výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Mk 1, 1-45

1 Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. 2 Ako je napísané u proroka Izaiáša: Hľa, posielam pred tebou svojho posla,aby ti pripravil cestu. 3 Hlas volajúceho na púšti:Pripravte cestu Pánovi,vyrovnajte mu chodníky! — 4 tak vystúpil Ján Krstiteľ na púšti a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov. 5 Prichádzala celá judská krajina i všetci Jeruzalemčania. Krstil ich v rieke Jordán a oni vyznávali svoje hriechy. 6 Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Živil sa kobylkami a poľným medom. 7 Kázal: Po mne prichádza mocnejší ako ja. Nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienok na sandáloch. 8 Ja som vás krstil vodou, no on vás bude krstiť Duchom Svätým. 9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. 10 Keď vystupoval z vody, videl roztvorené nebesá a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. 11 Vtom z nebies zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie. 12 Hneď nato ho Duch hnal na púšť. 13 Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Žil medzi divou zverou a anjeli mu slúžili. 14 Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley a hlásal Božie evanjelium. 15 Vravel: Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte v evanjelium! 16 Keď prechádzal popri Galilejskom mori, videl, ako Šimon a jeho brat Ondrej spúšťajú sieť do mora, keďže boli rybári. 17 Ježiš ich oslovil: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. 18 Hneď zanechali siete a nasledovali ho. 19 Keď odišiel trochu ďalej, videl Zebedejovho syna Jakuba a jeho brata Jána, ako na lodi opravovali siete. 20 Hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja s nádenníkmi na lodi a odišli za ním. 21 Tak prišli do Kafarnauma. Hneď v sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. 22 Žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. 23 Práve vtedy bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: 24 Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si: Boží Svätý. 25 No Ježiš mu pohrozil slovami: Mlč a vyjdi z neho! 26 Vtom nečistý duch človekom zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. 27 Všetci sa čudovali a medzi sebou sa dohadovali: Čo je to? Nové učenie s mocou. Rozkazuje aj nečistým duchom, a poslúchajú ho. 28 A zvesť o ňom sa rýchle rozniesla po celom galilejskom kraji. 29 Len čo vyšli zo synagógy, vošli s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. 30 Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu o nej povedali. 31 Ježiš k nej pristúpil, chytil ju za ruku a pomohol jej vstať. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. 32 Keď slnko zapadlo a nastal večer, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. 33 Celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. 34 Ježiš vtedy uzdravil mnohých postihnutých, ktorých trápili rozličné choroby, vyhnal mnohých zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. 35 Nadránom, zavčasu, ešte za tmy vstal a vyšiel von. Odobral sa na osamelé miesto a tam sa modlil. 36 Šimon a tí, čo boli s ním, sa ponáhľali za ním. 37 Keď ho našli, povedali mu: Všetci ťa hľadajú! 38 On im povedal: Poďme inde, do blízkych mestečiek, aby som aj tam kázal; veď nato som prišiel. 39 Chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov. 40 Tu prišiel k nemu malomocný a prosil ho na kolenách: Ak chceš, môžeš ma očistiť. 41 Ježiš sa nad ním zľutoval, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý! 42 Jeho malomocenstvo hneď zmizlo a bol očistený. 43 Prísne ho napomenul a hneď ho poslal preč. 44 Povedal mu: Hľaď, aby si nikomu nič nepovedal, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetu za svoje očistenie, ako prikázal Mojžiš — im na svedectvo. 45 Lenže on po svojom odchode začal o tom veľa rozprávať a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta a zdržiaval sa vonku na osamelých miestach. No i tak za ním zovšadiaľ prichádzali.

Mk 1, 1-45

Verš 2
Ako je napísané u proroka Izaiáša: Hľa, posielam pred tebou svojho posla,aby ti pripravil cestu.
Mal 3:1 - Pozrite, posielam svojho posla, on mi pripraví cestu. Vtedy zrazu príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte; príde posol zmluvy, po ktorom túžite — vraví Hospodin zástupov.
Mt 11:10 - Toto je ten, o ktorom je napísané: Hľa, posielam pred tvojou tvárou svojho posla,ktorý pripraví cestu pred tebou.
Lk 7:27 - Veď o ňom je napísané: Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvároua on pripraví cestu pred tebou.

