výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Mk 1, 1-45

1 Počiatok evanjelia Ježiša Krista, Syna Božieho, bol, 2 ako je napísané v prorokoch: Hľa, ja posielam svojho anjela pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou. 3 Hlas volajúceho na púšti: Prihotovte cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky! 4 Ján vystúpil krstiac na púšti a kážuc krst pokánia na odpustenie hriechov. 5 A vychádzala k nemu celá krajina Judská i Jeruzalemänia, a všetci boli krstení od neho v rieke Jordáne vyznávajúc svoje hriechy. 6 A Ján bol odiaty veľblúďou srsťou a okolo svojich bedier mal kožený opasok a jedol kobylky a poľný med. 7 A kázal a hovoril: Ide za mnou silnejší odo mňa, ktorému nie som hoden zohnúť sa rozviazať remienok na jeho obuvi. 8 Ja som vás pokrstil vodou, ale on vás bude krstiť Svätým Duchom. 9 A stalo sa v tých dňoch, že prišiel Ježiš z Galilejského Nazareta a bol pokrstený od Jána v Jordáne. 10 A hneď, keď vychádzal z vody, videl nebesia roztrhávané a Ducha, jako čo by holubicu, sostupujúceho na seba, 11 a hlas zavznel z nebies: Ty si ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. 12 A hneď ho pudil Duch na púšť. 13 A bol tam na púšti štyridsať dní súc pokúšaný od satana, a bol so zvieratami, a anjelia mu posluhovali. 14 A potom, keď bol Ján vydaný, prišiel Ježiš do Galilee kážuc evanjelium kráľovstva Božieho 15 a hovoril: Naplnil sa čas, a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte evanjelium! 16 A chodiac popri Galilejskom mori videl Šimona a Andreja, jeho brata, púšťať sieť do mora, lebo boli rybári. 17 A Ježiš im povedal: Poďte za mnou, a učiním vás rybármi ľudí. 18 A hneď opustili svoje siete a išli za ním. 19 A keď pošiel odtiaľ kúsok ďalej, videl Jakoba, syna Zebedeovho, a Jána, jeho brata, aj ich tiež na lodi, naprávať siete. 20 A hneď ich povolal. A oni opustiac svojho otca Zebedea na lodi s nájomníkmi odišli za ním. 21 A vošli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. 22 A žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako zákonníci. 23 A hneď bol v ich synagóge človek v moci nečistého ducha, ktorý skríkol 24 a hovoril: Ó, čo máme s tebou, Ježišu Nazarénsky? Prišiel si nás zatratiť! Znám ťa, kto si, ten Svätý Boží! 25 A Ježiš mu pohrozil a povedal: Umĺkni a vyjdi z neho! 26 Vtedy polomcoval ním nečistý duch a skríknuc velikým hlasom vyšiel z neho. 27 A všetci sa zdesili, takže sa medzi sebou dopytovali a hovorili: Čo je toto?! Jaké je toto nové učenie?! Lebo v moci rozkazuje i nečistým duchom, a poslúchajú ho! 28 A jeho povesť sa hneď rozniesla po celom okolí Galilee. 29 A hneď, keď vyšli zo synagógy, prišli do domu Šimonovho a Andrejovho s Jakobom a Jánom. 30 A Šimonova svokra ležala v horúčke, a hneď mu povedali o nej. 31 A pristúpiac pozdvihol ju chopiac ju za ruku, a hneď ju opustila horúčka, a posluhovala im. 32 A keď už bol večer, keď bolo zapadlo slnce, nosili a vodili k nemu všetkých nemocných i posadlých démonami, 33 a celé mesto bolo shromaždené pri dveriach, 34 a uzdravil mnohých nemocných, strápených rozličnými neduhy, aj mnoho démonov vyhnal, a nedal démonom hovoriť, lebo ho znali. 35 A ráno veľmi skoro, ešte za noci, vstal, vyšiel a odišiel na pusté miesto a tam sa modlil. 36 A ponáhľajúc sa sledovali ho Šimon aj tí, ktorí boli s ním. 37 A keď ho našli, povedali mu: Všetci ťa hľadajú. 38 A povedal im: Poďme inde, do súsedných mestečiek, aby som i tam kázal, lebo na to som vyšiel. 39 A kázal v ich synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov. 40 A prišiel k nemu malomocný a prosil ho, kľakol pred ním a povedal mu: Len keby si chcel, môžeš ma očistiť. 41 A Ježiš, ľútosťou hnutý, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý! 42 A keď to povedal, hneď odišlo od neho malomocenstvo, a bol očistený. 43 A prísnosťou sa obrátiac na neho hneď ho poslal preč 44 a riekol mu: Hľaď, aby si nikomu nepovedal ničoho! Ale iď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očistenie to, čo nariadil Mojžiš, im na svedoctvo. 45 Ale on vyjdúc začal rozhlasovať mnoho a rozchyrovať vec, takže už viacej nemohol vojsť verejne do mesta, ale bol vonku na pustých miestach. A prichádzali k nemu odovšadiaľ.

