výhody registrácie

Kniha Numeri - 4. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Nm 13, 1-33

1 Hospodin povedal Mojžišovi: 2 Pošli mužov preskúmať Kanaán, ktorý dám Izraelitom. Z každého kmeňa pošli po jednom mužovi. Každý z nich musí byť knieža. 3 Na pokyn Hospodina ich teda Mojžiš poslal z Páranskej púšte. Všetci títo muži boli náčelníci Izraelitov. 4 Toto sú ich mená: z Rúbenovho kmeňa Šammúa, syn Zakkúra; 5 zo Šimeónovho kmeňa Šáfat, syn Chóra; 6 z Júdovho kmeňa Káleb, syn Jefunnea; 7 z Jissákarovho kmeňa Jigál, syn Jozefa; 8 z Efrajimovho kmeňa Hóšea, syn Núna; 9 z Benjamínovho kmeňa Paltí, syn Ráfua; 10 zo Zebúlunovho kmeňa Gaddíel, syn Sóda; 11 z Jozefovho kmeňa, teda z Menaššeovho kmeňa Gaddí, syn Súsa; 12 z Dánovho kmeňa Ammíel, syn Gemala; 13 z Ašérovho kmeňa Setúr, syn Míkaela; 14 z Naftáliovho kmeňa Nachbi, syn Vofsa; 15 z Gádovho kmeňa Geúel, syn Máka. 16 Toto sú mená mužov, ktorých Mojžiš poslal preskúmať krajinu. Vtedy Mojžiš dal Hóšeovi, Núnovmu synovi, meno Jozua. 17 Keď ich Mojžiš posielal preskúmať Kanaán, povedal: Odtiaľto choďte cez Negev, vystúpte na pohorie 18 a zistite, aká je to krajina a aký ľud v nej býva, či je silný, alebo slabý, či ho je málo, alebo veľa, 19 či krajina, ktorú obýva, je dobrá, alebo zlá, či mestá, v ktorých býva, sú otvorené, alebo opevnené; 20 či pôda je úrodná, alebo neúrodná a či sú, alebo nie sú v nej stromy. Buďte odvážni a prineste z ovocia tej krajiny. Bolo to v období včasného hrozna. 21 Odišli teda a preskúmali krajinu od púšte Sín až po Rechób pri ceste do Chamátu. 22 Vystúpili do Negevu, prišli po Hebron, kde bývali potomkovia Anáka: Achíman, Šéšaj a Talmaj. Hebron bol vystavený sedem rokov pred egyptským Coánom. 23 Po príchode do údolia Eškól odrezali ratolesť s jedným strapcom hrozna, ktorý museli niesť dvaja muži na tyči; niesli aj niekoľko granátových jabĺk a fíg. 24 Toto miesto sa volalo Nachal-Eškól podľa hroznového strapca, ktorý tam Izraeliti odrezali. 25 Po štyridsiatich dňoch sa z prieskumu krajiny vrátili. 26 Prišli k Mojžišovi, Áronovi a k celej pospolitosti Izraelitov na Páranskú púšť do Kádeša. Podali im a celej pospolitosti správu a ukázali plody krajiny. 27 Mojžišovi povedali toto: Prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. Toto sú jej plody. 28 Ľud tej krajiny je však mocný, mestá sú opevnené a veľmi veľké. Ba videli sme tam aj potomkov Anáka. 29 Na území Negevu bývajú Amálekovia, na pohorí sídlia Chetiti, Jebúseji a Amorejčania, pri mori a na brehoch Jordána bývajú Kanaánčania. 30 Káleb sa však usiloval upokojiť ľud, ktorý reptal proti Mojžišovi. Povedal: Zaútočme, obsaďme krajinu. Určite ju ovládneme! 31 Tí však, čo šli s ním, vraveli: Nemôžeme zaútočiť proti tomu ľudu, lebo je oveľa silnejší ako my. 32 Medzi Izraelitmi šírili lživé správy o krajine, ktorú preskúmali. Vraveli: Krajina, ktorú sme preskúmali, je krajina požierajúca svojich obyvateľov. Všetok ľud, čo sme tam videli, má vysoký vzrast. 33 Videli sme tam aj obrov a medzi nimi aj synov Anáka. Pripadali sme si ako kobylky a takí sme sa iste zdali aj im.

Nm 13, 1-33

Verš 27
Mojžišovi povedali toto: Prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. Toto sú jej plody.
Ex 3:8 - Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypta a vyviedol z tej krajiny do krajiny dobrej a rozľahlej, oplývajúcej mliekom a medom, kde bývajú Kanaánčania, Chetiti, Amorejčania, Perizzeji, Chivviji a Jebúseji.
Ex 33:3 - Prídeš do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Ja však nepôjdem s vami, lebo ste tvrdošijný ľud. Inak by som vás musel cestou vyhubiť.

Nm 13,1 - Oáza Haserot bola na južnom okraji púšte Fáran.

Nm 13,18 - Negeb, čiže Južná zem, je pustatina, ktorá sa rozkladá od Kádeša až po Bersebu na juhu Palestíny.

Nm 13,22 - Púšť Sin je severná časť púšte Fáran. Dotýkala sa temer južných hraníc Kanaánu, je to územie v okolí Kadešbarny. Rohob je osada, ktorá neskoršie bude patriť kmeňu Neftali. Je neďaleko od jazera Merom pri mestečku Dan (Lais). Emat, neskoršie Epifania, dnes Hamah, bolo mestečko na rieke Orontes (Gn 10,18). Vchod do Ematu naznačuje najsevernejšiu hranicu Palestíny, medzi Libanonom a Hermonom, najskorej rovina Merdž Ajún, kade viedla cesta do Celosýrie. Vyzvedači sotva chodili pospolu, zdá sa, že sa rozdelili na dve skupiny (Joz 2,1).

Nm 13,23 - Enakiti boli obri, ako Emci a Refaimci (Dt 2,10 n.; porov. pozn. ku Gn 6,1–7).

Nm 13,24 - Eskol, čiže Údolie hrozna, bolo neďaleko Hebronu.

Nm 13,25 - Vyzvedači prešli za 40 dní od Kádeša až po Rohob a späť, teda dovedna 800 km. Cestu však nerobili pešo.