Verš 3
Hlas volajúceho na púšti:Pripravte cestu Pánovi,vyrovnajte mu chodníky! —
Iz 40:3 - Hlas volá: Na púšti pripravte cestu Hospodinovi, v stepi urovnajte chodník nášmu Bohu!
Mt 3:3 - Je to ten, o ktorom bolo povedané ústami proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti:Pripravte cestu Pánovi,vyrovnávajte mu chodníky.
Lk 3:4 - ako je napísané v knihe proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti:Upravte cestu Pánovi,vyrovnajtemu chodníky!
Jn 1:23 - Povedal: Ja som hlas volajúceho na púšti:Vyrovnajte Pánovu cestu,ako povedal prorok Izaiáš.

Verš 4
tak vystúpil Ján Krstiteľ na púšti a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov.
Mt 3:1 - V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, ktorý kázal v judskej púšti:
Lk 3:3 - Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov,
Jn 3:23 - Krstil však aj Ján, a to v Ainóne blízko Salimu, lebo tam bolo veľa vody. Ľudia ta prichádzali a dávali sa krstiť.

Verš 5
Prichádzala celá judská krajina i všetci Jeruzalemčania. Krstil ich v rieke Jordán a oni vyznávali svoje hriechy.
Mt 3:5 - Vtedy prichádzali k nemu obyvatelia Jeruzalema, ba celého Judska a celého okolia Jordána.
Lk 3:7 - Zástupom, ktoré prichádzali k nemu, aby ich pokrstil, povedal: Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť pred prichádzajúcim hnevom?

Verš 6
Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Živil sa kobylkami a poľným medom.
2Kr 1:8 - Povedali mu: Mal plášť zo srsti a bedrá prepásané koženým opaskom. On na to: To bol tišbejský Eliáš.
Mt 3:4 - Ján mal odev z ťavej srsti a kožený opasok okolo bedier. Živil sa kobylkami a medom divých včiel.
Lv 11:22 - Tieto z nich môžete jesť: rôzne druhy sťahovavých kobyliek, pažravé kobylky, poľné a lúčne kobylky.

Verš 7
Kázal: Po mne prichádza mocnejší ako ja. Nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienok na sandáloch.
Mt 3:11 - Ja vás síce krstím vodou na pokánie, ale ten, čo prichádza po mne, je mocnejší ako ja. Nie som hoden ani len nosiť mu sandále. On vás bude krstiť Duchom svätým a ohňom.
Lk 3:16 - Ale Ján všetkým odpovedal: Ja vás krstím vodou. Prichádza však mocnejší ako ja. Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.
Jn 1:27 - ten, čo prichádza po mne; ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.

Verš 8
Ja som vás krstil vodou, no on vás bude krstiť Duchom Svätým.
Mt 3:11 - Ja vás síce krstím vodou na pokánie, ale ten, čo prichádza po mne, je mocnejší ako ja. Nie som hoden ani len nosiť mu sandále. On vás bude krstiť Duchom svätým a ohňom.
Sk 1:5 - Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým.
Sk 11:16 - Vtedy som si spomenul na slovo Pána, ktorý povedal: Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Duchom Svätým.
Sk 19:4 - Pavol im povedal: Ján krstil krstom pokánia a hovoril národu, aby verili v toho, ktorý prichádza po ňom, to znamená v Ježiša.
Iz 44:3 - Lebo vylejem vodu na smädnú pôdu a vodné toky na súš. Vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvojich potomkov.
Joe 2:28 -
Sk 2:4 - Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.
Sk 11:15 - Len čo som potom začal hovoriť, zostúpil na nich Duch Svätý, a to tak, ako zostúpil na začiatku aj na nás.

Verš 10
Keď vystupoval z vody, videl roztvorené nebesá a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho.
Mt 3:16 - Po krste Ježiš hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorili nebesia a videl Božieho Ducha, ktorý sťa holubica zostupoval naňho.
Lk 3:21 - Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď už bol pokrstený aj Ježiš, ktorý sa modlil, otvorilo sa nebo
Jn 1:32 - A Ján svedčil: Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom.