Mk 1, 1-45

Verš 2
ako je napísané v prorokoch: Hľa, ja posielam svojho anjela pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou.
Mal 3:1 - Hľa, posielam svojho anjela, a upraví cestu pred mojou tvárou. Prijde náhle do svojho chrámu Pán, ktorého vy hľadáte, a anjel smluvy, po ktorom túžite, hľa, prijde, hovorí Hospodin Zástupov.
Mt 11:10 - Lebo toto je ten, o ktorom je napísané: Hľa, ja posielam svojho anjela pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou.
Lk 7:27 - Toto je ten, o ktorom je napísané: Hľa, ja posielam svojho anjela pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou.

Verš 3
Hlas volajúceho na púšti: Prihotovte cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky!
Iz 40:3 - Hlas volajúceho na púšti: Upravte cestu Hospodinovu, urovnajte na pustine hradskú nášmu Bohu!
Mt 3:3 - Lebo toto je ten predpovedaný skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal: Hlas volajúceho na púšti: Prihotovte cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky!
Lk 3:4 - ako je napísané v knihe slov proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti: Prihotovte cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky!
Jn 1:23 - Riekol: Ja som hlas volajúceho na púšti: Urovnajte cestu Pánovu! jako povedal prorok Izaiáš.

Verš 4
Ján vystúpil krstiac na púšti a kážuc krst pokánia na odpustenie hriechov.
Mt 3:1 - V tých dňoch prišiel Ján Krstiteľ a kázal na Judskej púšti
Lk 3:3 - A pochodil po celom okolí Jordánskom kážuc krst pokánia na odpustenie hriechov,
Jn 3:23 - A krstil i Ján v Énone, blízko Sálema, lebo tam boly mnohé vody, a prichádzali ta a krstili sa.

Verš 5
A vychádzala k nemu celá krajina Judská i Jeruzalemänia, a všetci boli krstení od neho v rieke Jordáne vyznávajúc svoje hriechy.
Mt 3:5 - Vtedy vychádzal k nemu Jeruzalem i celé Judsko a celé okolie jordánske,
Lk 3:7 - A hovoril zástupom, ktoré vychádzaly, aby sa mu daly pokrstiť: Plemä vreteníc, ktože vám ukázal, aby ste utiekli budúcemu hnevu?

Verš 6
A Ján bol odiaty veľblúďou srsťou a okolo svojich bedier mal kožený opasok a jedol kobylky a poľný med.
2Kr 1:8 - A oni mu povedali: Je to vlasatý človek a je opásaný koženým pásom na svojich bedrách. Vtedy povedal: To je Eliáš Tišbänský.
Mt 3:4 - A ten istý Ján mal svoj odev z veľblúdej srsti a kožený opasok okolo svojich bedier, a jeho pokrmom boly kobylky a poľný med.
Lv 11:22 - Tieto z nich budete jesť: kobylku, zvanú arbe, po jej druhu, salama po jeho druhu, chargola po jeho druhu a chagaba po jeho druhu.

