výhody registrácie

Kniha proroka Jeremiáša

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Jer 1, 1-19

1 Slova Jeremiáše, syna Chilkiášova, jednoho z kněží v Anatotu v kraji Benjamín. 2 Ve třináctém roce vlády judského krále Jošiáše, syna Amonova, dostal slovo Hospodinovo 3 a to pokračovalo během vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, a až do konce jedenáctého roku judského krále Cidkiáše, syna Jošiášova, totiž do vystěhování Jeruzaléma v pátém měsíci. 4 Dostal jsem slovo Hospodinovo: 5 "Než jsem tě zformoval v matčině lůně, znal jsem tě. Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem tě; národům učinil jsem tě prorokem." 6 "Ach ne, Hospodine, Pane můj," zvolal jsem. "Neumím přece mluvit! Jsem ještě dítě!" 7 "Neříkej, že jsi ještě dítě," odpověděl mi Hospodin, "ale jdi, kamkoli tě pošlu, a říkej, cokoli ti přikážu. 8 Neboj se jich - vždyť já jsem s tebou, abych tě vysvobozoval, praví Hospodin." 9 Tehdy Hospodin vztáhl ruku, dotkl se mých úst a řekl mi: "Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. 10 Pohleď, dnes tě ustanovuji nad národy a královstvími, abys vyvracel a podvracel, ničil a bořil a abys budoval a sázel." 11 Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Co vidíš, Jeremiáši?" "Vidím prut mandloně," odpověděl jsem. 12 "Vidíš dobře," řekl mi Hospodin, "neboť já bdím nad svým slovem, abych je vykonal." 13 Znovu jsem dostal slovo Hospodinovo: "Co vidíš?" "Vidím vroucí kotel," odpověděl jsem, "jak se naklání od severu." 14 "Od severu se valí neštěstí na všechny obyvatele země," řekl mi Hospodin. 15 "Hle, svolávám všechny kmeny severních království, praví Hospodin. Přijdou a postaví své trůny proti branám Jeruzaléma; obklíčí dokola jeho hradby i všechna judská města. 16 Odsoudím je za všechno jejich zlo, za to, že mě opustili, za to, že cizím bohům pálili kadidlo a dílu svých rukou se klaněli. 17 Ty si však vyhrň rukávy! Vstaň a řekni jim, cokoli ti přikážu. Neděs se jich, nebo tě před nimi zděsím. 18 Hle, dnes jsem tě učinil opevněným městem, železným sloupem a bronzovou hradbou proti celé judské zemi - proti jejím králům, jejím velmožům, jejím kněžím i jejímu lidu. 19 Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě - vždyť já jsem s tebou, abych tě vysvobozoval, praví Hospodin."

Jer 1, 1-19

Verš 2
Ve třináctém roce vlády judského krále Jošiáše, syna Amonova, dostal slovo Hospodinovo
2Kr 21:26 - Pochovali ho do jeho hrobu v Uzově zahradě a na jeho místě začal kralovat jeho syn Jošiáš.
2Kr 22:1 - Jošiáš se stal králem v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna let. Jeho matka se jmenovala Jedida, dcera Adajáše z Boskatu.
2Krn 34:1 - Jošiáš se stal králem v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna let.

Verš 3
a to pokračovalo během vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, a až do konce jedenáctého roku judského krále Cidkiáše, syna Jošiášova, totiž do vystěhování Jeruzaléma v pátém měsíci.
2Kr 23:34 - Namísto jeho otce Jošiáše pak farao Nekó jmenoval králem Jošiášova syna Eliakima, kterého přejmenoval na Joakima. Joachaze nechal odvléci do Egypta, kde zemřel.
2Krn 36:4 - Vládce Egypta ustanovil za krále nad Judou a Jeruzalémem jeho bratra Eliakima, kterého přejmenoval na Joakima. Jeho bratra Joachaze dal Nekó odvléci do Egypta.
2Kr 24:17 - Namísto Joakina jmenoval králem jeho strýce Mataniáše, kterého přejmenoval na Cidkiáše.
2Krn 36:10 - Na jaře ho pak dal král Nabukadnezar odvléct do Babylonu spolu s klenoty Hospodinova chrámu. Králem nad Judou a Jeruzalémem ustanovil Joakimova strýce Cidkiáše.
Jer 52:1 - Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě 11 let. Jeho matka se jmenovala Chamutal, dcera Jeremiáše z Libny.
2Kr 25:8 - Sedmého dne pátého měsíce v devatenáctém roce vlády babylonského krále Nabukadnezara přitáhl do Jeruzaléma zmocněnec babylonského krále, velitel gardistů Nebuzaradan.

Verš 5
"Než jsem tě zformoval v matčině lůně, znal jsem tě. Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem tě; národům učinil jsem tě prorokem."
Gal 1:15 - Bůh, který mě oddělil už v matčině lůně a povolal mě svou milostí, se ale rozhodl,

Verš 6
"Ach ne, Hospodine, Pane můj," zvolal jsem. "Neumím přece mluvit! Jsem ještě dítě!"
Ex 3:1 - Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána, midiánského kněze Jetra. Jednou, když vedl stádo hluboko do pouště, přišel až k Boží hoře Oréb.
Ex 4:1 - Mojžíš znovu namítl: "Pohleď, neuvěří mi a neposlechnou mě. Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti neukázal!'"
Ex 6:12 - Mojžíš ale Hospodinu řekl: "Pohleď, synové Izraele mě neposlechli - jak by mě tedy poslechl farao? Vždyť mám neobratné rty!"
Ex 6:30 - Mojžíš ale Hospodinu namítl: "Pohleď, vždyť koktám! Copak mě farao bude poslouchat?"

