výhody registrácie

Skutky apoštolov

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sk 1, 1-26

1 Milý Teofil, v prvej knihe som napísal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku 2 až do dňa, keď bol vzatý do neba. Predtým dal prostredníctvom Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil. 3 Po svojom utrpení sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije. 4 Raz, keď s nimi stoloval, prikázal im: Z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli: 5 Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. 6 Keď sa zišli, spýtali sa ho: Pane, chceš azda teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo? 7 On im odpovedal: Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. 8 Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme. 9 Po týchto slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal oblak z dohľadu. 10 A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zrazu pri nich zastali dvaja muži v bielom rúchu 11 a povedali: Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba. 12 Potom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu, ktorý sa volá Olivový a je blízko Jeruzalema, vzdialený toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. 13 Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter, Ján, Jakub, Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. 14 Všetci títo sa jednomyseľne a vytrvalo modlili spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou matkou a s jeho bratmi. 15 V tých dňoch uprostred bratov vstal Peter — bolo tam zhromaždených asi stodvadsať ľudí — a prehovoril: 16 Muži, bratia! Muselo sa splniť, čo Duch Svätý ústami Dávida predpovedal v Písme o Judášovi, ktorý priviedol tých, čo zatkli Ježiša. 17 Judáš bol jedným z nás a dostal podiel na tejto službe. 18 Z odmeny za svoju ničomnosť si kúpil pole, no hneď nato spadol z výšky dolu hlavou, pričom ho roztrhlo tak, že sa z neho vyvalili všetky vnútornosti. 19 Dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia Jeruzalema. Preto to pole vo svojej reči nazvali Hakeldamach, čo znamená Pole krvi. 20 Veď aj v knihe Žalmov je napísané: Nech jeho príbytok spustne, nech niet nikoho, kto by v ňom býval.A inde: Jeho úrad nech prevezme iný. 21 Preto treba, aby sa niektorý z mužov, ktorí sa s nami schádzali po celý čas, kým Pán Ježiš chodil medzi nami 22 — počnúc Jánovým krstom až do dňa, keď bol spomedzi nás vzatý — spolu s nami stal svedkom o jeho zmŕtvychvstaní. 23 A tak predstavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš a mal prímenie Justus, a Mateja. 24 Potom sa modlili takto: Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí. Ukáž nám, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, 25 aby zaujal miesto v tejto apoštolskej službe, ktorú Judáš opustil, aby odišiel na svoje miesto. 26 Potom im dali lósy a lós padol na Mateja, ktorý bol pričlenený k jedenástim apoštolom.

Sk 1, 1-26

Verš 2
až do dňa, keď bol vzatý do neba. Predtým dal prostredníctvom Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil.
Mk 16:19 - Keď im to Pán Ježiš povedal, bol vzatý do neba a zasadol po Božej pravici.
Lk 9:51 - Keď sa napĺňali dni, keď mal byť povýšený, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema.
1Tim 3:16 - Nepochybne, veľké je tajomstvo zbožnosti: Zjavený bol v tele, ospravedlnený v Duchu, videný anjelmi, zvestovaný medzi pohanmi, vierou prijatý vo svete a v sláve vzatý hore.
Jn 20:21 - Ježiš im znova povedal: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás.

Verš 3
Po svojom utrpení sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije.
Mk 16:14 - Napokon sa zjavil Jedenástim, keď stolovali. Vyčítal im nevieru a tvrdosť srdca, pretože neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného.
Jn 20:19 - V ten istý prvý deň týždňa večer, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi za zavretými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: Pokoj vám!
Jn 21:1 - Potom sa Ježiš znova ukázal učeníkom, a to pri Tiberiadskom mori. Zjavil sa takto:
1Kor 15:5 - a že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim.

Verš 4
Raz, keď s nimi stoloval, prikázal im: Z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli:
Lk 24:48 - Vy ste toho svedkami.
Jn 14:26 - No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.
Jn 15:26 - Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude vydávať o mne svedectvo.
Jn 16:7 - Ja vám však hovorím pravdu: Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám.

Verš 5
Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým.
Mt 3:11 - Ja vás síce krstím vodou na pokánie, ale ten, čo prichádza po mne, je mocnejší ako ja. Nie som hoden ani len nosiť mu sandále. On vás bude krstiť Duchom svätým a ohňom.
Mk 1:8 - Ja som vás krstil vodou, no on vás bude krstiť Duchom Svätým.
Lk 3:16 - Ale Ján všetkým odpovedal: Ja vás krstím vodou. Prichádza však mocnejší ako ja. Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.
Jn 1:26 - Ján im odpovedal: Ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte,
Sk 11:16 - Vtedy som si spomenul na slovo Pána, ktorý povedal: Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Duchom Svätým.
Sk 19:4 - Pavol im povedal: Ján krstil krstom pokánia a hovoril národu, aby verili v toho, ktorý prichádza po ňom, to znamená v Ježiša.
Iz 44:3 - Lebo vylejem vodu na smädnú pôdu a vodné toky na súš. Vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvojich potomkov.
Joe 2:28 -
Sk 2:4 - Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.
Sk 11:15 - Len čo som potom začal hovoriť, zostúpil na nich Duch Svätý, a to tak, ako zostúpil na začiatku aj na nás.

