nádeji na večný život, ktorý prisľúbil pravdivý Boh pred večnými vekmi. 3 V určenom čase však zjavil svoje slovo v ohlasovaní, ktoré mi bolo zverené v súlade s príkazom nášho Spasiteľa, Boha. 4 Títovi, svojmu pravému dieťaťu v spoločnej viere: Milosť a pokoj od Boha Otca a Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. 5 Preto som ťa nechal na Kréte, aby si dal do poriadku, čo ešte treba, a aby si v mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal: 6 má to byť bezúhonný muž, jednej ženy, má mať veriace deti, ktoré nie sú obviňované z neporiadneho života a neposlušnosti. 7 Veď biskup ako Boží správca musí byť bezúhonný, nie samoľúby, nie hnevlivý, nie pijan, nie bitkár, nesmie túžiť po nečestnom zisku, 8 musí byť pohostinný, musí milovať dobro, musí byť uvážlivý, spravodlivý, pobožný, zdržanlivý. 9 Musí sa pridŕžať pravého slova podľa učenia, má byť schopný povzbudzovať v zdravom učení i usvedčovať odporcov. 10 Je totiž mnoho neposlušných, táravých a zvodcov, najmä medzi obrezanými. 11 Tých treba umlčať, veď rozvracajú celé domácnosti, keď pre nečestný zisk učia, čo sa nesmie. 12 Ich vlastný prorok, jeden spomedzi nich, povedal: Kréťania sú ustaviční klamári, zlé zvieratá, lenivé bruchá. 13 Toto svedectvo je pravdivé. Preto ich prísne karhaj, aby ozdraveli vo viere. 14 Nech sa nepridŕžajú židovských bájí a prikázaní ľudí, ktorí sa odvrátili od pravdy. 15 Čistým je všetko čisté. Ale poškvrneným a neveriacim nič nie je čisté, naopak, poškvrnený je aj ich rozum, aj svedomie. 16 Tvrdia, že poznajú Boha, ale skutkami to popierajú. Sú odporní a neposlušní a nie sú súci na nijaký dobrý skutok.

Tít 1, 1-16

Verš 2
v nádeji na večný život, ktorý prisľúbil pravdivý Boh pred večnými vekmi.
Nm 23:19 - Boh nie je človek, aby klamal, nie je syn človeka, aby ľutoval. Povie azda a nespraví? Sľúbi a nesplní?
2Tim 2:13 - ak sme neverní, on zostáva verný, veď nemôže zaprieť seba samého.
Rim 16:25 - Sláva tomu, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa posolstva o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré nebolo od večných čias vyslovené,
Ef 1:9 - keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle, podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predsavzal,
Ef 3:9 - a všetkým objasnil, aký je plán tajomstva ukrytý od vekov v Bohu, ktorý všetko stvoril.
Kol 1:26 - tajomstvo ukryté od vekov v pokoleniach; teraz však bolo zjavené jeho svätým.
1Pt 1:20 - bol na to síce vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, ale pre vás prišiel až na konci čias.

Verš 3
V určenom čase však zjavil svoje slovo v ohlasovaní, ktoré mi bolo zverené v súlade s príkazom nášho Spasiteľa, Boha.
Sk 20:24 - Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nijakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša: hlásať evanjelium o Božej milosti.
Gal 1:1 - Pavol, apoštol, povolaný a poverený nie ľuďmi, ani človekom, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych,

Verš 4
Títovi, svojmu pravému dieťaťu v spoločnej viere: Milosť a pokoj od Boha Otca a Ježiša Krista, nášho Spasiteľa.
2Kor 2:12 - Keď som prišiel do Troady hlásať Kristovo evanjelium, hoci sa mi v Pánovi otvárali dvere,
2Kor 7:14 - Veď keď som sa pred ním vami pochválil, neurobili ste mi hanbu, ale ako sme vám všetko pravdivo povedali, tak sa aj naša chvála pred Títom ukázala ako pravdivá.
2Kor 8:6 - takže sme poprosili Títa, aby tak, ako začal toto dielo lásky medzi vami, aj ho dokončil.
2Kor 8:16 - Vďaka Bohu, ktorý Títovi vložil do srdca takú starostlivosť o vás,
Gal 2:3 - No ani môjho spoločníka Títa, hoci bol Grék, nenútili dať sa obrezať,
Ef 1:2 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
Kol 1:2 - svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca.
2Tim 1:2 - milovanému dieťaťu Timotejovi. Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a Krista Ježiša, nášho Pána.
1Pt 1:2 - ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby sa poslušne odovzdali Ježišovi Kristovi a boli pokropení jeho krvou: Milosť a pokoj v hojnej miere!

Verš 5
Preto som ťa nechal na Kréte, aby si dal do poriadku, čo ešte treba, a aby si v mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal:
2Tim 2:2 - a to, čo si skrze mnohých svedkov počul odo mňa, predkladaj verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných.

