výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 48, 1-25

1 Potom povstal Eliáš, prorok ako oheň, jeho slovo pálilo ako fakľa. 2 On na nich priviedol hlad a zmenšil ich počet svojím horlením. 3 Na Pánovo slovo zavrel nebo a takisto spôsobil, že tri razy zostúpil oheň. 4 Akú slávu si dosiahol, Eliáš, svojimi divmi! Ktože sa môže hrdiť, že ti je podobný? 5 Vzkriesil si mŕtveho zo smrti a z podsvetia — slovom Najvyššieho. 6 Kráľov si zrážal do záhuby a nafúkancov z ich pohoviek. 7 Na Sinaji si počul pokarhanie a na Horebe ortieľ odplaty: 8 pomazal si kráľov, aby vykonali odplatu, a prorokov ako svojich nástupcov. 9 V ohnivej búrke si bol uchvátený vo voze s ohnivými koňmi. 10 O tebe je napísané, že v stanovený čas budeš karhať, aby si zmiernil Boží hnev, skôr než vzbĺkne, aby si obrátil srdce otca k synovi a obnovil Jákobove kmene. 11 Šťastní, ktorí ťa videli a zosnuli v láske; veď i my budeme určite žiť. 12 Keď Eliáša pohltila búrka, jeho duchom bol naplnený Elizeus. Kým žil, pred vladárom sa nezachvel a nikto si ho nepodmanil. 13 Nijaká vec nebola nad jeho sily, aj po zosnutí malo jeho telo prorockú moc. 14 Za svojho života konal zázraky, aj pri jeho skone sa diali úžasné skutky. 15 Napriek tomu sa národ nekajal a neodstúpil od svojich hriechov, až kým neboli odvlečení zo svojej krajiny a rozptýlení po celej zemi. 16 Ostala iba malá čiastka ľudu a vládca v Dávidovom dome; niektorí konali to, čo sa Bohu páči, iní však rozmnožovali hriechy. 17 Chizkija opevnil svoje mesto a do jeho stredu zaviedol vodu, železom prerúbal skaly a vybudoval nádrže na vodu. 18 Za jeho dní pritiahol Sancheríb, vyslal hlavného čašníka a ten odišiel; vystrel ruku proti Sionu a namyslene sa chvastal. 19 Vtedy sa zachveli ich srdcia i ruky a zvíjali sa v bolestiach ako ženy pri pôrode. 20 Vzývali milosrdného Pána a vystierali k nemu svoje ruky. A Svätý z neba ich rýchlo vypočul, zachránil ich rukou Izaiáša. 21 Udrel na tábor Asýrčanov a jeho anjel ich zahubil. 22 Lebo Chizkija konal, čo sa páči Pánovi, pevne sa držal ciest svojho otca Dávida, ako prikázal prorok Izaiáš, ktorý bol veľký a verný svojim videniam. 23 Za jeho dní slnko ustúpilo a Boh predĺžil kráľovi život. 24 Mocou veľkého ducha videl posledné veci a potešoval tých, čo nariekali na Sione. 25 Poukázal na budúce udalosti až do konca čias a na skryté veci, skôr ako sa stali.

Sir 48, 1-25

Sir 48,10 - Eliáš má prísť na konci sveta. Jeho duch sa zjavil už v Jánovi Krstiteľovi, ako Spasiteľ výslovne potvrdzuje, keď hovorí, že už prišiel; to znamená, že pôsobil takým neohrozeným duchom, ako kedysi Eliáš vystupoval proti hriešnemu kráľovi (Mt 17,11 n.). – Sir za blahoslavených pokladá vrstovníkov Eliášových. Vrstovníci Sirachovcovi nie sú takí šťastliví. Tak treba prekladať s hebrejským znením:"Šťastlivý každý, kto ťa kedy videl, aj keď zomrel;ale šťastlivejší si ty sám, ktorý budeš žiť navždy."

Sir 48,13 - Za veršom v hebrejskej osnove nasleduje pokračovanie tohto znenia:"Dva razy toľko zázrakov robila divom bol každý výrok jeho úst." (Porov. 2 Kr 2,9.15)

Sir 48,14 - Keď hodili istú mŕtvolu do hrobu, v ktorom spočívalo mŕtve telo Elizeovo, ten mŕtvy človek len dotykom s jeho kosťami prišiel znovu k životu (2 Kr 13,21).

Sir 48,20 - Rabsake: veliteľ vojska.

Sir 48,26 - Porov. 2 Kr 20,11; Iz 38,8.