výhody registrácie

2. list Tesaloničanom

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

2Tes 1, 1-12

1 Pavol, Silván a Timotej tesalonickej cirkvi v Bohu, našom Otcovi, a v Pánovi Ježišovi Kristovi. 2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. 3 Bratia, sme povinní ustavične ďakovať za vás Bohu, ako sa sluší, pretože vaša viera nadmieru rastie a vzájomná láska vás všetkých sa rozhojňuje. 4 A tak sa aj my vami chválime v Božích cirkvách pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. 5 Ony sú znamením spravodlivého Božieho súdu, aby ste boli uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré aj trpíte. 6 Spravodlivé je totiž u Boha, že súžením odplatí tým, čo vás sužujú, 7 ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci, 8 aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša. 9 Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci. 10 To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a velebený tými, čo uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu. 11 Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery, 12 aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista.

2Tes 1, 1-12

Verš 2
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
1Kor 1:3 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
1Sol 1:1 - Pavol, Silván a Timotej tesalonickej cirkvi v Bohu Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi: Milosť vám a pokoj.
1Pt 1:2 - ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby sa poslušne odovzdali Ježišovi Kristovi a boli pokropení jeho krvou: Milosť a pokoj v hojnej miere!

Verš 3
Bratia, sme povinní ustavične ďakovať za vás Bohu, ako sa sluší, pretože vaša viera nadmieru rastie a vzájomná láska vás všetkých sa rozhojňuje.
Ef 1:15 - Preto aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte k všetkým svätým,
Flp 1:3 - Ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam,
Kol 1:3 - Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista.
1Sol 1:2 - Ďakujeme Bohu za vás všetkých vždy, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách; ustavične

Verš 4
A tak sa aj my vami chválime v Božích cirkvách pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate.
1Sol 2:19 - Veď kto je naša nádej alebo radosť, alebo veniec chvály pred naším Pánom Ježišom pri jeho príchode, nie práve vy?

Verš 5
Ony sú znamením spravodlivého Božieho súdu, aby ste boli uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré aj trpíte.
Júd 1:6 - Anjelov však, ktorí si nezachovali svoju pôvodnú hodnosť, ale opustili svoj vlastný príbytok, drží v tme vo večných putách, pre súd veľkého dňa.
1Sol 2:14 - Veď vy, bratia, napodobňujete Božie cirkvi, ktoré sú v Kristovi Ježišovi v Judsku. Veď aj vy ste vytrpeli od svojich krajanov to isté, čo oni od Židov,

Verš 6
Spravodlivé je totiž u Boha, že súžením odplatí tým, čo vás sužujú,
Za 2:8 - Povedal mu: Bež a povedz tomu mladíkovi: Jeruzalem sa zaplní a otvorí pre množstvo ľudí, aj zvieratá budú v ňom.

Verš 7
ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci,
1Sol 4:16 - Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi;

Verš 8
aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša.
2Pt 3:7 - To isté slovo zachováva terajšie nebo i zem pre oheň a deň súdu a záhuby bezbožných ľudí.
Rim 2:8 - ale hnevom a rozhorčením tým, ktorí zo sebectva neposlúchajú pravdu a oddávajú sa neprávosti.

Verš 9
Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci.
Iz 2:19 - Vojdú do skalných jaskýň a do dier pod povrchom zo strachu pred Hospodinom a pred velebou jeho slávy, keď povstane, aby vydesil zem.

Verš 10
To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a velebený tými, čo uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu.
Sk 1:11 - a povedali: Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba.
1Sol 1:10 - a aby ste z nebies očakávali jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vyslobodzuje od budúceho hnevu.
Zjv 1:7 - Hľa, prichádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli. Nariekať budú nad ním všetky kmene zeme. Tak je. Amen!

2Sol 1,5 - Prenasledovania sú znakom, že raz musí prísť súd spravodlivého Boha. Myšlienka je rozvedená v nasledujúcich veršoch.

2Sol 1,8-9 - Tieto verše pripomínajú Iz 66, 16; Jer 10, 25; Ž 79, 6; Iz 2, 10. 19. 21.