Verš 11
Vtom z nebies zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.
Ž 2:7 - Oznamujem rozhodnutie Hospodina. Povedal mi: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil.
Iz 42:1 - Hľa, môj služobník, podporujem ho, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho Ducha som vložil na neho, prinesie právo národom.
Mt 3:17 - A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.
Mt 17:5 - Kým ešte hovoril, zastrel ich jasný oblak a vtom bolo z oblaku počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, ktorého som si obľúbil. Jeho počúvajte.
Mk 9:7 - Tu sa utvoril oblak, zatienil ich a z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn! Jeho počúvajte!
Lk 3:22 - a Duch Svätý zostúpil na neho v podobe holubice. Z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.
Lk 9:35 - Z oblaku zaznel hlas: Toto je môj vyvolený Syn, jeho počúvajte.
Kol 1:13 - On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna,
2Pt 1:17 - Veď prijal česť a slávu od Boha Otca, keď mu z velebnej slávy zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.

Verš 12
Hneď nato ho Duch hnal na púšť.
Mt 4:1 - Nato Duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal.
Lk 4:1 - Ježiš sa vrátil od Jordána plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti

Verš 14
Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley a hlásal Božie evanjelium.
Mt 4:12 - Keď Ježiš počul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley.
Lk 4:14 - Ježiš sa v sile Ducha Svätého vrátil do Galiley a zvesť o ňom sa rozšírila po celom okolí.
Jn 4:43 - Po dvoch dňoch odišiel odtiaľ do Galiley.

Verš 15
Vravel: Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte v evanjelium!
Iz 56:1 - Takto hovorí Hospodin: Zachovajte právo a vysluhujte spravodlivosť, lebo blízko je moja spása, už príde, a moja spravodlivosť sa ukáže.

Verš 16
Keď prechádzal popri Galilejskom mori, videl, ako Šimon a jeho brat Ondrej spúšťajú sieť do mora, keďže boli rybári.
Mt 4:18 - Keď Ježiš išiel popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako hádzali siete do mora. Boli totiž rybári.

Verš 17
Ježiš ich oslovil: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.
Jer 16:16 - Hľa, pošlem po mnohých rybárov — znie výrok Hospodina —, ktorí ich vychytajú. Potom pošlem po mnohých lovcov a tí ich pochytajú na všetkých vrchoch, na všetkých kopcoch a vo všetkých skalných puklinách.
Ez 47:10 - Potom zastanú pri mori rybári od Én-Gedi až po Én-Eglajim. Bude to miesto na sušenie sietí. Bude tu veľmi veľa druhov rýb práve tak ako vo Veľkom mori.

Verš 18
Hneď zanechali siete a nasledovali ho.
Mt 19:27 - Vtedy mu Peter povedal: Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo za to budeme mať?
Mk 10:28 - Tu sa ozval Peter: Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa.
Lk 5:11 - Keď loďky prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním.
Lk 18:28 - Tu Peter povedal: Pozri, my sme opustili, čo sme mali, a išli sme za tebou.

Verš 19
Keď odišiel trochu ďalej, videl Zebedejovho syna Jakuba a jeho brata Jána, ako na lodi opravovali siete.
Mt 4:21 - O kúsok ďalej videl druhých dvoch bratov, Jakuba, syna Zebedejovho, a jeho brata Jána, ako so svojím otcom Zebedejom opravovali na lodi siete. Aj ich povolal

Verš 21
Tak prišli do Kafarnauma. Hneď v sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil.
Mt 4:13 - Zanechal Nazaret a usadil sa v prímorskom Kafarnaume na území Zebúluna a Naftáliho,
Lk 4:31 - Potom zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Tam po sobotách vyučoval.

Verš 22
Žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.
Mt 7:28 - Keď Ježiš skončil túto reč, zástupy žasli nad jeho učením.
Lk 4:32 - Obdivovali ho a žasli nad jeho rečami, lebo v jeho slove bola moc.

Verš 23
Práve vtedy bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol:
Lk 4:33 - V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona, ktorý silným hlasom vykríkol:

Verš 29
Len čo vyšli zo synagógy, vošli s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu.
Mt 8:14 - Keď Ježiš prišiel do Petrovho domu, videl jeho testinú ležať v horúčke.
Lk 4:38 - Vstal, odišiel zo synagógy a vošiel do Šimonovho domu. Šimonova testiná mala vysokú horúčku a prosili za ňu.

