výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 51, 1-30

1 Oslavovať ťa budem, Pane, môj Kráľ, budem ťa chváliť, Bože, môj Spasiteľ. Oslavujem tvoje meno, 2 pretože si sa stal mojou záštitou a pomocníkom a vyslobodil si moje telo zo záhuby, z pasce ohováračného jazyka, z perí chystajúcich lož; pred tými, ktorí na mňa útočia, stal si sa mi pomocníkom a vyslobodil si ma 3 pre svoje veľké milosrdenstvo a pre svoje meno zo škrípajúcich zubov tých, čo boli pripravení ma roztrhať, z ruky tých, čo striehli na môj život, z množstva súžení, ktoré som prežil, 4 z dusivej vatry, ktorá ma obkľučovala, zo stredu ohňa, ktorý som ja neroznietil, 5 z hlbín lona podsvetia a z moci nečistého jazyka a lživého slova. 6 Bolo to ohováranie nespravodlivého jazyka pred kráľom. Moja duša sa priblížila až k smrti a môj život bol až kdesi dole, blízko podsvetia. 7 Obkľúčili ma zo všetkých strán, ale nenašiel sa nik, kto by mi pomohol, obzeral som sa po ľuďoch, kto by sa ma ujal, ale takého nebolo. 8 Vtedy som sa rozpomenul na tvoje milosrdenstvo, Pane, na to, čo od večnosti konáš, na to, že vyslobodzuješ tých, ktorí ťa očakávajú, a zachraňuješ ich z ruky nepriateľov. 9 K výšinám som zo zeme vyslal svoju prosbu a modlil som sa za vyslobodenie zo smrti. 10 Vtedy som volal k Pánovi: Ty si môj Otec, Pane, neopúšťaj ma v dňoch súženia, v čase, keď panujú pyšní a chýba pomoc. Chváliť budem tvoje meno neprestajne, ospevovať ťa a velebiť. 11 Moja modlitba bola vypočutá. Veď si ma zachránil zo záhuby a vytrhol si ma vo chvíli, keď na mňa doľahlo zlo. 12 Preto ťa budem velebiť a chváliť, budem dobrorečiť Pánovmu menu. 13 Keď som bol ešte celkom mladý, skôr ako som sa vydal do šíreho sveta, v modlitbách som si so všetkou úprimnosťou prosil múdrosť. 14 Pred chrámom som si ju vrúcne žiadal a až do samého konca ju budem vyhľadávať. 15 Z jej kvetu sa tešilo moje srdce ako z dozrievajúceho hrozna. Moja noha vykročila priamou cestou, od mladosti som šiel v jej stopách. 16 Stačilo trochu nakloniť ucho, prijať ju a už som získal veľa poučenia pre seba. 17 Vďaka nej som dosiahol veľké pokroky; budem oslavovať toho, ktorý mi dáva múdrosť. 18 Rozhodol som sa, že podľa nej budem konať, horlil som za dobro a určite nebudem zahanbený. 19 Moja duša priam zápasila o ňu a bol som dôsledný v konaní podľa zákona. Svoje ruky som vystieral k výšinám a žalostil som nad priestupkami voči nej z nevedomosti. 20 Na ňu som upriamil svoju dušu a našiel som ju, zachovávajúc čistotu. Od začiatku som spolu s ňou získal chápavé srdce, preto ma on nikdy neopustí. 21 Moje vnútro horelo vzrušením z jej hľadania, a tak som získal dobrý majetok. 22 Pán mi dal ako odmenu môj jazyk a ním ho budem ospevovať. 23 Poďte bližšie ku mne, neučení, a zdržujte sa v mojom dome, aby ste sa vzdelali. 24 Prečo hovoríte, že zaostávate v tomto všetkom a že vaše duše prahnú po poznaní? 25 Otvoril som ústa a povedal som: Zadovážte si ju — bez peňazí! 26 Do jarma vložte svoju šiju a vaša duša nech prijme ponaučenie, je blízko, dá sa nájsť. 27 Presvedčte sa na vlastné oči, že som sa málo namáhal a našiel som pre seba mnoho pokoja. 28 Získajte si vzdelanie, nech stojí mnoho strieborných, a vďaka nemu získate veľa zlata. 29 Nech sa raduje vaša duša z Pánovho milosrdenstva, nehanbite sa ospevovať ho. 30 Konajte svoju prácu, skôr ako sa skončí váš čas, a on vám dá vašu mzdu v stanovenom čase.

Sir 51, 1-30

Sir 51,1 - Ďakovná modlitba v mnohom upomína na Žalm 18 (17) a 2 Sam 22.

Sir 51,3-6 - Azda aj sám Sirachovec trpel za vieru (v dobe machabejskej), ale Boh ho zachránil od smrti.

Sir 51,14 - "Otca, môjho pána" – v hebr.: "Velebil som Pána: Otec môj si ty."

Sir 51,16 - Za veršom 16 hebrejský rukopis má 15-veršový chválospev, zostavený na spôsob našich litánií. Tomu podobný je aj žalm 136.

Sir 51,34 - Podľa hebrejského malo by byť:"Svoje šije poddajte do jej jarma (Mt 10,38 n. 11,29 n.)a jej ťarchu nech znáša duša vaša!Blízka je tým, ktorí ju hľadajú,a kto jej oddá dušu svoju, ten ju nájde."

Sir 51,37 - Podľa hebrejského verša znie:"Veseľ sa duša vaša z učiteľskej stolice mojeja nebudete sa hanbiť za pieseň moju.""Učiteľská stolica" je vlastne Kniha Sirachovcova a pieseň jeho je ďakovná pieseň za veľké dobrodenia, ktoré dostala jeho duša od Boha.