výhody registrácie

2. list Solúnčanom

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

2Sol 3, 1-18

1 Dále vás, bratři, prosíme, modlete se za nás. Ať se Pánovo slovo rychle šíří, ať je přijímáno s úctou tak jako u vás 2 a ať jsme vysvobozeni od podivných a zlých lidí; neboť ne všichni věří. 3 Pán je však věrný - on vás posílí a ochrání od zlého. 4 Jsme o vás v Pánu přesvědčeni, že se řídíte našimi pokyny a budete tak činit i nadále. 5 Kéž Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke Kristově vytrvalosti! 6 Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který žije v zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás. 7 Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u vás nezaháleli 8 a nikoho jsme jen tak nevyjídali. Naopak: dnem i nocí jsme se namáhali a dřeli, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. 9 Ne že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad k následování. 10 Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo: Kdo nechce pracovat, ať nejí! 11 Teď se ale doslýcháme, že někteří z vás žijí v zahálce; na práci nesáhnou, ale do všeho se pletou. 12 Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby si vydělávali na živobytí řádnou prací. 13 Vy, bratři, pak nepřestávejte konat dobro. 14 Kdyby někdo neposlechl, co vám říkáme v tomto dopise, dejte si na něj pozor a nestýkejte se s ním, ať se zastydí. 15 Nemějte ho však za nepřítele, ale napomínejte ho jako sourozence. 16 Kéž vám sám Pán pokoje vždy a ve všem daruje pokoj. Pán s vámi všemi. 17 JÁ PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. TAKHLE SE POZNÁ KAŽDÝ MŮJ DOPIS - TAKHLE PÍŠU. 18 Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi.

2Sol 3, 1-18

Verš 1
Dále vás, bratři, prosíme, modlete se za nás. Ať se Pánovo slovo rychle šíří, ať je přijímáno s úctou tak jako u vás
Mt 9:38 - Proste Pána žně, ať vypudí dělníky na svou žeň."
Ef 6:19 - Modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství evangelia
Kol 4:3 - Modlete se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl mluvit o Kristově tajemství (pro něž jsem právě ve vězení),

Verš 2
a ať jsme vysvobozeni od podivných a zlých lidí; neboť ne všichni věří.
Rim 15:31 - abych byl vysvobozen od nevěřících v Judsku a aby svatí tuto mou službu Jeruzalému přijali.
Jn 6:44 - "Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den.

Verš 3
Pán je však věrný - on vás posílí a ochrání od zlého.
1Sol 5:24 - Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá.
Jn 17:15 - Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým.

Verš 6
Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který žije v zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás.
2Sol 3:14 - Kdyby někdo neposlechl, co vám říkáme v tomto dopise, dejte si na něj pozor a nestýkejte se s ním, ať se zastydí.
1Kor 5:11 - Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte.
Tít 3:10 - Rozvratníka po prvním a druhém napomenutí vyobcuj.
2Sol 2:15 - A proto, bratři, stůjte pevně a držte se učení, které jsme vám předali, ať už ústně nebo dopisem.

Verš 7
Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u vás nezaháleli
1Kor 11:1 - Řiďte se mým příkladem, tak jako já Kristovým.
1Sol 1:6 - A vy jste následovali náš i Pánův příklad; přes mnohá soužení jste přijali Slovo s radostí Ducha svatého,
1Sol 2:10 - Vy i Bůh jste svědkové, že jsme s vámi věřícími jednali zbožně, spravedlivě a bezúhonně.

Verš 8
a nikoho jsme jen tak nevyjídali. Naopak: dnem i nocí jsme se namáhali a dřeli, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž.
Sk 18:3 - protože jeho řemeslem, stejně jako jejich, bylo šití stanů. Bydlel tedy a pracoval u nich
Sk 20:34 - Sami víte, že jsem těmato rukama vydělával na potřeby své i svých společníků.
1Kor 4:12 - Vlastníma rukama těžce pracujeme; když nám spílají, žehnáme; když nás pronásledují, my to snášíme;
2Kor 11:9 - Když jsem se u vás ocitl v nouzi, nebyl jsem nikomu na obtíž; co jsem potřeboval, mi přinesli bratři z Makedonie. Za všech okolností jsem se střežil a budu se střežit i nadále, abych pro vás nebyl břemenem.
2Kor 12:13 - O co jste přišli oproti jiným církvím? Jen o to, že jsem vám nebyl na obtíž - odpusťte mi tu křivdu!
1Sol 2:9 - Bratři, jistě si vzpomínáte na naši námahu a dřinu. Dnem i nocí jsme pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž a mohli vám kázat Boží evangelium.

Verš 9
Ne že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad k následování.
1Kor 9:3 - Zde je má obhajoba před těmi, kdo mě soudí:
1Kor 9:6 - Nebo snad jen já a Barnabáš nemáme právo přestat pracovat?
1Sol 2:9 - Bratři, jistě si vzpomínáte na naši námahu a dřinu. Dnem i nocí jsme pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž a mohli vám kázat Boží evangelium.
1Kor 4:16 - a tak vás prosím, řiďte se mým příkladem.
1Kor 11:1 - Řiďte se mým příkladem, tak jako já Kristovým.
Flp 3:17 - Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru.
1Sol 1:6 - A vy jste následovali náš i Pánův příklad; přes mnohá soužení jste přijali Slovo s radostí Ducha svatého,

Verš 12
Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby si vydělávali na živobytí řádnou prací.
1Sol 4:11 - Snažte se žít pokojně, starejte se o své věci a pracujte vlastníma rukama, jak jsme vám uložili.
Ef 4:28 - Zloděj ať přestane krást a začne pracovat. Ať se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl oč podělit s tím, kdo má nouzi.

Verš 13
Vy, bratři, pak nepřestávejte konat dobro.
Gal 6:9 - Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání.

Verš 14
Kdyby někdo neposlechl, co vám říkáme v tomto dopise, dejte si na něj pozor a nestýkejte se s ním, ať se zastydí.
2Sol 3:6 - Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který žije v zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás.
Mt 18:17 - Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud odmítne poslechnout i církev, ať je tedy pro tebe cizí jako pohan a výběrčí daní.
1Kor 5:9 - V dopisu jsem vám napsal, abyste se nestýkali se smilníky.

Verš 16
Kéž vám sám Pán pokoje vždy a ve všem daruje pokoj. Pán s vámi všemi.
Rim 15:33 - Bůh pokoje kéž je s vámi všemi. Amen.
Rim 16:20 - Bůh pokoje už brzy rozdrtí satana pod vašima nohama. Milost našeho Pána Ježíše s vámi.
1Kor 14:33 - Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje - tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.
2Kor 13:11 - Závěrem, bratři, buďte zdrávi. Spějte k dokonalosti, povzbuzujte se, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.
Flp 4:9 - Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.
1Sol 5:23 - Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Verš 17
JÁ PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. TAKHLE SE POZNÁ KAŽDÝ MŮJ DOPIS - TAKHLE PÍŠU.
1Kor 16:21 - JÁ PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU.
Kol 4:18 - JÁ, PAVEL, PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Pamatujte na mé vězení. Milost s vámi.