Verš 32
Keď slnko zapadlo a nastal večer, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi.
Mt 8:16 - Keď sa zvečerilo, priniesli mu mnohých posadnutých démonmi. On slovom vyhnal duchov a uzdravil všetkých trpiacich,
Lk 4:40 - Pri západe slnka k nemu všetci privádzali chorých, ktorí trpeli rozličnými neduhmi. Na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich.

Verš 35
Nadránom, zavčasu, ešte za tmy vstal a vyšiel von. Odobral sa na osamelé miesto a tam sa modlil.
Lk 4:42 - Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na osamelé miesto. Zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal.
Mt 14:23 - Keď rozpustil zástupy, vystúpil na vrch do samoty modliť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám.

Verš 38
On im povedal: Poďme inde, do blízkych mestečiek, aby som aj tam kázal; veď nato som prišiel.
Lk 4:43 - No on im odpovedal: Aj iným mestám musím hlásať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný.
Iz 61:1 - Duch Pána, Hospodina je nado mnou, lebo ma Hospodin pomazal, poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrúšené srdce, zvestovať slobodu zajatcom a väzneným prepustenie,
Lk 4:18 - Duch Pánov je nado mnou,lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjeliuma uzdravovať skrúšených srdcom.Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie,slepým vrátiť zrak,utláčaných prepustiť

Verš 40
Tu prišiel k nemu malomocný a prosil ho na kolenách: Ak chceš, môžeš ma očistiť.
Mt 8:2 - Tu prišiel k nemu malomocný, klaňal sa mu a hovoril: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.
Lk 5:12 - Keď bol Ježiš v ktoromsi meste, objavil sa pred ním človek s pokročilým malomocenstvom. Len čo zazrel Ježiša, padol na tvár a prosil ho: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.

Verš 44
Povedal mu: Hľaď, aby si nikomu nič nepovedal, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetu za svoje očistenie, ako prikázal Mojžiš — im na svedectvo.
Lv 13:2 - Ak sa niekomu objaví na pokožke opuchlina či vyrážka alebo biela škvrna a z nej sa na pokožke vyvinie príznak malomocenstva, nech ho privedú ku kňazovi Áronovi alebo k niektorému z jeho synov, kňazov.
Lv 14:1 - Hospodin povedal Mojžišovi:

Mk 1,1-8 - Mt 3, 1-12; Lk 3, 1-18; Jn 1, 19-28.

Mk 1,1 - Marek tu "evanjeliom" nemyslí svoj spis, ale posolstvo, dobrú zvesť, ktorú priniesol Ježiš Kristus a ktorej on sám je stredobodom.

Mk 1,2 - Mal 3, 1.

Mk 1,3 - Iz 40, 3.

Mk 1,8 - O Jánovom krste pozri poznámku k Mt 3, 6. Kristus bude krstiť "Duchom Svätým", čiže jeho krst nebude iba obrad, ale očistí človeka od hriechu a vleje doň novú životnú silu božského života.

Mk 1,9-11 - Mt 3, 13-17; Lk 3, 21-22; Jn 1, 32-34.

Mk 1,12-13 - Mt 4, 1-11; Lk 4, 1-13.

Mk 1,14-15 - Mt 4, 12-17; Lk 4, 14-15.

Mk 1,16-20 - Mt 4, 18-22; Lk 5, 1-11.

Mk 1,21-28 - Lk 4, 31-37.

Mk 1,23-27 - Marek nazýva zlého ducha nečistým, pretože podľa zákona posadnutý človek je nečistý. Otázkou "Čo ťa do nás...?" chce zlý duch vyjadriť, aby ho Ježiš nechal na pokoji a nerušil jeho činnosť. Zlý duch tuší, že Ježiš je osobnosť vyššej prirodzenosti. Preto ho menuje iba nepriamo mesiášskym titulom "Boží Svätý". Moc nad zlými duchmi je jeden zo znakov mesiášskeho kráľovstva.

Mk 1,29-34 - Mt 8, 14-17; Lk 4, 38-41.

Mk 1,35-39 - Lk 4, 42-44.

Mk 1,40-45 - Mt 8, 2-4; Lk 5, 12-16.

Mk 1,44 - Pozri poznámku k Mt 8, 4.