výhody registrácie

1. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Pt 1, 1-25

1 Petr, apoštol Ježíše Krista, přistěhovalcům rozptýleným v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bitynii, 2 vyvoleným prozřetelností Boha Otce skrze posvěcení Ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj. 3 Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději, 4 k nepomíjivému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi, 5 zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času. 6 Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. 7 I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm - vaše víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. 8 Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí, 9 protože dosahujete cíle své víry - spásy duší. 10 Tuto spásu se pečlivě a pilně snažili vystihnout proroci, když prorokovali o milosti připravené pro vás. 11 Pídili se po tom, na koho a na kdy jim ukazoval Kristův Duch, který byl v nich a předpovídal Mesiášovo utrpení a následnou slávu. 12 Bylo jim zjeveno, že ne sobě, ale vám tím zprostředkují poselství, které vám teď přinesli ti, kdo vám kázali evangelium v Duchu svatém seslaném z nebe. Tyto věci by rádi zahlédli sami andělé! 13 S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se proto spolehněte na milost, kterou vám přinese zjevení Ježíše Krista. 14 Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. 15 Ten, který vás povolal, je svatý - právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. 16 Je přece psáno: "Buďte svatí, neboť já jsem svatý." 17 Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. 18 Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích - nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, 19 ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny 20 předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám. 21 Díky němu věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil jej, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu. 22 Když jste poslušností pravdě očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, milujte vroucně jedni druhé z čistého srdce. 23 Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a trvalé Boží slovo. 24 Vždyť: "Každý člověk je jako tráva, všechna jeho sláva jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, 25 slovo Hospodinovo však věky přetrvá." A to slovo je evangelium, které vám bylo zvěstováno.

1Pt 1, 1-25

Verš 1
Petr, apoštol Ježíše Krista, přistěhovalcům rozptýleným v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bitynii,
Jak 1:1 - Jakub, služebník Boha a Pána Ježíše Krista, zdraví dvanáct pokolení v diaspoře.

Verš 2
vyvoleným prozřetelností Boha Otce skrze posvěcení Ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj.
Heb 12:24 - k prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Ábelova.
Rim 1:7 - Všem Bohem milovaným povolaným svatým v Římě: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
1Kor 1:3 - Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
Gal 1:3 - Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista,
Ef 1:2 - Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
2Pt 1:2 - Milost vám a hojný pokoj skrze poznání Boha a Ježíše, našeho Pána.
Júd 1:2 - Milosrdenství vám a pokoj i láska v hojnosti.

Verš 3
Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději,
2Kor 1:3 - Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení!
Ef 1:3 - Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích!
Rim 6:23 - Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Jak 1:18 - Ze své vůle nás zplodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření.
1Kor 15:20 - Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých.

Verš 4
k nepomíjivému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi,
Kol 1:5 - Obojí pramení z naděje, která je pro vás uložena v nebi, jak už jste slyšeli, když slovo pravdy, totiž evangelium,
2Tim 1:12 - Proto snáším toto všechno a nestydím se za to, neboť vím, komu jsem uvěřil. A jsem si jist, že on je schopen zachovat to, co jsem mu svěřil, až do onoho dne.

Verš 6
Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky.
Rim 5:3 - A nejen to; chlubíme se i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost,
Jak 1:2 - Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek.
Heb 10:37 - "Už velmi, velmi brzy přijde Ten, který má přijít, a neopozdí se.
1Pt 5:10 - Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví.

Verš 7
I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm - vaše víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista.
Iz 48:10 - Hle - přetavil jsem tě, ač nejsi stříbrný, vyvolil jsem tě v peci soužení.
1Kor 3:13 - dílo každého vyjde najevo. V onen den se to ukáže; bude to zjeveno ohněm, neboť oheň vyzkouší dílo každého člověka.
Jak 1:3 - Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost.
1Pt 4:12 - Milovaní, nedivte se té zkoušce ohněm, jež na vás přišla - není to přece nic divného.

Verš 8
Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí,
Jn 20:29 - "Uvěřil jsi, protože jsi mě viděl," řekl mu Ježíš. "Blaze těm, kteří neviděli, a uvěřili."

