výhody registrácie

2. list Solúnčanom

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

2Sol 1, 1-12

1 Pavel, Silvanus a Timoteus církvi Tesalonických v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu: 2 Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. 3 Bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým. 4 Sami se vámi v Božích církvích chlubíme - vaší vytrvalostí a věrností ve všech pronásledováních a souženích, která snášíte. 5 To vše je důkazem, že při Božím spravedlivém soudu budete uznáni za hodné Božího království, pro něž právě trpíte. 6 Bůh je spravedlivý: těm, kdo vás trápí, bude odplaceno trápením, 7 ale vy ztrápení se spolu s námi dočkáte odpočinutí. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly 8 v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. 9 Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci. 10 V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi věřícími - vždyť i vy jste uvěřili našemu svědectví. 11 Proto se za vás stále modlíme. Prosíme našeho Boha, aby vás uznal za hodné svého povolání a aby mocně naplnil každý váš ušlechtilý záměr i každý skutek víry. 12 Tak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno ve vás a vy v něm díky milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.

2Sol 1, 1-12

Verš 2
Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
1Kor 1:3 - Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
1Sol 1:1 - Pavel, Silvanus a Timoteus církvi Tesalonických v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost a pokoj vám.
1Pt 1:2 - vyvoleným prozřetelností Boha Otce skrze posvěcení Ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj.

Verš 3
Bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým.
Ef 1:15 - Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým,
Flp 1:3 - Kdykoli si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu.
Kol 1:3 - Kdykoli se za vás modlíme, děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista,
1Sol 1:2 - Neustále za vás všechny děkujeme Bohu a vždycky vás zmiňujeme ve svých modlitbách.

Verš 4
Sami se vámi v Božích církvích chlubíme - vaší vytrvalostí a věrností ve všech pronásledováních a souženích, která snášíte.
1Sol 2:19 - Co jiného je naše naděje, radost a koruna chlouby než právě vy před tváří našeho Pána Ježíše při jeho příchodu?

Verš 5
To vše je důkazem, že při Božím spravedlivém soudu budete uznáni za hodné Božího království, pro něž právě trpíte.
Júd 1:6 - Právě tak to bylo s anděly, kteří nezůstali ve svém původním stavu, ale opustili své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v nejhlubší tmě čekali na soud toho velikého dne.
1Sol 2:14 - Vy, bratři, jste následovali příklad Božích církví v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku, neboť jste od svých krajanů vytrpěli totéž, co oni od Židů.

Verš 6
Bůh je spravedlivý: těm, kdo vás trápí, bude odplaceno trápením,
Za 2:8 - se slovy: "Běž a pověz tomu mladíkovi: ‚V Jeruzalémě bude žít tolik lidí a dobytka, že se stane městem bez hradeb.

Verš 7
ale vy ztrápení se spolu s námi dočkáte odpočinutí. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly
1Sol 4:16 - Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu.

Verš 8
v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše.
2Pt 3:7 - Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí.
Rim 2:8 - těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem.

Verš 9
Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci.
Iz 2:19 - Lidé se schovají do skalních jeskyní, do děr pod zemí v hrůze před Hospodinem, před jeho slavným majestátem, až povstane, aby zděsil zem.

Verš 10
V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi věřícími - vždyť i vy jste uvěřili našemu svědectví.
Sk 1:11 - a řekli jim: "Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet."
1Sol 1:10 - a očekávali z nebe jeho Syna, jehož vzkřísil z mrtvých - Ježíše, našeho Vysvoboditele od nadcházejícího hněvu.
Zjv 1:7 - Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.

2Sol 1,5 - Prenasledovania sú znakom, že raz musí prísť súd spravodlivého Boha. Myšlienka je rozvedená v nasledujúcich veršoch.

2Sol 1,8-9 - Tieto verše pripomínajú Iz 66, 16; Jer 10, 25; Ž 79, 6; Iz 2, 10. 19. 21.