Verš 7
A kázal a hovoril: Ide za mnou silnejší odo mňa, ktorému nie som hoden zohnúť sa rozviazať remienok na jeho obuvi.
Mt 3:11 - Ja vás krstím vodou na pokánie; ale ten ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorého obuv nosiť nie som hoden - ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom,
Lk 3:16 - odpovedal Ján všetkým a riekol: Ja vás krstím vodou, ale ide mocnejší odo mňa, ktorému nie som hoden rozviazať remienok na jeho obuvi; ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom;
Jn 1:27 - to je ten, ktorý prichádza po mne a predišiel ma, ktorému som ja nie hoden rozviazať remienok na jeho obuvi.

Verš 8
Ja som vás pokrstil vodou, ale on vás bude krstiť Svätým Duchom.
Mt 3:11 - Ja vás krstím vodou na pokánie; ale ten ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorého obuv nosiť nie som hoden - ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom,
Sk 1:5 - totiž že Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom už o nie mnoho dní.
Sk 11:16 - a rozpamätal som sa na slovo Pánovo, jako hovoril: Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom.
Sk 19:4 - A Pavel povedal: Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý prijde po ňom, to jest v Krista Ježiša.
Iz 44:3 - lebo vylejem vody na žíznivé a potoky na sušinu; vylejem svojho Ducha na tvoje semä a svoje požehnanie na tvojich potomkov,
Joe 2:28 - A potom sa stane, že vylejem svojho Ducha na každé telo, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, a vašim starcom sa budú snívať sny; vaši mládenci budú vídať videnia,
Sk 2:4 - A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazyky, tak ako im dával Duch vysloviť sa.
Sk 11:15 - A v tom, keď som ja započal hovoriť, sostúpil Svätý Duch na nich ako aj na nás tam na počiatku,

Verš 10
A hneď, keď vychádzal z vody, videl nebesia roztrhávané a Ducha, jako čo by holubicu, sostupujúceho na seba,
Mt 3:16 - A keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorily sa mu nebesia, a videl Ducha Božieho, ktorý sostupoval akoby holubica a prichádzal na neho.
Lk 3:21 - A stalo sa v tom, keď sa krstil všetok ľud, a keď bol pokrstený i Ježiš a modlil sa, že sa razom otvorilo nebo,
Jn 1:32 - A Ján svedčil a hovoril: Videl som Ducha, sostupujúceho s neba jako čo by holubicu, a zostal na ňom.

Verš 11
a hlas zavznel z nebies: Ty si ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.
Ž 2:7 - Rozprávať budem o ustanovení zákona. Hospodin mi povedal: Ty si môj syn; ja som ťa dnes splodil.
Iz 42:1 - Hľa, môj služobník, ktorého podopriem, môj vyvolený, v ktorom má záľubu moja duša! Dám svojho Ducha na neho, vynášať bude národom súd.
Mt 3:17 - A hľa, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.
Mt 17:5 - A kým ešte hovoril, hľa, zatônil ich svetlý oblak, a hľa, bolo počuť z toho oblaku hlas, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Toho počúvajte!
Mk 9:7 - A povstal oblak, zatôňujúci ich, a hlas prišiel z oblaku, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, jeho počúvajte!
Lk 3:22 - a Svätý Duch sostúpil v telesnej podobe, jako čo by holubica, na neho, a hlas zavznel z neba, ktorý hovoril: Ty si ten môj milovaný Syn, v tebe sa mi zaľúbilo.
Lk 9:35 - A hlas zavznel z oblaku, ktorý hovoril: Toto je ten môj milý Syn, toho počúvajte!
Kol 1:13 - ktorý nás vytrhnul z moci temnosti a premiestnil do kráľovstva Syna svojej lásky,
2Pt 1:17 - Lebo dostanúc od Boha Otca česť a slávu, keď sniesla na neho velebná sláva taký hlas: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mne zaľúbilo. -

Verš 12
A hneď ho pudil Duch na púšť.
Mt 4:1 - Vtedy bol Ježiš zavedený hore na púšť od Ducha, aby bol pokúšaný od diabla.
Lk 4:1 - A Ježiš, plný Svätého Ducha, navrátil sa od Jordána a za štyridsať dní bol vodený Duchom na púšti súc pokúšaný od diabla.

