výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 1, 1-30

1 Všetka múdrosť je od Pána a je pri ňom naveky. 2 Kto môže spočítať piesok morí, kvapky dažďa a dni večnosti? 3 Kto prebáda výšiny nebies a šíravy zeme i priepasť a múdrosť? 4 Zo všetkého prvá bola stvorená múdrosť a rozumné myslenie trvá od vekov. 5 Prameňom múdrosti je slovo Boha na výsostiach, jej cestami sú večné prikázania. 6 Komu boli odkryté korene múdrosti a kto poznal jej tajomstvá? 7 Komu bolo vyjavené učenie múdrosti a kto pochopil jej rozmanité cesty? 8 Jediný je múdry: ten, ktorý vzbudzuje veľkú bázeň, ten, čo sedí na svojom tróne. 9 Sám Pán stvoril múdrosť, videl ju, zmeral a vylial na všetky svoje diela 10 i na každého človeka podľa svojej štedrosti, hojne ňou obdaroval tých, čo ho milujú. 11 Bázeň pred Pánom je slávou a hrdosťou, potešením a vencom plesania. 12 Bázeň pred Pánom oblažuje srdce, dáva potešenie, radosť i dlhý život. 13 Tomu, kto sa bojí Pána, sa bude dobre vodiť na konci a požehnaný bude v deň svojho skonu. 14 Počiatokom múdrosti je bázeň pred Pánom, bola stvorená s vernými už v živote matky. 15 Medzi ľuďmi si postavila hniezdo ako večný základ a medzi ich potomstvom bude verne prebývať. 16 Naplnením múdrosti je bázeň pred Pánom, ona opája ľudí zo svojich plodov. 17 Celý ich dom naplní predmetmi ich túžob a komoru svojimi plodinami. 18 Korunou múdrosti je bázeň pred Pánom, ona dáva vypučať pokoju a plnému zdraviu. 19 On ju videl a zmeral, prúdom vylial rozumnosť a poznanie umu, on vyvýšil slávu tých, čo sa jej pridŕžajú. 20 Koreňom múdrosti je bázeň pred Pánom, jej konáre sú dlhý život. 21 Bázeň pred Pánom odháňa hriechy, odvracia hnev od tých, čo vytrvajú. 22 Hnev nespravodlivého nebude ospravedlnený, lebo výbuch zlosti mu spôsobuje pád. 23 Trpezlivý vydrží až do pravej chvíle a nakoniec sa mu dostane potešenia. 24 Až do pravej chvíle bude utajovať svoje slová a ústa mnohých budú rozprávať o jeho múdrosti. 25 V pokladniciach múdrosti sú dômyselné podobenstvá, ale hriešnikovi je úcta voči Bohu ohavnosťou. 26 Ak túžiš po múdrosti, zachovávaj prikázania a Pán ti ju hojne uštedrí. 27 Lebo múdrosť a vzdelanosť je bázeň pred Pánom, on má zaľúbenie vo vernosti a miernosti. 28 Nebuď neposlušný voči bázni pred Pánom, nepristupuj k nej s rozpolteným srdcom. 29 Nebuď pokrytcom pred ľuďmi, ale dávaj si pozor na vlastné pery. 30 Nevyvyšuj sa, aby si nepadol a nespôsobil si tak hanbu, aby Pán neodkryl tvoje tajomstvá a nezrazil ťa uprostred zhromaždenia, za to, že si nedosiahol bázeň pred Pánom a tvoje srdce je plné klamu.

Sir 1, 1-30

Sir 1,1 - Prvá hlava tvorí úvod k celej Knihe. Hovorí o tom, kde je múdrosť a aká cesta k nej vedie. Úvod tejto knihy sa predstavuje ako séria variácií na tému začiatku Knihy prísloví.

Sir 1,5 - Tento verš je len v latinskej Vulgáte.

Sir 1,7 - Aj tento verš chýba v gréckej osnove. Nájdeme ho len v latinskom znení.

Sir 1,9 - Vo v. 2 a 3 položil si pôvodca otázku: Kto môže spočítať piesok mora atď.? – teraz si dáva na ňu odpoveď. Boh vylial svoju múdrosť na každé svoje dielo. No najviac z nej dal ľuďom, porov. Jób 28,28; Prís 3,19; Múd 7,24; 8,1.

Sir 1,25 - Za veršom 25 niektoré rukopisy majú ďalší verš:"Bázeň pred Pánom vzďaľuje hriecha kto v nej vytrvá, odvracia zlobu."(Porov. verš 27.)