výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 23, 1-27

1 Pane, Otec a Vládca môjho života, nenechaj ma napospas ich svojvôli, nepripusť, aby mi privodili pád. 2 Kto bude stáť s bičom nad mojimi myšlienkami a s múdrym napomínaním nad mojím srdcom, aby ma nešetrili za moje previnenia a aby moje hriechy nezostali bez trestu? 3 Aby sa nezväčšovala moja nerozumnosť a nehromadili sa moje hriechy, aby som nepadol pred protivníkmi a aby sa neradoval nado mnou môj nepriateľ. 4 Pán, Otec a Boh môjho života, nedovoľ, aby moje oči hľadeli povýšenecky, 5 odvráť odo mňa žiadostivosť. 6 Nech sa ma nezmocní pôžitkárstvo a smilstvo, nevydaj ma napospas nehanebným chúťkam. 7 Deti moje, počúvajte, ako si ovládať ústa; kto to dodrží, nebude nikdy dolapený. 8 Pre svoje pery bude pristihnutý hriešnik, kto osočuje a je nadutý, privodí si nimi pád. 9 Nenavykaj svoje ústa na prísahu, vyslovovať meno Svätého si nezvykaj. 10 Lebo ako otrok, ktorého ustavične trestajú, nezbaví sa krvných podliatin, tak ten, kto neustále prisahá a vyslovuje Božie meno, určite nebude očistený od hriechu. 11 Muž, čo často prisahá, je plný neprávosti a z jeho domu sa nevzdiali bič. Ak nedodrží prísahu, jeho hriech ostane na ňom, a ak si ju nebude všímať, zhreší dvojnásobne. Ak krivo prisahá, nebude ospravedlnený, lebo jeho dom sa naplní pohromami. 12 Je spôsob rozprávania, ktorý sa podobá na smrť, taký nech sa nevyskytne v Jákobovom dedičstve; lebo toto všetko nemá nič spoločné so zbožnými, tí sa nezapletú do hriechov. 13 Nenavykaj svoje ústa na hrubé a oplzlé slová, lebo v nich je príčina hriechu. 14 Pamätaj na svojho otca a matku, keď zasadáš s mocnými, aby si na nich nepozabudol a nestal sa bláznom kvôli svojim zlozvykom, aby si si nemusel priať: Radšej som sa nemal narodiť!, a nepreklínal deň svojho narodenia. 15 Človek, ktorý si privykol na hanlivé reči, nedá sa prevychovať do konca života. 16 Dva druhy ľudí hromadia hriechy a tretí priťahuje hnev. 17 Duša rozpálená vášňou je ako horiaci oheň, nezhasne, kým ju oheň nepohltí. Človek, ktorý smilní vlastným telom, neprestane, kým ho oheň nestrávi. Smilníkovi chutí každý chlieb, nebude mať dosť, kým nezomrie. 18 Človek, ktorý zrádza svoje manželské lôžko, si v duchu hovorí: Kto ma vidí? Okolo mňa je tma a steny ma kryjú, nikto ma nevidí, prečo by som sa bál? Na moje hriechy si nespomenie ani Najvyšší. 19 Bojí sa len očí ľudí, nevie, že Pánove oči sú tisíc ráz jasnejšie ako slnko, ony vidia všetky ľudské cesty a prenikajú aj do skrytých miest. 20 Jemu bolo známe všetko, skôr ako to bolo stvorené, a nemenej potom, keď bolo všetko dokončené. 21 Taký človek bude pykať na uliciach mesta a prichytia ho tam, kde to ani netuší. 22 Takisto aj žena, ktorá opúšťa muža a s cudzím privádza mu na svet dediča. 23 Predovšetkým: bola neposlušná zákonu Najvyššieho; po druhé: oklamala svojho muža; po tretie: smilstvom sa dopustila cudzoložstva a priviedla na svet deti od cudzieho muža. 24 Takú predvedú pred zhromaždenie a jej deti budú vyšetrovať. 25 Jej deti nezapustia korene a jej ratolesti neprinesú ovocie. 26 Svoju pamiatku zanechá ako kliatbu a jej potupa nebude zmazaná. 27 Tí, čo po nej zostanú, spoznajú, že nič nie je lepšie ako bázeň pred Pánom, nič sladšie ako zachovávať Pánove prikázania.

Sir 23, 1-27

Sir 23,15 - Dedičstvo Jakubovo je národ izraelský. (Jakub mal prímenie: Izrael.)

Sir 23,19 - Grécky verš znie:"aby si na to pred nimi nezabudol,aby si sa zvykom svojím nedal omámiťa neprial by si si, aby si sa nebol narodil,a aby si narodeniu svojmu nezlorečil."

Sir 23,34 - Takú ženu privedú do zhromaždenia ľudu, aby ju tam súdili a ukameňovali.