Verš 6
má to byť bezúhonný muž, jednej ženy, má mať veriace deti, ktoré nie sú obviňované z neporiadneho života a neposlušnosti.
1Tim 3:2 - Biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, uvážlivý, slušný, pohostinný, schopný učiť,

Verš 7
Veď biskup ako Boží správca musí byť bezúhonný, nie samoľúby, nie hnevlivý, nie pijan, nie bitkár, nesmie túžiť po nečestnom zisku,
Mt 24:45 - Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého ustanovil pán nad svojím služobníctvom, aby im dával načas pokrm?
1Kor 4:1 - A tak nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a za správcov Božích tajomstiev.
1Tim 3:15 - aby si vedel, ak budem meškať, ako sa treba správať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy.
Lv 10:9 - Ty ani tvoji synovia nesmiete piť víno či iný opojný nápoj, keď budete vchádzať do stanu stretávania, aby ste nezomreli. To je trvalo platné ustanovenie pre vaše pokolenia.
Ef 5:18 - A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.
1Tim 3:3 - nie pijan, nie bitkár, ale mierny, nie neznášanlivý ani lakomec;
1Pt 5:2 - Paste Božie stádo, ktoré je u vás, starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, ako Boh chce, nie pre mrzký zisk, ale ochotne!

Verš 8
musí byť pohostinný, musí milovať dobro, musí byť uvážlivý, spravodlivý, pobožný, zdržanlivý.
1Tim 3:2 - Biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, uvážlivý, slušný, pohostinný, schopný učiť,

Verš 10
Je totiž mnoho neposlušných, táravých a zvodcov, najmä medzi obrezanými.
Sk 15:1 - Podaktorí, čo prišli z Judska, učili bratov: Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení.

Verš 11
Tých treba umlčať, veď rozvracajú celé domácnosti, keď pre nečestný zisk učia, čo sa nesmie.
Mt 23:14 -
2Tim 3:6 - Niektorí spomedzi nich totiž vnikajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a zmietané rozličnými žiadosťami,

Verš 14
Nech sa nepridŕžajú židovských bájí a prikázaní ľudí, ktorí sa odvrátili od pravdy.
Iz 29:13 - Pán povedal: Pretože sa mi tento ľud chce stať blízkym iba svojimi ústami a ctí si ma iba svojimi perami, no jeho srdce je ďaleko odo mňa a jeho bázeň voči mne je naučeným ľudským príkazom,
Mt 15:9 - Zbytočne ma však uctievajú,lebo ako náuku podávajú ľudské príkazy.
Kol 2:22 - Veď sú to iba ľudské príkazy a náuka o veciach, ktoré sa použitím ničia.
1Tim 1:4 - Nech sa nezaoberajú bájkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré vyvolávajú skôr hádky a neslúžia Božiemu poriadku spásy vo viere.
1Tim 4:7 - Vyhýbaj sa bezbožným a babským bájkam. Radšej sa cvič v pobožnosti.
1Tim 6:20 - Timotej, zachovávaj, čo ti bolo zverené. Vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam a falošnému učeniu, ktoré sa lživo nazýva poznaním.

Verš 15
Čistým je všetko čisté. Ale poškvrneným a neveriacim nič nie je čisté, naopak, poškvrnený je aj ich rozum, aj svedomie.
Mt 15:11 - Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka.
Sk 10:15 - Potom sa ozval hlas znova, po druhý raz: Čo Boh očistil, to ty nenazývaj poškvrneným.
Rim 14:20 - Nerúcaj Božie dielo pre pokrm. Všetko je síce čisté, zlé však je, keď niekto pohoršuje druhého tým, čo požíva.
Mt 23:35 - aby prišla na vás všetka spravodlivá krv, vyliata na zemi, počnúc krvou spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, Barachiášovho syna, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom.
Rim 14:23 - Kto však má pochybnosti, keď niečo je, je odsúdený, lebo to nekoná z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Tit 1,1-4 - V dlhej úvodnej vete Pavol zhŕňa celý obsah svojho apoštolského povolania a poslania: má hlásať ľuďom vieru v Kristovo evanjelium a nádej na večný život.

Tit 1,5-9 - Pavol tu uvádza smernice na vonkajšiu organizáciu Cirkvi. Porov. 1 Tim 3, 1–5.

Tit 1,5 - "Starší" (gr. presbýteroi) sú predstavení miestnej cirkvi.

Tit 1,7 - Biskup (gr. epískopos), po slovensky strážca, dozorca, sa tu pravdepodobne vzťahuje na jedného zo "starších" čiže presbyterov (porov. 1 Tim 3, 1).

Tit 1,12 - Pôvodcom citátu je krétsky básnik Epimenides (6. stor. pred Kr.). Pavol ho nazýva prorokom, pretože v tejto veci povedal pravdu, a azda aj preto, že ho pohania pokladali za veštca, proroka.

Tit 1,15 - Zásada pochádzajúca istotne z Ježišových slov v Lk 11, 41: "a všetko vám bude čisté". Už bola použitá v Rim 14, 20. Pre tých, čo majú čisté srdce, je všetko čisté a dobré, lebo sa na všetko pozerajú nepredpojato, vo všetkom vidia dielo Božích rúk. Ale tí, čo majú dušu skazenú hriechmi a opantanú zlými náruživosťami, vidia aj v tej najsvätejšej veci len predmet svojich hriešnych žiadostí, prípadne nenávisti.