výhody registrácie

Kniha Numeri - 4. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Nm 22, 1-41

1 Izraeliti šli ďalej a utáborili sa na Moábskych stepiach v Zajordánsku naproti Jerichu. 2 Balák, syn Cippóra, videl všetko, čo urobil Izrael Amorejčanom. 3 Moábčania sa veľmi zľakli ľudu, lebo ho bolo mnoho; priam sa zhrozili Izraelitov. 4 Moábčania nato povedali midjánskym starším: Tento dav teraz spustoší všetko, čo je okolo nás, ako vôl spása poľnú zeleň. V tom čase bol moábskym kráľom Balák, syn Cippóra, 5 ktorý vyslal poslov k Bileámovi, synovi Beóra, do Petoru, čo leží oproti Veľrieke, do jeho vlastnej krajiny, aby ho privolal. Odkázal mu: Z Egypta vyšiel ľud, pokryl povrch zeme a usadzuje sa oproti mne. 6 Poď teda a pre mňa prekľaj tento ľud, lebo je mocnejší než ja. Azda ho potom porazím a vyženiem z krajiny. Viem totiž, že koho požehnáš, bude požehnaný, a koho prekľaješ, bude prekliaty. 7 Moábski a midjánski starší sa vybrali na cestu a vzali so sebou odmenu za veštbu. Keď prišli k Bileámovi, oznámili mu Balákovo želanie. 8 On im povedal: Dnes prenocujte tu, potom vám odpoviem podľa toho, čo mi oznámi Hospodin. Moábske kniežatá zostali u Bileáma. 9 Boh prišiel k Bileámovi a spýtal sa ho: Kto sú tí muži u teba? 10 Bileám odpovedal Bohu: Moábsky kráľ Balák, syn Cippóra, mi ich poslal s odkazom: 11 Z Egypta vyšiel ľud a pokryl povrch zeme. Poď teda, prekľaj mi ho! Azda ho v boji premôžem a vyženiem. 12 Boh však povedal Bileámovi: Nechoď s nimi, nepreklínaj tento ľud, lebo je požehnaný! 13 Keď Bileám ráno vstal, povedal Balákovým kniežatám: Choďte do svojej krajiny, lebo Hospodin mi zakázal ísť s vami. 14 Moábske kniežatá vstali, prišli k Balákovi a oznámili mu: Bileám sa zdráhal ísť s nami. 15 Balák znova poslal kniežatá ešte početnejšie a vznešenejšie než predtým. 16 Prišli k Bileámovi a povedali: Takto hovorí Balák, syn Cippóra: Prosím, nezdráhaj sa prísť ku mne! 17 Preveľmi ťa poctím a urobím všetko, čo mi povieš. Poď, prosím, prekľaj tento ľud v môj prospech! 18 Bileám odpovedal Balákovým služobníkom: Keby mi dal Balák toľko striebra či zlata, koľko sa zmestí do jeho paláca, ani tak nemôžem prestúpiť rozkaz Hospodina, svojho Boha, — nič nemôžem vykonať! 19 Zostaňte tu však aj cez noc, aby som sa dozvedel, čo mi ešte oznámi Hospodin. 20 V noci prišiel Boh k Bileámovi a povedal mu: Ak ťa prišli tí muži volať, vstaň a choď s nimi. Rob však len to, čo ti poviem. 21 Bileám ráno vstal, osedlal si oslicu a odišiel s moábskymi kniežatami. 22 Jeho odchod roznietil Boží hnev. Hospodinov anjel sa mu postavil do cesty, aby mu prekážal v jazde na oslici. Bileáma sprevádzali aj dvaja jeho sluhovia. 23 Keď oslica uvidela Hospodinovho anjela stáť v ceste s vytaseným mečom v ruke, odbočila z cesty a šla do poľa. Bileám bil oslicu, lebo odbočila z cesty. 24 Hospodinov anjel sa postavil na chodník medzi vinicami, kde bol múr z jednej i z druhej strany. 25 Keď oslica znova uvidela Hospodinovho anjela, pritisla sa k múru a Bileámovi pritlačila oň nohu. No Bileám ju znova zbil. 26 Hospodinov anjel ho opäť predišiel a zastal na úzkom mieste, kde sa nedalo vyhnúť ani napravo, ani naľavo. 27 Keď oslica uvidela Hospodinovho anjela, padla pod Bileámom. Bileám sa nahneval a začal biť oslicu palicou. 28 Vtedy Hospodin otvoril oslici ústa a ona povedala Bileámovi: Čo som ti urobila, že ma už tretíkrát biješ? 29 Bileám jej odvetil: Svojvoľne si si počínala voči mne. Keby som mal po ruke meč, hneď by som ťa zabil. 30 Oslica sa znova ozvala: Či nie som tvoja oslica, na ktorej oddávna až dodnes jazdíš? Správala som sa niekedy k tebe takto? On odpovedal: Nie. 31 Vtedy Hospodin otvoril Bileámovi oči, takže zazrel Hospodinovho anjela stáť na ceste s vytaseným mečom v ruke. Bileám sa mu hlboko poklonil a padol pred ním na tvár. 32 Hospodinov anjel mu povedal: Prečo si už trikrát zbil svoju oslicu? Ja som prišiel, aby som ti prekážal v ceste, lebo ťa vedie do záhuby. 33 Oslica ma videla a trikrát sa mi vyhla. Keby sa mi nebola vyhla, bol by som ťa zabil a ju by som nechal nažive. 34 Bileám odpovedal Hospodinovmu anjelovi: Zhrešil som, lebo som nevedel, že sa mi staviaš do cesty, no teraz, ak ti je to proti vôli, vrátim sa. 35 Hospodinov anjel však povedal Bileámovi: Choď s mužmi, no budeš hovoriť len to, čo ti poviem. Bileám teda šiel s Balákovými kniežatami. 36 Keď sa Balák o Bileámovom príchode dopočul, vyšiel mu v ústrety do Ír-Moábu pri Arnóne na hranici územia. 37 Balák dohováral Bileámovi: Či som opätovne neposlal po teba, aby ťa zavolali? Či by som si ťa naozaj nevedel uctiť? 38 Bileám odpovedal Balákovi: Pozri, teraz som prišiel k tebe. Budem však môcť niečo vôbec povedať? Povedať môžem len to, čo mi do úst vloží Boh. 39 Potom šiel Bileám s Balákom a prišli do Kirjat-Chucótu. 40 Balák tam obetoval hovädzí dobytok i ovce a poslal z toho Bileámovi i kniežatám, čo boli s ním. 41 Nasledujúce ráno Balák vzal so sebou Bileáma a vyviedol ho na Baálovo posvätné návršie Bámot-Baál, odkiaľ bolo vidieť až na kraj tábora ľudu.

