výhody registrácie

1. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Pt 4, 1-19

1 I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem, 2 takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli. 3 Už máme dost toho marnění času, v jakém si libují pohané: života v nestydatých vášních, v opilství, obžerství, v pitkách a v nechutné modloslužbě. 4 Když už se s nimi nevrháte do bezbřehé prostopášnosti, je jim to divné a pomlouvají vás. 5 Jednou však musí složit účty Tomu, který je připraven soudit živé i mrtvé. 6 Proto bylo evangelium zvěstováno i těm, kdo jsou už mrtví - ačkoli byli jako lidé v těle odsouzeni, v Duchu jsou živí u Boha. 7 Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám, 8 především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť "láska přikryje množství hříchů." 9 Projevujte si navzájem pohostinnost se vší ochotou. 10 Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti. 11 Když někdo mluví, ať jsou to Boží slova; když někdo slouží, ať je to v síle, kterou dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva i moc na věky věků! Amen. 12 Milovaní, nedivte se té zkoušce ohněm, jež na vás přišla - není to přece nic divného. 13 Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení, vždyť až se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí! 14 Když nesete urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží. 15 Ať nikdo z vás netrpí jako vrah, zloděj, zločinec nebo udavač. 16 Trpí-li však jako křesťan, ať se za to nestydí, ale chválí za to jméno Boha. 17 Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium? 18 "Je-li spravedlivý stěží spasen, co bude s bezbožným a hříšníkem?" 19 Ať proto ti, kdo trpí podle Boží vůle, svěřují své duše věrnému Stvořiteli a pokračují v dobrém jednání.

1Pt 4, 1-19

Verš 1
I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem,
Heb 12:1 - Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v běhu, ležícím před námi.
Rim 6:7 - (Kdo zemřel, je přece zbaven hříchu.)

Verš 2
takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli.
Rim 14:7 - Nikdo z nás totiž nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá.
2Kor 5:15 - On zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých.
Gal 2:20 - Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji už já - Kristus žije ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe.
Ef 4:24 - a oblékněte se do nového člověka stvořeného k Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy.
1Sol 5:10 - který za nás zemřel, abychom - ať už bdíme nebo spíme - žili společně s ním.
Heb 9:14 - čím spíše krev neposkvrněného Krista, který sám sebe obětoval Bohu skrze věčného Ducha, očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu?

Verš 3
Už máme dost toho marnění času, v jakém si libují pohané: života v nestydatých vášních, v opilství, obžerství, v pitkách a v nechutné modloslužbě.
Ef 4:17 - Naléhavě vás proto v Pánu vyzývám, abyste už nežili jako pohané podle svých marných myšlenek.

Verš 6
Proto bylo evangelium zvěstováno i těm, kdo jsou už mrtví - ačkoli byli jako lidé v těle odsouzeni, v Duchu jsou živí u Boha.
Jn 5:25 - Amen, amen, říkám vám: Přichází chvíle, a už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít.
1Pt 3:19 - Tehdy přišel kázat duchům v žaláři -

Verš 7
Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám,
1Jn 2:18 - Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.
Lk 21:34 - Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil

Verš 8
především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť "láska přikryje množství hříchů."
Prís 10:12 - Nenávist vyvolává neshody, láska všechny viny zahalí.

Verš 9
Projevujte si navzájem pohostinnost se vší ochotou.
Rim 12:13 - přispívejte svatým v nouzi, věnujte se pohostinnosti.
Heb 13:2 - Nezapomínejte na pohostinnost - díky ní někteří nevědomky hostili anděly!
Flp 2:14 - Všechno dělejte bez reptání a dohadování,

Verš 10
Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti.
Prís 3:28 - Neříkej bližnímu: "Přijď jindy," když právě teď mu můžeš pomoci.
Rim 12:6 - Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo má proroctví, ať je užívá v souladu s vírou;
2Kor 8:11 - Nuže, dejte se do díla, vykonejte to! Jako jste byli připraveni chtít, tak také buďte připraveni jednat. Dávejte podle toho, co máte,

Verš 11
Když někdo mluví, ať jsou to Boží slova; když někdo slouží, ať je to v síle, kterou dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva i moc na věky věků! Amen.
Jer 23:22 - Kdyby v mé radě bývali stáli, můj lid by seznámili s mými slovy; odvrátili by je od jejich zlé cesty, od jejich zlého jednání.

Verš 12
Milovaní, nedivte se té zkoušce ohněm, jež na vás přišla - není to přece nic divného.
Jer 48:10 - Zlořečený, kdo koná Hospodinovo dílo nedbale! Zlořečený, kdo zdržuje svůj meč od krve!
1Kor 3:13 - dílo každého vyjde najevo. V onen den se to ukáže; bude to zjeveno ohněm, neboť oheň vyzkouší dílo každého člověka.
1Jn 1:7 - Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.

Verš 14
Když nesete urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.
Mt 5:10 - Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.
1Pt 2:20 - Co je ale záslužného na tom, když budete biti za vlastní chyby? Trpíte-li ovšem kvůli dobrým činům, je to před Bohem vzácné.
1Pt 3:14 - I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. "Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat."

Verš 17
Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium?
Jer 25:29 - Hle, na město, jež nese mé jméno, začínám přivádět neštěstí, a vy byste měli vyváznout? Nevyváznete! Na všechny obyvatele země už svolávám meč, praví Hospodin zástupů.'
Lk 23:31 - Když se toto děje se zeleným stromem, co se stane se suchým?"
Lk 10:12 - Říkám vám, že v onen den bude lehčeji Sodomě než takovému městu.

Verš 18
"Je-li spravedlivý stěží spasen, co bude s bezbožným a hříšníkem?"
Prís 11:31 - Dojdou-li spravedliví na zemi odplaty, čím spíše ničemové a hříšníci!

1Pt 4,1 - Kto telesne trpel za svoju vieru a za svoje mravné presvedčenie, ten dokázal, že vie víťaziť nad hriechom, a je obyčajne dobre ozbrojený proti hriechu a pokušeniam, takže už nežije ľudským žiadostivostiam, ale Bohu.

1Pt 4,6 - O tomto evanjeliu zvestovanom mŕtvym porov. 3, 9.

1Pt 4,8 - Prís 10, 12; Jak 5, 20.

1Pt 4,16 - Meno "kresťan" (Kristov učeník, nasledovník), začalo sa používať v Antiochii Seleukovej (Sk 11, 26). Pravdepodobne ho vymysleli pohania. Čoskoro sa stalo všeobecne rozšíreným názvom pre tých, čo uverili v Krista.

1Pt 4,18 - Prís 11, 31.