výhody registrácie

2. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

2Tim 1, 1-18

1 Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša podľa prisľúbenia života v Ježišovi Kristovi, 2 milovanému dieťaťu Timotejovi. Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a Krista Ježiša, nášho Pána. 3 Ďakujem Bohu, ktorému slúžim ako moji predkovia s čistým svedomím, keď neprestajne dňom i nocou vo svojich prosbách pamätám na teba. 4 Keď si spomínam na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený radosťou. 5 Pripomínam si tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará mama Lóis i tvoja matka Euniké a ktorú máš, ako som presvedčený, aj ty. 6 Preto ti pripomínam, aby si roznecoval oheň Božieho daru, ktorý si dostal kladením mojich rúk. 7 Boh nám totiž nedal ducha nesmelosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. 8 Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale spolu so mnou znášaj utrpenie za evanjelium, posilňovaný Božou mocou. 9 Boh nás zachránil a povolal nás svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi pred vekmi. 10 Táto milosť sa teraz stala známou zjavením nášho Spasiteľa Ježiša Krista; on odstránil smrť a svojím evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. 11 Ja som bol ustanovený za hlásateľa, apoštola a učiteľa tohto evanjelia. 12 Preto aj toto trpím, ale nehanbím sa, veď viem, komu som uveril, a som presvedčený, že on má moc zachovať, čo mi bolo zverené až do onoho dňa. 13 Ako vzor zdravých rečí maj to, čo si počul odo mňa vo viere a láske v Ježišovi Kristovi. 14 Pomocou Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás, zachovávaj to dobré, čo ti bolo zverené. 15 Vieš, že sa odo mňa odvrátili všetci, čo sú v Ázii, medzi nimi Fygelus a Hermogenés. 16 Kiež Boh preukáže milosrdenstvo Onéziforovmu domu, lebo ma mnohokrát potešil a nehanbil sa za moje okovy, 17 no keď prišiel do Ríma, usilovne ma hľadal a aj ma našiel. 18 Kiež mu Pán dá, aby u neho našiel milosrdenstvo v onen deň. Ty vieš najlepšie, koľké služby mi preukázal v Efeze.

2Tim 1, 1-18

Verš 2
milovanému dieťaťu Timotejovi. Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a Krista Ježiša, nášho Pána.
Gal 1:3 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista,
1Tim 1:2 - Timotejovi, svojmu pravému synovi vo viere: Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.
1Pt 1:2 - ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby sa poslušne odovzdali Ježišovi Kristovi a boli pokropení jeho krvou: Milosť a pokoj v hojnej miere!

Verš 3
Ďakujem Bohu, ktorému slúžim ako moji predkovia s čistým svedomím, keď neprestajne dňom i nocou vo svojich prosbách pamätám na teba.
Sk 22:3 - Ja som Žid, narodený v cilícijskom Tarze, ale vychovaný tu, v tomto meste. Vzdelával som sa pri Gamalielových nohách, presne podľa zákona otcov, horlil som za Boha, tak ako aj vy všetci dnes.
Rim 1:9 - Boh, ktorému z celej duše slúžim evanjeliom o jeho Synovi, mi je svedkom, že vás neprestajne spomínam,
1Sol 1:2 - Ďakujeme Bohu za vás všetkých vždy, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách; ustavične
1Sol 3:10 - Vo dne v noci vrúcne prosíme, aby sme uzreli vašu tvár a doplnili, čo ešte chýba vašej viere.

Verš 6
Preto ti pripomínam, aby si roznecoval oheň Božieho daru, ktorý si dostal kladením mojich rúk.
Sk 6:6 - Postavili ich pred apoštolov, modlili sa a kládli na nich ruky.
Sk 8:17 - Vtedy na nich kládli ruky a oni prijímali Ducha Svätého.
Sk 13:3 - Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich.
Sk 19:6 - Keď na nich Pavol položil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý a hovorili jazykmi i prorokovali.
1Tim 4:14 - Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe, ktorý si dostal prostredníctvom proroctva, a keď na teba starší kládli ruky.
1Tim 5:22 - Unáhlene neklaď na nikoho ruky. Nemaj nič spoločné s hriechmi iných. Zachovaj sa čistý.

Verš 7
Boh nám totiž nedal ducha nesmelosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
Rim 8:15 - Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste Ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče.