Verš 14
A potom, keď bol Ján vydaný, prišiel Ježiš do Galilee kážuc evanjelium kráľovstva Božieho
Mt 4:12 - A keď počul Ježiš, že je Ján vydaný, odišiel do Galilee
Lk 4:14 - A Ježiš sa navrátil v moci Ducha do Galilee, a rozniesol sa o ňom chýr po celej okolnej krajine.
Jn 4:43 - A po tých dvoch dňoch vyšiel odtiaľ a odišiel do Galilee,

Verš 15
a hovoril: Naplnil sa čas, a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte evanjelium!
Iz 56:1 - Takto hovorí Hospodin: Ostríhajte súd a čiňte spravedlivosť, lebo je blízko moje spasenie, aby prišlo, a moja spravedlivosť, aby sa zjavila!

Verš 16
A chodiac popri Galilejskom mori videl Šimona a Andreja, jeho brata, púšťať sieť do mora, lebo boli rybári.
Mt 4:18 - A chodiac popri Galilejskom mori videl dvoch bratov, Šimona, zvaného Petra, a Andreja, jeho brata, ktorí púšťali sieť do mora, lebo boli rybári.

Verš 17
A Ježiš im povedal: Poďte za mnou, a učiním vás rybármi ľudí.
Jer 16:16 - Hľa, pošlem po mnohých rybárov, hovorí Hospodin, a vylovia ich, a potom pošlem po mnohých lovcov, a zlapajú ich so všetkých vrchov a so všetkých brehov a z rozsadlín skál.
Ez 47:10 - A stane sa, že budú stáť popri ňom rybári; od En-gedi až po En-eglaim bude miesto, kde sa budú rozprestierať siete. Ich ryby budú podľa svojho druhu, jako ryby Veľkého mora, veľmi mnoho.

Verš 18
A hneď opustili svoje siete a išli za ním.
Mt 19:27 - Vtedy odpovedal Peter a riekol mu: Hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou, čo tedy bude nám?
Mk 10:28 - Vtedy mu začal hovoriť Peter: Hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou -.
Lk 5:11 - A keď pritiahli lode k zemi, opustil všetko a išli za ním.
Lk 18:28 - A Peter povedal: Hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou -.

Verš 19
A keď pošiel odtiaľ kúsok ďalej, videl Jakoba, syna Zebedeovho, a Jána, jeho brata, aj ich tiež na lodi, naprávať siete.
Mt 4:21 - A keď pošiel odtiaľ niečo ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakoba, syna Zebedeovho, a Jána, jeho brata, na loďke so Zebedeom, ich otcom, naprávajúcich svoje siete, a povolal ich.

Verš 21
A vošli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil.
Mt 4:13 - a opustiac Nazaret prišiel a býval v Kafarnaume, ktoré leží pri mori, v krajoch Zabulona a Neftalima,
Lk 4:31 - A sišiel do Kafarnauma, do galilejského mesta, a učil ich po sobotách,

Verš 22
A žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako zákonníci.
Mt 7:28 - A stalo sa, keď dokončil Ježiš tieto reči, že žasly zástupy nad jeho učením,
Lk 4:32 - a žasli nad jeho učením, lebo jeho reč bola mocná.

Verš 23
A hneď bol v ich synagóge človek v moci nečistého ducha, ktorý skríkol
Lk 4:33 - A bol v tej synagóge človek, ktorý mal ducha nečistého démona, a skríkol velikým hlasom:

Verš 29
A hneď, keď vyšli zo synagógy, prišli do domu Šimonovho a Andrejovho s Jakobom a Jánom.
Mt 8:14 - A keď prišiel Ježiš do domu Petrovho videl jeho svokru, že leží a má horúčku,
Lk 4:38 - Potom vstal zo synagógy a vošiel do domu Šimonovho. A Šimonovu svokru trápila veľká horúčka, a prosili ho za ňu.

Verš 32
A keď už bol večer, keď bolo zapadlo slnce, nosili a vodili k nemu všetkých nemocných i posadlých démonami,
Mt 8:16 - A keď bol večer, priviedli mu mnohých posadlých démonami, a on slovom vyhnal nečistých duchov a všetkých, ktorí sa zle mali, uzdravil,
Lk 4:40 - Potom pri západe slnka všetci, ktorí mali nemocných na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu, a on vzkladajúc ruky na jedného každého z nich uzdravoval ich.