Verš 6
Keď sa zišli, spýtali sa ho: Pane, chceš azda teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo?
Mt 24:3 - Keď sedel na Olivovom vrchu a boli sami, pristúpili k nemu jeho učeníci a spýtali sa ho: Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta.

Verš 7
On im odpovedal: Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec.
Mt 24:36 - No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec.

Verš 8
Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme.
Sk 2:4 - Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.
Iz 2:3 - a putovať mnohé kmene a povedia si: Poďme, vystúpme na Hospodinov vrch, do domu Jákobovho Boha, aby nás poučil o svojich cestách a my budeme kráčať po jeho chodníkoch. Veď zo Siona vyjde zákon, Hospodinovo slovo z Jeruzalema.
Lk 24:48 - Vy ste toho svedkami.
Jn 15:27 - Aj vy budete svedčiť, pretože ste od začiatku so mnou.
Sk 2:32 - Tohto Ježiša Boh vzkriesil a svedkami toho sme my všetci.

Verš 9
Po týchto slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal oblak z dohľadu.
Mk 16:19 - Keď im to Pán Ježiš povedal, bol vzatý do neba a zasadol po Božej pravici.
Lk 24:51 - Keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba.

Verš 10
A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zrazu pri nich zastali dvaja muži v bielom rúchu
Mt 28:3 - Jeho vzhľad bol ako blesk a jeho rúcho biele ako sneh.

Verš 11
a povedali: Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba.
Dan 7:13 - V nočnom videní som videl: S nebeskými oblakmi prichádzal ktosi ako Syn človeka. Priblížil sa až k Starcovi dní, priviedli ho pred neho.
Mt 24:30 - Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakochs veľkou mocou a slávou.
Mk 13:26 - Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou.
Lk 21:27 - Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblakus veľkou mocou a slávou.
1Sol 1:10 - a aby ste z nebies očakávali jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vyslobodzuje od budúceho hnevu.
2Sol 1:10 - To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a velebený tými, čo uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu.
Zjv 1:7 - Hľa, prichádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli. Nariekať budú nad ním všetky kmene zeme. Tak je. Amen!

Verš 14
Všetci títo sa jednomyseľne a vytrvalo modlili spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou matkou a s jeho bratmi.
Mt 13:55 - Nie je to syn tesára? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda?

Verš 16
Muži, bratia! Muselo sa splniť, čo Duch Svätý ústami Dávida predpovedal v Písme o Judášovi, ktorý priviedol tých, čo zatkli Ježiša.
Ž 41:9 - Doľahla naňho zlá choroba; kto takto uľahol, už nevstane.
Mt 26:23 - On odpovedal: Kto si so mnou namočil ruku v mise, ten ma zradí.
Jn 13:18 - Nehovorím to o vás všetkých. Ja viem, ktorých som si vyvolil; ale aby sa naplnilo Písmo: Ten, čo je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.
Mt 26:47 - Kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním veľký zástup s mečmi a kyjmi od veľkňazov a starších ľudu.
Mk 14:43 - Ešte ani nedohovoril, už prichádzal Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním zástup od veľkňazov, zákonníkov a starších, vyzbrojený mečmi a kyjmi.
Jn 18:3 - Judáš vzal kohortu vojakov aj sluhov veľkňazov a farizejov a prišiel ta s fakľami, lampášmi a zbraňami.

Verš 17
Judáš bol jedným z nás a dostal podiel na tejto službe.
Mt 10:4 - Šimon Kanaánsky a Judáš Iškariotský, ktorý ho zradil.
Mk 3:19 - a Judáš Iškariotský, ktorý ho aj zradil.
Lk 6:16 - Júda Jakubov a Judáš Iškariotský, ktorý sa stal zradcom.

Verš 18
Z odmeny za svoju ničomnosť si kúpil pole, no hneď nato spadol z výšky dolu hlavou, pričom ho roztrhlo tak, že sa z neho vyvalili všetky vnútornosti.
2Sam 17:23 - Keď Achitófel videl, že sa nestalo podľa jeho rady, osedlal si osla a odišiel domov do svojho mesta. Dal si do poriadku domácnosť a obesil sa. Po smrti ho pochovali v hrobe jeho otca.
Mt 27:5 - On odhodil strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa. Potom odišiel a obesil sa.