Verš 8
Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale spolu so mnou znášaj utrpenie za evanjelium, posilňovaný Božou mocou.
Rim 1:16 - Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka.
Sk 21:33 - Veliteľ k nemu pristúpil, vzal ho a rozkázal ho spútať dvoma reťazami. Vypytoval sa naňho, kto je a čo vykonal.
Ef 3:1 - Preto som ja, Pavol, väzňom Krista Ježiša za vás pohanov.
Ef 4:1 - Preto vás napomínam ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní,
Kol 4:18 - Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje okovy. Milosť nech je s vami!
Flm 1:1 - Pavol, väzeň Krista Ježiša, a brat Timotej milovanému Filemonovi, nášmu spolupracovníkovi,
Flm 1:9 - pre lásku ja, Pavol, starec a teraz i väzeň pre Ježiša Krista radšej prosím:
Flm 1:13 - Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi namiesto teba posluhoval, keď som v putách pre evanjelium.

Verš 9
Boh nás zachránil a povolal nás svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi pred vekmi.
Ef 1:3 - Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach.
Tít 3:4 - Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho Spasiteľa, Boha, a jeho láska k ľuďom,

Verš 10
Táto milosť sa teraz stala známou zjavením nášho Spasiteľa Ježiša Krista; on odstránil smrť a svojím evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť.
Rim 16:25 - Sláva tomu, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa posolstva o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré nebolo od večných čias vyslovené,
Ef 1:9 - keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle, podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predsavzal,
Ef 3:9 - a všetkým objasnil, aký je plán tajomstva ukrytý od vekov v Bohu, ktorý všetko stvoril.
Kol 1:26 - tajomstvo ukryté od vekov v pokoleniach; teraz však bolo zjavené jeho svätým.
Tít 1:2 - v nádeji na večný život, ktorý prisľúbil pravdivý Boh pred večnými vekmi.
1Pt 1:20 - bol na to síce vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, ale pre vás prišiel až na konci čias.
Iz 25:8 - Navždy pohltí smrť a Pán, Hospodin, zotrie slzu z každej tváre, odstráni potupu svojho ľudu z celej zeme, lebo Hospodin prehovoril.
Heb 2:14 - Keďže všetkých súrodencov spája krv a telo, i on sa stal jedným z nich, aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla,

Verš 11
Ja som bol ustanovený za hlásateľa, apoštola a učiteľa tohto evanjelia.
Sk 9:15 - Pán mu však odpovedal: Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela.
Sk 13:2 - Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal.
Sk 22:21 - On mi však povedal: Choď, pretože ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanov.
Gal 1:15 - Keď sa však tomu, ktorý si ma vybral od lona matky a svojou milosťou povolal, zapáčilo
Gal 2:8 - veď ten, ktorý dával Petrovi silu na apoštolskú prácu medzi obrezanými, dával silu aj mne medzi pohanmi —,
Ef 3:8 - Ja, najmenší zo všetkých svätých som dostal tú milosť, aby som pohanom ohlasoval nevyspytateľné Kristovo bohatstvo
1Tim 2:7 - Preto som bol ustanovený za ohlasovateľa a apoštola — pravdu hovorím, neklamem —, za učiteľa pohanov vo viere a pravde.

Verš 13
Ako vzor zdravých rečí maj to, čo si počul odo mňa vo viere a láske v Ježišovi Kristovi.
1Tim 3:14 - Toto ti píšem, hoci dúfam, že čoskoro prídem k tebe,

Verš 15
Vieš, že sa odo mňa odvrátili všetci, čo sú v Ázii, medzi nimi Fygelus a Hermogenés.
Sk 19:10 - Toto trvalo dva roky, takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo.

Verš 16
Kiež Boh preukáže milosrdenstvo Onéziforovmu domu, lebo ma mnohokrát potešil a nehanbil sa za moje okovy,
2Tim 4:19 - Pozdrav Prisku a Akvilu i Onéziforovu rodinu.

2Tim 1,6 - Porov. 1 Tim 4, 14.

2Tim 1,8 - Pavol píše tento list počas druhého väznenia v Ríme.

2Tim 1,9-10 - Ide o základné prvky kresťanskej katechézy.

2Tim 1,12 - O tom, čo mu bolo "zverené" (depósitum), porov. poznámku k 1 Tim 6, 20. "Onen deň" je deň slávneho Kristovho príchodu, deň súdu.

2Tim 1,15 - Nejde o zanechanie viery, ale o nedostatok odvahy vytrvať pri ňom a vydávať svedectvo.

2Tim 1,16 - Niektorí z tohto vyjadrenia usudzujú, že Oneziforos medzitým zomrel.