Verš 10
Tuto spásu se pečlivě a pilně snažili vystihnout proroci, když prorokovali o milosti připravené pro vás.
Gn 49:10 - Vůdcovská hůl nevzdálí se od Judy, žezlo v jeho klíně zůstane, než přijde Ten, jemuž náleží a jehož budou poslouchat národy.
Dan 2:44 - Za dnů těch králů však Bůh nebes nastolí království, které se nikdy nezhroutí, království, které si nepřivlastní žádný lid. To království rozdrtí a ukončí všechna ostatní království, samo pak potrvá navěky.
Ag 2:7 - Otřesu všemi národy, takže přijdou se svými poklady, a já tento chrám naplním slávou, praví Hospodin zástupů.
Za 6:12 - se slovy: ‚Tak praví Hospodin zástupů - Muž jménem Výhonek vyraší zespoda a vystaví Hospodinův chrám.

Verš 11
Pídili se po tom, na koho a na kdy jim ukazoval Kristův Duch, který byl v nich a předpovídal Mesiášovo utrpení a následnou slávu.
Dan 9:24 - Sedmdesát týdnů je lhůta určená tvému lidu i svatému městu, aby ta vzpoura skončila a nastal konec hříchu, aby očištěna byla nepravost a spravedlnost přišla navěky, aby se zpečetilo prorocké vidění a pomazán byl Nejsvětější ze svatých.
Ž 22:6 - K tobě volali a bývali zachráněni, doufali v tebe a nebyli zklamáni.
Iz 53:3 - Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým tvář si zakrývají, opovržený - proč bychom si ho všímali?

Verš 12
Bylo jim zjeveno, že ne sobě, ale vám tím zprostředkují poselství, které vám teď přinesli ti, kdo vám kázali evangelium v Duchu svatém seslaném z nebe. Tyto věci by rádi zahlédli sami andělé!
Sk 2:4 - Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
Ef 3:10 - Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost.

Verš 13
S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se proto spolehněte na milost, kterou vám přinese zjevení Ježíše Krista.
Lk 12:35 - "Mějte přepásaná bedra a rozsvícené lampy.
Ef 6:14 - Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a

Verš 15
Ten, který vás povolal, je svatý - právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy.
Lk 1:75 - ve svatosti a spravedlnosti před jeho tváří po všechny dny svého života.

Verš 16
Je přece psáno: "Buďte svatí, neboť já jsem svatý."
Lv 11:44 - Vždyť já jsem Hospodin, váš Bůh! Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý, a neposkvrňujte se žádnou havětí plazící se po zemi.
Lv 19:2 - "Mluv k celé Izraelské obci: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý!
Lv 20:7 - Proto se posvěťte a buďte svatí - vždyť já jsem Hospodin, váš Bůh!

Verš 17
Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě.
Dt 10:17 - Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, veliký, mocný a hrozný Bůh, nestranný a neúplatný.
2Krn 19:7 - Ať vás tedy provází hrůza z Hospodina. Jednejte svědomitě, neboť Hospodin, náš Bůh, nestrpí nespravedlnost, podjatost ani úplatky!"
Jób 34:19 - On ani knížatům nestraní, nestaví velmože před nuzáky - dílo jeho rukou jsou jeden jak druhý!
Sk 10:34 - Petr se ujal slova a řekl: "Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní,
Rim 2:11 - Bůh totiž nestraní nikomu.
Gal 2:6 - Pokud jde o ty, kdo jsou považováni za vůdce (ať už jsou cokoli, mně na tom nezáleží, Bůh nestraní nikomu), mně osobně nic nepřidali.
Ef 6:9 - Vy, páni, se k nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžek - víte přece, že jak oni, tak i vy máte Pána v nebesích a ten nestraní nikomu.
Kol 3:25 - Odplata nespravedlivých však bude odpovídat jejich nespravedlnosti. Bůh nestraní nikomu.

Verš 18
Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích - nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem,
1Kor 6:20 - byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.
1Kor 7:23 - Byli jste draze vykoupeni; nestávejte se lidskými otroky.