Verš 19
Dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia Jeruzalema. Preto to pole vo svojej reči nazvali Hakeldamach, čo znamená Pole krvi.
Mt 27:8 - Preto sa to pole až dodnes volá Pole krvi.

Verš 20
Veď aj v knihe Žalmov je napísané: Nech jeho príbytok spustne, nech niet nikoho, kto by v ňom býval.A inde: Jeho úrad nech prevezme iný.
Ž 69:25 - Vylej na nich svoje roztrpčenie, nech ich zasiahne páľava tvojho hnevu!
Ž 109:8 - Jeho dní nech je čím menej, jeho úrad nech prevezme iný.

Verš 21
Preto treba, aby sa niektorý z mužov, ktorí sa s nami schádzali po celý čas, kým Pán Ježiš chodil medzi nami
Sk 6:3 - Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu.

Verš 22
— počnúc Jánovým krstom až do dňa, keď bol spomedzi nás vzatý — spolu s nami stal svedkom o jeho zmŕtvychvstaní.
Sk 1:9 - Po týchto slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal oblak z dohľadu.

Verš 23
A tak predstavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš a mal prímenie Justus, a Mateja.
Sk 6:6 - Postavili ich pred apoštolov, modlili sa a kládli na nich ruky.

Verš 24
Potom sa modlili takto: Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí. Ukáž nám, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil,
1Sam 16:17 - Saul povedal svojim služobníkom: Obzrite sa mi po nejakom dobrom hudobníkovi a priveďte mi ho.
1Krn 28:9 - Ty však, Šalamún, syn môj, poznávaj otcovho Boha a slúž mu oddaným srdcom a ochotnou mysľou, lebo Hospodin skúma všetky srdcia a pozná všetko, čo myseľ vytvorí. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť, ak ho však opustíš, zavrhne ťa navždy.
1Krn 29:17 - Viem však, Bože môj, že skúmaš srdce a obľubuješ si úprimnosť. Z úprimného srdca som priniesol všetky tieto milodary a teraz pozorujem, že i tu prítomný tvoj ľud rád obetuje.
Ž 7:9 - Hospodin bude súdiť národy. Súď ma, Hospodin, podľa mojej spravodlivosti a neviny!
Jer 11:20 - Hospodin zástupov, ty súdiš spravodlivo a skúmaš obličky i srdce. Kiežby som uvidel tvoju pomstu na nich, veď tebe som postúpil svoj spor.
Jer 17:10 - Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam obličky, aby som každého odmenil podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.
Jer 20:12 - Hospodin zástupov, ktorý skúmaš spravodlivého, ktorý vidíš do obličiek i srdca, chcem vidieť, ako sa na nich vypomstíš, veď tebe som zveril svoj spor.
Sk 15:8 - Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo tým, že im daroval Ducha Svätého tak ako aj nám.
Zjv 2:23 - Jej deti zahubím smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja som ten, čo skúma vnútro i srdcia, a každému z vás odplatím podľa jeho skutkov.

Sk 1,1 - "Prvá kniha" svätého Lukáša je jeho evanjelium (porov. Lk 1, 3).

Sk 1,5 - Krst Duchom, predtým ohlásený svätým Jánom Krstiteľom (Mt 3, 11 n.) a tu prisľúbený Ježišom, začne sa zoslaním Ducha Svätého (Sk 2, 1–4). Apoštoli vtedy dostanú osobitné dary Svätého Ducha (porov. 11, 16).

Sk 1,12 - Židom bolo dovolené prejsť v sobotu cestu dlhú asi 2 000 krokov, t. j. asi 1,5 km.

Sk 1,13 - Horná sieň je pravdepodobne miestnosť, v ktorej sa konala Posledná večera (Lk 22, 12).

Sk 1,14 - "S jeho bratmi", t. j. s jeho príbuznými (porov. Mt 12, 46).

Sk 1,15 - Petrov primát medzi apoštolmi je zjavný už v evanjeliách. Aj tu Peter vystupuje ako hlava Cirkvi. "Uprostred bratov", t. j. kresťanov.

Sk 1,20 - Porov. Ž 69, 26 a Ž 109, 8.

Sk 1,21 - "Medzi nami žil", doslovne: vchádzal a vychádzal (porov. Jn 10, 9; Sk 9, 28).

Sk 1,22 - Apoštolom mohol byť iba ten, kto bol s Ježišom počas jeho života i po jeho smrti, čiže bol svedkom jeho zmŕtvychvstania (porov. Sk 10, 39. 41).

Sk 1,26 - Lósy, ktoré mali zjaviť Božiu vôľu, pozná už Starý zákon (porov. Lv 16, 8; Nm 26, 52–55; Joz 7, 14).