Nm 22, 1-41





Verš 32
Hospodinov anjel mu povedal: Prečo si už trikrát zbil svoju oslicu? Ja som prišiel, aby som ti prekážal v ceste, lebo ťa vedie do záhuby.
2Pt 2:15 - Keďže opustili pravú cestu, zablúdili, dali sa na cestu Bileáma, Beórovho syna, ktorému sa zapáčila odplata za neprávosť.

Verš 18
Bileám odpovedal Balákovým služobníkom: Keby mi dal Balák toľko striebra či zlata, koľko sa zmestí do jeho paláca, ani tak nemôžem prestúpiť rozkaz Hospodina, svojho Boha, — nič nemôžem vykonať!
Nm 24:13 - Keby mi dal Balák plný palác striebra a zlata, nemohol by som prestúpiť rozkaz Hospodina, a čokoľvek svojvoľne vykonať. Čo povie Hospodin, to budem hovoriť.

Verš 28
Vtedy Hospodin otvoril oslici ústa a ona povedala Bileámovi: Čo som ti urobila, že ma už tretíkrát biješ?
2Pt 2:16 - Bol však pokarhaný za vlastnú neprávosť; nemé ťažné zviera prehovorilo ľudským hlasom a zabránilo bláznovstvu proroka.
Júd 1:11 - Beda im, pretože sa vydali Kainovou cestou, za úplatok sa nechali vtiahnuť do bludu Bileáma, až zahynuli v Kórachovej vzbure.

Verš 5
ktorý vyslal poslov k Bileámovi, synovi Beóra, do Petoru, čo leží oproti Veľrieke, do jeho vlastnej krajiny, aby ho privolal. Odkázal mu: Z Egypta vyšiel ľud, pokryl povrch zeme a usadzuje sa oproti mne.
Joz 24:9 - Potom povstal moábsky kráľ Balák, syn Cippórov, a bojoval proti Izraelu. Dal zavolať Beórovho syna Bileáma, aby vás preklínal.

Verš 23
Keď oslica uvidela Hospodinovho anjela stáť v ceste s vytaseným mečom v ruke, odbočila z cesty a šla do poľa. Bileám bil oslicu, lebo odbočila z cesty.
2Pt 2:16 - Bol však pokarhaný za vlastnú neprávosť; nemé ťažné zviera prehovorilo ľudským hlasom a zabránilo bláznovstvu proroka.
Júd 1:11 - Beda im, pretože sa vydali Kainovou cestou, za úplatok sa nechali vtiahnuť do bludu Bileáma, až zahynuli v Kórachovej vzbure.

Nm 22,1 - Moabské stepi = územie medzi Jordánom a pohorím Abarim, najmä severne od Mŕtveho mora.

Nm 22,2-6 - Petór (Pitru) bolo mesto na pravom brehu Eufratu v severnej Mezopotámii. Balám bol asi slávny pohanský veštec, ktorý poznal aj jediného pravého Boha, Pána (v. 8.13.19 atď.). Dar proroctva je milosť a Boh ju dáva, komu chce.

Nm 22,22-35 - Oslica sa stala nástrojom Božím, aby poučila a pokorila Baláma. Skutočnosť, že oslica hovorí (28 n.), dá sa vysvetliť iba zázračne. Ako kedysi diabol použil na svoje služby hovoriaceho hada, tak Pánov anjel používa oslicu, aby otvorila Balámovi oči a odvrátila ho od jeho zlého zámeru. O tejto skutočnosti je presvedčený aj sv. Peter (2 Pt 2,16).

Nm 22,36-41 - Ir je asi Ar (21,15.28). Bamot-Bál, vlastné meno miesta, o ktorom bola reč v 21,19; dosl. značí Výšiny Bálove. Na výšinách obetúvali pohanským bohom.