výhody registrácie

Kniha Numeri - 4. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Nm 1, 1-54

1 Prvý deň druhého mesiaca druhého roka po odchode z Egypta na Sinajskej púšti v stane stretávania Hospodin oslovil Mojžiša a povedal: 2 Urobte súpis celej pospolitosti Izraelitov podľa ich kmeňov a rodín tak, aby v zozname mien bol každý muž, 3 ktorý má dvadsať a viac rokov, teda aby tam boli všetci bojaschopní Izraeliti. Ty a Áron ich zaradíte do bojových útvarov. 4 Z každého kmeňa nech vám je po boku jeden muž, náčelník rodu. 5 Toto sú mená mužov, ktorí vám budú pomáhať: Za Rúbenovcov Elicúr, syn Šedeúra; 6 za Šimeónovcov Šelumíel, syn Cúrišaddaja; 7 za Júdovcov Nachšón, syn Ammínadaba; 8 za Jissákarovcov Netaneel, syn Cúara; 9 za Zebúlunovcov Elíab, syn Chelóna; 10 za Jozefových synov: z Efrajimovcov Elíšama, syn Ammíhuda, a z Menaššeovcov Gamlíel, syn Pedácura; 11 za Benjamínovcov Abídan, syn Gideóniho; 12 za Dánovcov Achíezer, syn Ammíšaddaja; 13 za Ašérovcov Pagíel, syn Okrána; 14 za Gádovcov Eljásaf, syn Deúela; 15 za Naftáliovcov Achíra, syn Énana. 16 Títo zastupovali pospolitosť ako kniežatá svojich kmeňov; stáli na čele tisícov Izraela. 17 Mojžiš a Áron si pribrali týchto menovite uvedených mužov 18 a prvý deň druhého mesiaca zhromaždili celú pospolitosť. Potom sa dával zapisovať do zoznamu mien podľa rodového pôvodu, rodov a rodín každý muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac, 19 ako to Mojžišovi prikázal Hospodin. Spočítali ich na Sinajskej púšti. 20 Zo synov Rúbena, Izraelovho prvorodeného, sa podľa rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac. 21 Z Rúbenovho kmeňa ich napočítali štyridsaťšesťtisícpäťsto. 22 Zo Šimeónovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac. 23 Zo Šimeónovho kmeňa ich napočítali päťdesiatdeväťtisíctristo. 24 Z Gádovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac. 25 Z Gádovho kmeňa ich napočítali štyridsaťpäťtisícšesťstopäťdesiat. 26 Z Júdovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac. 27 Z Júdovho kmeňa ich napočítali sedemdesiatštyritisícšesťsto. 28 Z Jissákarovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac. 29 Z Jissákarovho kmeňa ich napočítali päťdesiatštyritisícštyristo. 30 Zo Zebúlunovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac. 31 Zo Zebúlunovho kmeňa ich napočítali päťdesiatsedemtisícštyristo. 32 Z Jozefových synov: z Efrajimovcov sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac. 33 Z Efrajimovho kmeňa ich napočítali štyridsaťtisícpäťsto. 34 Z Menaššeovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac. 35 Z Menaššeovho kmeňa ich napočítali tridsaťdvatisícdvesto. 36 Z Benjamínovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac. 37 Z Benjamínovho kmeňa ich napočítali tridsaťpäťtisícštyristo. 38 Z Dánovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac. 39 Z Dánovho kmeňa ich napočítali šesťdesiatdvatisícsedemsto. 40 Z Ašérovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac. 41 Z Ašérovho kmeňa ich napočítali štyridsaťjedentisícpäťsto. 42 Z Naftáliovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac. 43 Z Naftáliovho kmeňa ich napočítali päťdesiattritisícštyristo. 44 Toto sú tí, ktorých napočítal Mojžiš a Áron spolu s dvanástimi kniežatami Izraela: bolo to dvanásť mužov, po jednom z každej rodiny. 45 Všetkých spočítaných bojaschopných Izraelitov podľa rodín, ktorí mali dvadsať rokov a viac, 46 bolo teda šesťstotritisícpäťstopäťdesiat. 47 Léviovci však podľa kmeňa svojich otcov neboli započítaní medzi nich. 48 Hospodin povedal Mojžišovi: 49 Léviho kmeň nezahrň do súpisu ani ho neuvádzaj medzi Izraelitov. 50 Léviho kmeňu daj na starosť príbytok svedectva, všetko jeho náradie, i všetko, čo k nemu patrí. Budú nosiť príbytok aj všetko jeho náradie; budú sa oň starať a okolo neho táboriť. 51 Keď sa má príbytok preniesť ďalej, príslušníci Léviho kmeňa ho rozoberú a pri utáborení ho zase postavia. Ak sa k nemu priblíži niekto nepovolaný, musí zomrieť. 52 Každý Izraelita bude bývať vo vlastnom tábore, každý pod svojou zástavou podľa svojich zástupov. 53 Léviho kmeň sa však utáborí okolo príbytku svedectva, aby pospolitosť Izraelitov nepostihol Boží hnev. Léviho kmeň bude strážiť príbytok svedectva. 54 Izraeliti urobili všetko tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Tak to urobili.

Nm 1, 1-54

Verš 2
Urobte súpis celej pospolitosti Izraelitov podľa ich kmeňov a rodín tak, aby v zozname mien bol každý muž,
Ex 30:12 - Keď budeš robiť súpis Izraelitov podliehajúcich sčítaniu, nech pri tej príležitosti každý dá za seba Hospodinovi výkupné, aby ich pre sčítanie nepostihlo nešťastie.

Verš 46
bolo teda šesťstotritisícpäťstopäťdesiat.
Ex 38:26 - Pol šekela pripadlo na hlavu — pol šekela podľa váhy svätyne — od každého účastníka sčítania od dvadsiatich rokov vyššie. Bolo ich šesťstotritisícpäťstopäťdesiat.

Nm 1,1 - Čas, v ktorom sa sčítanie ľudí a odvod bojaschopných Izraelitov uskutočnil, dá sa ustáliť z Ex 40,17. Rozkaz o sčítaní dal Pán mesiac po tom, čo sa bol postavil svätostánok. Je to teda v jedenástom mesiaci pobytu pri vrchu Sinaj (Ex 19,1).

Nm 1,46 - Celkový počet sčítaných bojaschopných mužov (603 550) zdá sa byť priveľký. Pozri pozn. k Ex 12,37.

Nm 1,50-53 - Leviti majú na starosti stánok, bohoslužbu a všetko, čo sa vzťahuje na službu Pánovu (Ex 38,21; Lv 25,32 n.). – Leviti táborili okolo svätyne a starali sa o všetko, čo predpisoval zákon o službe vo svätyni.