výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 39, 1-35

1 Iný je prípad toho, kto sa celkom oddáva premýšľaniu o zákone Najvyššieho. Bude skúmať múdrosť predkov a bude sa zaoberať proroctvami. 2 Zachová výroky znamenitých mužov a ozrejmí zmysel podobenstiev. 3 Bude skúmať skrytý zmysel prísloví a bude sa zaoberať záhadami podobenstiev. 4 Medzi mocnármi bude konať službu a bude sa objavovať pred vladármi. Bude navštevovať krajiny cudzích národov, aby zo skúsenosti poznal, čo je v ľuďoch dobré a čo zlé. 5 Pevne si zaumieni vstať včasráno a upriamiť srdce na Pána, ktorý ho stvoril, s prosbami sa obráti na Najvyššieho; ústa otvorí v modlitbe a bude prosiť o odpustenie svojich hriechov. 6 Ak to bude chcieť veľký Pán, naplní ho duchom rozumnosti; ten muž ako dážď spustí slová svojej múdrosti a v modlitbe bude oslavovať Pána. 7 Svojmu úsudku a poznávaniu dá priamy smer a bude uvažovať o Pánových tajoch. 8 Ukáže náuku získanú štúdiom a hrdiť sa bude zákonom Pánovej zmluvy. 9 Mnohí budú chváliť jeho dôvtip a nikdy sa naň nezabudne. Pamiatka naňho nezapadne a jeho meno bude žiť z pokolenia na pokolenie. 10 O jeho múdrosti budú rozprávať národy a zhromaždenie bude ohlasovať jeho chválu. 11 Ak bude dlho žiť, zanechá väčšie meno ako tisíce iných, a ak skôr zomrie, bude mu to na prospech. 12 Keďže som v úvahách zašiel ešte ďalej, budem rozprávať, lebo som plný myšlienok ako mesiac v splne. 13 Zbožní synovia, vypočujte ma a budete sa rozvíjať ako ruža zasadená pri potoku, 14 budete vydávať príjemnú vôňu ako kadidlo a bohato zakvitnete ako ľalia. Vydávajte vôňu a spievajte pieseň, oslavujte Pána za všetky jeho skutky. 15 Zvelebujte jeho meno a oslavujte ho chválospevom, spevom hymnov a zvukom hárf, a takto hovorte na jeho oslavu: 16 Aké prekrásne sú všetky Pánove diela! Na jeho príkaz sa deje všetko v pravý čas. Nech nik nehovorí: Čo je toto? Na čo je ono?, lebo všetko sa bude skúmať v pravý čas. 17 Na jeho slovo zastala voda ako múr a na výrok jeho úst sa vody zhromaždili do svojich priestorov. 18 Na jeho príkaz sa deje, čo sa jemu páči, a niet nikoho, kto by prekazil jeho spásne dielo. 19 Skutky každého človeka sú pred jeho tvárou a pred jeho očami sa nemožno skryť. 20 Jeho pohľad preniká všetky veky a nič ho nemôže prekvapiť. 21 Nech nik nehovorí: Čo je toto? Na čo je ono? Veď všetko bolo stvorené na svoj účel. 22 Jeho požehnanie pokrýva všetko ako rieka a ako záplava napája suchú zem. 23 Jeho hnev takisto zakúsia národy, ktoré ho nehľadali, ako keď zmenil zavlažovaný kraj na soľnú púšť. 24 Jeho cesty sú pre zbožných priame, kým pre bezbožných sú plné prekážok. 25 Dobré veci od začiatku stvoril pre dobrých, kým zlé pre hriešnikov. 26 Základné potreby pre život človeka sú: voda, oheň, železo a soľ, pšeničná múka, mlieko a med, hroznová šťava, olej a odev. 27 Toto všetko je dobrom pre zbožných, kým pre hriešnikov sa to mení na zlo. 28 Sú víchrice, ktoré boli stvorené ako trest; vo svojom rozhorčení zväčšil ich bičujúcu silu. Keď príde ich čas, vybíjajú svoju prudkosť a utišujú rozhorčenie toho, ktorý ich stvoril. 29 Na vykonanie trestu stvoril oheň, kamenec, hlad a mor; 30 zuby šeliem, škorpióny a zmije i trestajúci meč majú zničiť bezbožníkov. 31 Budú sa tešiť z jeho príkazu, na zemi budú pripravené podľa potreby, a keď príde ich čas, nebudú odporovať jeho slovu. 32 Od začiatku som bol o tom pevne presvedčený, preto som o tom rozmýšľal a napísal som: 33 Všetky diela Pána sú dobré. Poskytuje všetko potrebné v pravý čas. 34 Nech nik nehovorí: Toto je horšie ako tamto! Lebo vo svojom čase sa ukáže oprávnenosť všetkého. 35 A tak teraz z celého srdca i ústami zaspievajte a chváľte Pánovo meno.

Sir 39, 1-35

Sir 39,17 - Múdrosť vždy treba chápať ako praktickú vedu, ktorá všetkých vedie po ceste spravodlivosti. Čože osoží veda, ak nevychováva k dobrému?

Sir 39,22 - Medzi podivnými Božími činmi spomína Sir udalosti, ako sa rozdelili vody Červeného mora pri prechode Izraelitov a tiež ako prešli cez Jordán. Verš 22b pripomína, že na Boží rozkaz pri stvorení sveta vody na povrchu zeme sa zhromaždili, a tak povstali moria a suchá zem.

Sir 39,38-41 - Všetky Božie diela sú dokonalé. Nikto nie je oprávnený posudzovať alebo podceňovať to, čo Boh v múdrosti svojej a mocou svojou vytvoril. Rozumný môže len zvelebovať Boha.