Verš 19
ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny
Sk 20:28 - Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví.
Heb 9:12 - Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení.
Zjv 1:5 - a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce králů země. Tomu, který si nás zamiloval, který nás osvobodil od našich hříchů svou vlastní krví

Verš 20
předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.
Rim 16:25 - Tomu, který má moc vás posílit podle mého evangelia a kázání Ježíše Krista, podle zjevení tajemství, které bylo po věčné časy skryto,
Ef 1:9 - Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle - předsevzal si,
Ef 3:9 - a abych všem vysvětlil jeho plán, to tajemství od věků skryté v Bohu, Stvořiteli všeho.
Kol 1:26 - Toto tajemství bylo po věky a pokolení skryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým.
2Tim 1:9 - Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků.
Tít 1:2 - v naději věčného života. Bůh, který nikdy nelže, nám tento život zaslíbil před začátkem věků

Verš 21
Díky němu věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil jej, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu.
Sk 2:33 - Byl vyvýšen na Boží pravici, přijal od Otce zaslíbení Ducha svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití.
Flp 2:9 - Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval,

Verš 22
Když jste poslušností pravdě očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, milujte vroucně jedni druhé z čistého srdce.
Rim 12:10 - Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost.
Ef 4:3 - a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje.
Heb 13:1 - Bratrská láska ať zůstává.
1Pt 2:17 - Všechny ctěte, sourozence milujte, před Bohem mějte bázeň, k císaři úctu.

Verš 23
Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a trvalé Boží slovo.
Jak 1:18 - Ze své vůle nás zplodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření.
1Jn 3:9 - Kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává Boží símě; nemůže hřešit, protože se narodil z Boha.

Verš 24
Vždyť: "Každý člověk je jako tráva, všechna jeho sláva jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá,
Iz 40:6 - Hlas říká: "Volej!" A já se ptám: "Co volat mám?" Každý člověk je jako tráva, všechen jeho půvab jako polní květ.
1Kor 7:31 - a ti, kdo se zabývají věcmi tohoto světa, ať to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž končí.
Jak 1:10 - a bohatý ze svého ponížení; pomine totiž jako polní květ.
Jak 4:14 - vy přece ani nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí.
1Jn 2:17 - Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky.

1Pt 1,1 - List je určený maloázijským cirkvám, ktoré pozakladal najmä apoštol Pavol na prvej a druhej misijnej ceste. Názov "v diaspóre" nemá tu ten istý význam ako u Jakuba, kde ide o kresťanov zo židovstva. Tu sa rozumejú kresťania roztrúsení vo svete (porov. 2, 11) a väčšina z nich pravdepodobne pochádzala z pohanstva.

1Pt 1,3 - Naša spása sa zakladá na večnom rozhodnutí Boha Otca, v čase sa však uskutočňuje milosťou Ducha Svätého, ktorý je nám daný zásluhou vykupiteľského diela Ježiša Krista.

1Pt 1,3-12 - Vo vzletnom rytmickom chválospeve apoštol velebí trojjediného Boha za milosť vykúpenia a spásy. Vyzdvihuje silu a dôležitosť kresťanskej viery a nádeje i to, ako sa k večnej spáse musíme boriť cez mnohé ťažkosti a trápenia. Napriek utrpeniu majú veriaci od Kristovho vzkriesenia všetky dôvody na radosť, lebo a) Kristus je blízko, b) spása je najcennejšia hodnota, c) je zaručená, d) proroci ju vopred predpovedali pre kresťanskú budúcnosť.

1Pt 1,7 - Zjavenie Ježiša Krista je jeho príchod na konci čias.

1Pt 1,10 - Starozákonní proroci predpovedali naše vykúpenie, ktoré uskutočnil Boh v dejinách.

1Pt 1,16 - Porov. Lv 11, 44.

1Pt 1,17 - Náš pozemský život je len dočasným pobytom v cudzine, je púťou do nebeskej vlasti.

1Pt 1,24 - Porov. Iz 40, 6 n. (pozri aj Jak 1, 10).