výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 2, 1-18

1 Dieťa moje, ak prichádzaš slúžiť Pánovi, priprav sa na skúšku. 2 Usmerňuj si srdce a buď pevný, neunáhli sa v čase pohromy. 3 Pripoj sa k nemu a neodpadni, aby si bol nakoniec vyvýšený. 4 Prijmi všetko, čo ťa postihne, buď trpezlivý pri mnohorakom ponižovaní: 5 veď zlato sa skúša ohňom a ľudia milí Bohu v peci poníženia. 6 Dôveruj mu a on sa ťa ujme, vyrovnaj svoje cesty a dúfaj v neho. 7 Vy, čo sa bojíte Pána, vyčkajte na jeho milosrdenstvo, neodkloňte sa, aby ste nepadli. 8 Vy, čo sa bojíte Pána, dôverujte v neho a odmena vás neminie. 9 Vy, čo sa bojíte Pána, dúfajte v dobré, v trvalú radosť a milosrdenstvo. 10 Pozriteže na staré pokolenia a zvažujte: Kto zostal zahanbený, ak sa spoľahol na Pána? Ktože bol opustený, ak vytrval v bázni pred ním? Kohože si on nevšimol, ak ho vzýval? 11 Lebo Pán je milostivý a milosrdný, odpúšťa hriechy a zachraňuje v čase súženia. 12 Beda však zbabelým srdciam a ochabnutým rukám, hriešnikovi, ktorý chodí po dvojakých chodníkoch! 13 Beda ochabnutému srdcu za to, že neverí; preto sa mu nedostane ochrany. 14 Beda vám, ktorí ste stratili vytrvalosť! Čo budete robiť, keď vás Pán navštívi? 15 Tí, čo sa boja Pána, nebudú neposlušní voči jeho slovám, a tí, čo ho milujú, budú sa pridŕžať jeho ciest. 16 Tí, čo sa boja Pána, budú sa mu chcieť páčiť, a tí, čo ho milujú, budú sa sýtiť jeho zákonom. 17 Tí, čo sa boja Pána, pripravia si srdcia a duše si pred ním pokoria: 18 Padnime radšej do rúk Pána a nie do rúk ľudí. Lebo aký je jeho majestát, také je jeho milosrdenstvo.

Sir 2, 1-18





Sir 2,1 - Od čias Alexandra Veľkého vnikala aj do Palestíny grécka filozofia so svojimi novými náukami. Mnoho Židov sa pripojilo k novým myšlienkovým prúdom. Preto Sir povzbudzuje všetkých, aby neochvejne vytrvali pri viere otcov a pri Bohu.

Sir 2,6 - "Priamou urobiť svoju cestu" je toľko, ako počínať si podľa spravodlivých Božích príkazov.

Sir 2,22 - Ktorí sa uponižujú pred Pánom, robia tak ako Dávid, ktorý vo svojom pokání si žiadal radšej upadnúť do Božích rúk (aby ho totiž skôr Boh trestal), než sa dostať zlým ľuďom do rúk (2 Sam 24,14).