Verš 8
Neboj se jich - vždyť já jsem s tebou, abych tě vysvobozoval, praví Hospodin."
Ez 3:9 - Dávám ti tvář tvrdou jako diamant, tvrdší než křemen. Neboj se jich a jejich pohledů se nelekej - vždyť je to banda vzbouřenců."
Dt 31:6 - Buďte silní a stateční, nebojte se jich ani nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůh, jde přece s vámi; on vás neopustí ani nenechá!"
Dt 31:8 - Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On tě neopustí ani nenechá, neboj se a nestrachuj."
Joz 1:5 - Po všechny dny tvého života před tebou nikdo neobstojí; jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě samotného a neopustím tě.

Verš 9
Tehdy Hospodin vztáhl ruku, dotkl se mých úst a řekl mi: "Hle, vložil jsem ti do úst svá slova.
Iz 6:6 - Vtom ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce žhavý uhlík vzatý kleštěmi z oltáře.
Jer 5:14 - Nuže, tak praví Hospodin, Bůh zástupů: "Protože říkají takové věci, hle, já ti dám do úst slova jako oheň, jenž spálí jako dříví tento lid.

Verš 10
Pohleď, dnes tě ustanovuji nad národy a královstvími, abys vyvracel a podvracel, ničil a bořil a abys budoval a sázel."
Jer 18:7 - Kdykoli mohu prohlásit o národu nebo království, že je vyvrátím, podvrátím a zničím;
2Kor 10:4 - Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb. Jimi boříme výmysly

Verš 14
"Od severu se valí neštěstí na všechny obyvatele země," řekl mi Hospodin.
Jer 4:6 - Na Sion namiřte korouhev: Rychle do bezpečí! Nestůjte! Od severu totiž přivádím neštěstí, strašné ničení.

Verš 15
"Hle, svolávám všechny kmeny severních království, praví Hospodin. Přijdou a postaví své trůny proti branám Jeruzaléma; obklíčí dokola jeho hradby i všechna judská města.
Jer 5:15 - Hle, dome Izraele, přivedu na vás národ zdaleka, praví Hospodin. Národ prastarý je to, národ odvěký, národ, jehož jazyk neznáš, a nerozumíš, co říkají.
Jer 6:22 - Tak praví Hospodin: "Hle, ze země na severu vojsko přichází, od konců světa zvedá se národ mohutný!
Jer 10:22 - Slyš, už přichází zpráva: Ze severní země se blíží vřava! Judská města se obrátí v trosky, kde žijí jen šakali.
Jer 52:4 - Desátého dne desátého měsíce v devátém roce Cidkiášovy vlády proto k Jeruzalému přitáhl babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem. Utábořili se před městem a začali kolem něj stavět obléhací val.

Verš 18
Hle, dnes jsem tě učinil opevněným městem, železným sloupem a bronzovou hradbou proti celé judské zemi - proti jejím králům, jejím velmožům, jejím kněžím i jejímu lidu.
Jer 6:27 - "Učinil jsem tě ve svém lidu prubířem, abys ho zkoumal a vyzkoušel, abys prověřil ryzost jejich cest.
Jer 15:20 - Postavil jsem tě proti tomuto lidu jako pevnou bronzovou hradbu. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě - vždyť já jsem s tebou, abych tě zachraňoval a vysvobozoval, praví Hospodin.

Jer 1,1-3 - Tieto verše sú nadpisom Knihy. Zahrňujú Jeremiášovu činnosť len do 11. roku panovania Sedekiáša. Dnešná Kniha Jeremiášova obsahuje však aj udalosti po tomto roku, preto je pravdepodobné, že úvod bol pôvodne určený pre kratšiu zbierku, ktorú neskoršie sám prorok alebo jeho učeník Baruch doplnil časťami, ktoré hovoria o udalostiach po spomenutom roku, no v nadpise to neoznačil. O životopisných dátach prorokových a dejepisných údajoch pozri úvod.

Jer 1,5 - Nie je tu reč o tom, že by Boh bol Jeremiášovi už pred narodením odpustil dedičný hriech a obdaril ho posväcujúcou milosťou. Hovorí sa len o jeho zasvätení, určení k prorockému úradu.

Jer 1,10 - Treba si všimnúť, že sa štyrmi výrazmi označuje rúcanie a len dvoma budovanie. Toto je skutočný ráz knihy. Predpovedá väčšinou pohromy a len miestami preráža v nej nádej na požehnanú budúcnosť.

Jer 1,11-12 - V pôvodine je slovná hračka. Prút mandľovníka sa v prorokovej materčine volá "bdelý prút", pretože sa prvý prebúdza zo zimného spánku a bedlí, keď ostatné rastliny ešte spia. I Boh bude bedliť a splní, čo predpovedal.

Jer 1,13 - Obsah hrnca kypel od severu. Najmocnejší nepriatelia Júdska prichádzali naozaj od severu.

Jer 1,15 - Tróny sú kreslá vojvodcov nepriateľských vojsk, ktoré budú obliehať Jeruzalem.

Jer 1,16 - Národ okiadzal cudzích bohov, keď im prinášal kadidlové a zápalné obety.

Jer 1,17 - Dlhý šat, aký nosili Izraeliti, bolo treba podpásať, keď sa niekto chystal na cestu, do roboty alebo do boja. Aj na Jeremiáša čaká robota a boj. – Koniec verša znie vo Vulg: "a nedopustím, aby si sa bál".