výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 16, 1-30

1 Netúž po množstve nepodarených detí ani sa neteš z bezbožných synov. 2 Neteš sa z nich, keď sa rozmnožia, ak nemajú bázeň pred Pánom. 3 Nespoliehaj sa na ich život a nedrž sa toho, že ich je mnoho; lebo lepší môže byť jeden ako tisíc, lepšie je zomrieť bez detí ako mať bezbožné deti. 4 Lebo jeden rozumný založí mesto, ale kmeň bezbožníkov ho obráti na pustatinu. 5 Mnoho takých vecí videlo moje oko a moje ucho počulo ešte vážnejšie veci. 6 V zhromaždení hriešnikov sa zapaľuje oheň a proti neposlušnému národu vzplanie hnev. 7 Nezmiloval sa nad starodávnymi obrami, ktorí odpadli, pretože sa cítili silní. 8 Neušetril tých, čo poskytli príbytok Lótovi ako cudzincovi, sprotivili sa mu pre ich pýchu. 9 Nezľutoval sa nad národom, ktorý mal byť zničený, nad tými, čo boli vyhnaní zo svojho vlastníctva pre svoje hriechy, 10 ani nad šesťsto tisícami pešiakov, ktorí sa vzopreli pre tvrdosť svojho srdca. 11 Keby bol čo len jeden tvrdošijný, bolo by divom, žeby ušiel trestu. Lebo u Pána je milosrdenstvo i hnev, on je rovnako mocný, keď odpúšťa i keď vylieva hnev. 12 Mnoho sa zmilúva, mnoho aj karhá; súdiť bude človeka podľa jeho skutkov. 13 Hriešnik neunikne so svojou korisťou, ale vytrvalosť zbožného nebude sklamaná. 14 On uzná každý čin milosrdenstva, každý dostane podľa svojich skutkov. 15 Pán zatvrdil faraóna, aby ho nepoznal, aby sa pod nebom zjavili jeho činy. 16 Celému tvorstvu sa stalo zjavné jeho milosrdenstvo, keď svoje svetlo i tmu rozdelil ľudským bytostiam. 17 Nepovedz: Ukryjem sa pred Pánom, kto z výšin sa na mňa rozpamätá? Vo veľkom zástupe ma nikto nerozozná, veď čože som ja v nesmiernom tvorstve? 18 Hľa, samo nebo, ba najvyššie nebesá, priepasť i zem sa budú triasť, keď ich on navštívi. 19 I vrchy a základy zeme sa zachvejú strachom, keď na ne pozrie. 20 Srdce o tom nebude uvažovať. Kto bude hĺbať o jeho cestách? 21 Ako smršť, ktorú človek neuzrie, tak väčšina jeho činov zostáva utajená. 22 Kto bude hlásať skutky spravodlivosti? Alebo kto sa ich dočká? Veď splnenie zmluvy je ďaleko. 23 Takto zmýšľa obmedzený človek, nerozumný a blúdiaci muž uvažuje o bláznivých veciach. 24 Dieťa moje, počúvaj ma a oboznamuj sa s múdrosťou, vo svojom srdci sa prikloň k mojim slovám. 25 Dôkladne ťa oboznámim s náukou a odovzdám ti všetky vedomosti. 26 Od začiatku Pánove diela zodpovedali jeho zámerom, od stvorenia im určil miesto. 27 Naveky usporiadal svoje diela a podľa druhov určil ich ríše. Nepoznali hlad ani únavu, neustala ich činnosť. 28 Nijaké z nich neutláčalo to blízke a nikdy neboli neposlušné voči Pánovmu slovu. 29 Potom Pán pohliadol na zem a naplnil ju dobrými darmi. 30 Povrch zeme pokryl najrozmanitejšími formami života a všetko sa do nej vráti.

Sir 16, 1-30

Sir 16,1 - "Ani radosti z nich nemaj", podľa hebr: nezakladaj si mnoho na nich!

Sir 16,5 - Tento verš nie je v gréckej osnove.

Sir 16,7-10 - Sirachovec uvádza príklady z dávnych dejín o spravodlivom treste hriešnikov. Za príklad nech slúži všetkým potopa (Gn 6,1–9), trest Sodomy (Gn 19) a trest vykonaný na obyvateľoch Kanaánu (Ex 23,23; 33,2). No neboli výnimkou ani hriešni Izraeliti na púšti, ktorých Boh odsúdil na vymretie (Nm 14,23).

Sir 16,8 - Dávni obri žili pred potopou (Gn 6,4; Bar 3,26; Múd 14,6). Podľa hebrejského:"Boh neodpustil obrom praveku,ktorí ovládli svet svojou silou."

Sir 16,15 - Po verši 15 má hebrejský a sýrsky text tieto ďalšie verše:"Pán zatvrdzoval srdce (faraónovo), aby ho nepoznalo,aby sa jeho zjavné skutky stali pod nebom.Milosrdenstvo jeho viditeľné je všetkým jeho tvorom,svetlo svoje a tmu svoju udeľuje ľuďom."

Sir 16,17 - Tento verš nie je v gréckej osnove.

Sir 16,19 - Tento verš nie je v gréckej osnove.

Sir 16,20 - Sir žalostí nad tým, že si ľudia nevšímajú velebnú Božiu moc. V hebr. hovorí ďalej hriešnik:"Mňa však si Boh nepovšimne,a ktože dbá vôbec o cesty moje?"

Sir 16,21-22 - V hebrejskom je:"Keď sa hriechu dopustím, nevidí ma oko,a keď celkom utajene luhám, ktože sa dozvie o tom?"

Sir 16,22 - "O spravodlivom skutku ktože hovorí?A čože treba očakávať, keď zmluva je ďaleko?"

Sir 16,25-27 - Grécka osnova má na tom mieste iba toľko:"Kto môže Najvyššieho chváliť v podsvetímiesto živých (na zemi), ktorí jemu chválu vzdávajú?Pre mŕtveho – pretože už ho niet – prestávavšetka možnosť chvály;len kto je živý a zdravý, vie chváliť Pána."V podsvetí prestáva všetka možnosť pokánia (porov. Ž 88[87],11–13).