Verš 35
A ráno veľmi skoro, ešte za noci, vstal, vyšiel a odišiel na pusté miesto a tam sa modlil.
Lk 4:42 - A keď bol zase deň, vyšiel odtiaľ a išiel na pusté miesto. A zástupy ho hľadaly a prišly až k nemu a zdržovaly ho, žeby neodchádzal od nich.
Mt 14:23 - A rozpustiac zástupy vyšiel na vrch osobitne modliť sa. A keď bol večer, bol tam sám.

Verš 38
A povedal im: Poďme inde, do súsedných mestečiek, aby som i tam kázal, lebo na to som vyšiel.
Lk 4:43 - Ale on im povedal: Musím aj iným mestám zvestovať kráľovstvo Božie, lebo nato som poslaný.
Iz 61:1 - Duch Pána Hospodina je na mne, pretože ma pomazal Hospodin, aby som zvestoval pokorným evanjelium; poslal ma obviazať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatým slobodu a väzňom otvorenie žalára,
Lk 4:18 - Duch Pánov je nado mnou, a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu

Verš 40
A prišiel k nemu malomocný a prosil ho, kľakol pred ním a povedal mu: Len keby si chcel, môžeš ma očistiť.
Mt 8:2 - A hľa, malomocný pristúpiac klaňal sa mu a vravel: Pane, keby si chcel, môžeš ma očistiť.
Lk 5:12 - A stalo sa, keď bol v ktoromsi z tých miest, že hľa, bol tam nejaký muž, plný malomocenstva. A keď uvidel Ježiša, padol na tvár a prosil ho a hovoril: Pane, keby si chcel, môžeš ma očistiť.

Verš 44
a riekol mu: Hľaď, aby si nikomu nepovedal ničoho! Ale iď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očistenie to, čo nariadil Mojžiš, im na svedoctvo.
Lv 13:2 - Keby mal niektorý človek na koži svojho tela nejakú opuchlinu alebo prašinu alebo nejakú lesklú škvrnu, a keby bolo na koži jeho tela niečo podobné rane malomoci, človek sa dovedie k Áronovi, kňazovi, alebo k niektorému z jeho synov, kňazov.
Lv 14:1 - A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:

Mk 1,1-8 - Mt 3, 1-12; Lk 3, 1-18; Jn 1, 19-28.

Mk 1,1 - Marek tu "evanjeliom" nemyslí svoj spis, ale posolstvo, dobrú zvesť, ktorú priniesol Ježiš Kristus a ktorej on sám je stredobodom.

Mk 1,2 - Mal 3, 1.

Mk 1,3 - Iz 40, 3.

Mk 1,8 - O Jánovom krste pozri poznámku k Mt 3, 6. Kristus bude krstiť "Duchom Svätým", čiže jeho krst nebude iba obrad, ale očistí človeka od hriechu a vleje doň novú životnú silu božského života.

Mk 1,9-11 - Mt 3, 13-17; Lk 3, 21-22; Jn 1, 32-34.

Mk 1,12-13 - Mt 4, 1-11; Lk 4, 1-13.

Mk 1,14-15 - Mt 4, 12-17; Lk 4, 14-15.

Mk 1,16-20 - Mt 4, 18-22; Lk 5, 1-11.

Mk 1,21-28 - Lk 4, 31-37.

Mk 1,23-27 - Marek nazýva zlého ducha nečistým, pretože podľa zákona posadnutý človek je nečistý. Otázkou "Čo ťa do nás...?" chce zlý duch vyjadriť, aby ho Ježiš nechal na pokoji a nerušil jeho činnosť. Zlý duch tuší, že Ježiš je osobnosť vyššej prirodzenosti. Preto ho menuje iba nepriamo mesiášskym titulom "Boží Svätý". Moc nad zlými duchmi je jeden zo znakov mesiášskeho kráľovstva.

Mk 1,29-34 - Mt 8, 14-17; Lk 4, 38-41.

Mk 1,35-39 - Lk 4, 42-44.

Mk 1,40-45 - Mt 8, 2-4; Lk 5, 12-16.

Mk 1,44 - Pozri poznámku k Mt 8, 4.