výhody registrácie

1. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Pt 4, 1-19

1 Keď teda Kristus prešiel utrpením v tele, aj vy sa vyzbrojte takým istým zmýšľaním: Kto prešiel utrpením v tele, skoncoval s hriechom, 2 aby čas, ktorý má ešte prežiť v tele, nežil už podľa ľudských žiadostí, ale podľa Božej vôle. 3 Dosť dlho ste už robili to, čo sa páči pohanom: žili ste v neviazanosti, náruživostiach, v opíjaní sa vínom, v bujarých hodovaniach, pijatikách a nehanebnej modloslužbe. 4 Zaráža ich, že sa s nimi nevrháte do toho istého prúdu neviazanosti, a rúhajú sa. 5 Oni sa budú zodpovedať tomu, ktorý je pripravený súdiť živých aj mŕtvych. 6 Veď preto sa zvestovalo evanjelium aj mŕtvym, aby boli u Boha živí v Duchu, hoci boli za svojho života ako ľudia súdení. 7 Koniec všetkého sa priblížil. Buďte teraz rozvážni a triezvi, aby ste boli pohotoví modliť sa. 8 Nadovšetko majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. 9 Buďte navzájom pohostinní, bez šomrania. 10 Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. 11 Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh, keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista! Jemu patrí sláva i vláda na veky vekov. Amen. 12 Milovaní, nebuďte prekvapení ohňom utrpenia, ktoré na vás prišlo, ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné, 13 ale radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví jeho sláva. 14 Ak vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, pretože Duch slávy, Boží Duch, spočíva na vás. 15 Len nech nikto z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, zločinec či ako ten, čo sa mieša do všetkého. 16 Ak však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha za toto meno. 17 Veď už je čas, aby sa začal súd v Božom dome, ak však začne najprv u nás, aký bude koniec tých, čo sa vzpierajú Božiemu evanjeliu? 18 A: ak sa spravodlivý ledva zachráni,kam sa podeje bezbožný a hriešnik? 19 Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech konajú dobro a svoje duše nech odporúčajú vernému Stvoriteľovi.

1Pt 4, 1-19

Verš 1
Keď teda Kristus prešiel utrpením v tele, aj vy sa vyzbrojte takým istým zmýšľaním: Kto prešiel utrpením v tele, skoncoval s hriechom,
Heb 12:1 - Preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svedkov, odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou.
Rim 6:7 - Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu.

Verš 2
aby čas, ktorý má ešte prežiť v tele, nežil už podľa ľudských žiadostí, ale podľa Božej vôle.
Rim 14:7 - Lebo nikto z nás nežije sebe samému a nikto sebe samému neumiera.
2Kor 5:15 - A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený.
Gal 2:20 - Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa.
Ef 4:24 - a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svätosti pravdy.
1Sol 5:10 - ktorý zomrel za nás, aby sme spolu s ním žili — či bdieme a či spíme.
Heb 9:14 - o to viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha sám seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obetu, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.

Verš 3
Dosť dlho ste už robili to, čo sa páči pohanom: žili ste v neviazanosti, náruživostiach, v opíjaní sa vínom, v bujarých hodovaniach, pijatikách a nehanebnej modloslužbe.
Ef 4:17 - Hovorím teda a dosvedčujem v Pánovi toto: Nežite už tak, ako žijú pohania v márnosti svojho zmýšľania,

Verš 6
Veď preto sa zvestovalo evanjelium aj mŕtvym, aby boli u Boha živí v Duchu, hoci boli za svojho života ako ľudia súdení.
Jn 5:25 - Amen, amen, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť.
1Pt 3:19 - V ňom šiel kázať aj duchom vo väzení.

Verš 7
Koniec všetkého sa priblížil. Buďte teraz rozvážni a triezvi, aby ste boli pohotoví modliť sa.
1Jn 2:18 - Deti, nastala posledná hodina. A ako ste počuli, že prichádza antikrist, tak sa teraz objavili mnohí antikristovia, z čoho poznávame, že je tu posledná hodina.
Lk 21:34 - Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás ten deň neprekvapil;

Verš 8
Nadovšetko majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.
Prís 10:12 - Nenávisť vyvoláva rozbroje, kým láska zakrýva všetky prehrešky.

Verš 9
Buďte navzájom pohostinní, bez šomrania.
Rim 12:13 - Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní.
Heb 13:2 - Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hostí anjelov, hoci o tom nevedeli.
Flp 2:14 - Všetko robte bez reptania a pochybovania,

Verš 10
Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.
Prís 3:28 - Nehovor svojmu blížnemu: Choď, príď opäť zajtra, potom ti dám, a pritom to máš.
Rim 12:6 - Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou,
2Kor 8:11 - Teraz však toto dielo dokončite, aby tak vašej ochote a dobrej vôli zodpovedal aj dar z toho, čo máte.

Verš 11
Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh, keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista! Jemu patrí sláva i vláda na veky vekov. Amen.
Jer 23:22 - Keby boli medzi mojimi radcami, oznámili by moje slová môjmu ľudu, odvrátili by ich od ich zlej cesty a od ich zlých skutkov.

Verš 12
Milovaní, nebuďte prekvapení ohňom utrpenia, ktoré na vás prišlo, ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné,
Jer 48:10 - Prekliaty, kto bude vykonávať dielo Hospodinovo nedbanlivo, prekliaty, kto svoj meč nechce zakrvaviť.
1Kor 3:13 - dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni, a sám oheň preskúša dielo každého, aké je.
1Jn 1:7 - Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.

Verš 14
Ak vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, pretože Duch slávy, Boží Duch, spočíva na vás.
Mt 5:10 - Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
1Pt 2:20 - Veď aká je to sláva, keď budete trpezlivo znášať rany za to, že hrešíte? Ale ak dobre robíte a vydržíte v utrpení, to je Bohu milé.
1Pt 3:14 - Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Nemajte z nich strach a neľakajte sa,

Verš 17
Veď už je čas, aby sa začal súd v Božom dome, ak však začne najprv u nás, aký bude koniec tých, čo sa vzpierajú Božiemu evanjeliu?
Jer 25:29 - Hľa, v meste, ktoré sa nazýva podľa môjho mena, začínam s pohromou a vy by ste mali byť ušetrení? Nebudete ušetrení, lebo ja privolám meč proti všetkým obyvateľom zeme — znie výrok Hospodina zástupov.
Lk 23:31 - Veď ak toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým?
Lk 10:12 - Hovorím vám, že Sodomčanom bude v ten deň ľahšie ako tomu mestu.

Verš 18
A: ak sa spravodlivý ledva zachráni,kam sa podeje bezbožný a hriešnik?
Prís 11:31 - Pozri, ak spravodlivý dostane odplatu tu na zemi, o čo viac bezbožník a hriešnik!

1Pt 4,1 - Kto telesne trpel za svoju vieru a za svoje mravné presvedčenie, ten dokázal, že vie víťaziť nad hriechom, a je obyčajne dobre ozbrojený proti hriechu a pokušeniam, takže už nežije ľudským žiadostivostiam, ale Bohu.

1Pt 4,6 - O tomto evanjeliu zvestovanom mŕtvym porov. 3, 9.

1Pt 4,8 - Prís 10, 12; Jak 5, 20.

1Pt 4,16 - Meno "kresťan" (Kristov učeník, nasledovník), začalo sa používať v Antiochii Seleukovej (Sk 11, 26). Pravdepodobne ho vymysleli pohania. Čoskoro sa stalo všeobecne rozšíreným názvom pre tých, čo uverili v Krista.

1Pt 4,18 - Prís 11, 31.