výhody registrácie

1. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1Pt 5, 1-14

1 Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: 2 Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne; 3 nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. 4 A keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy. 5 Podobne vy, mladší, podriaďujte sa starším. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. 6 Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase. 7 Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. 8 Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. 9 Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete. 10 A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. 11 Jemu vláda na veky vekov. Amen. 12 Prostredníctvom Silvána, ktorého pokladám za vám verného brata, som vám krátko napísal, aby som vás povzbudil a dosvedčil, že toto je tá pravá Božia milosť; v nej vytrvajte! 13 Pozdravuje vás cirkev, vyvolená ako vy, ktorá je v Babylone, aj môj syn Marek. 14 Pozdravte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj vám všetkým, čo ste v Kristovi.

1Pt 5, 1-14

Verš 2
Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne;
Sk 20:28 - Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.
1Tim 3:3 - nie pijan, ani bitkár, ale skromný, nie neznášanlivý, ani chamtivý;
Tít 1:7 - Lebo biskup ako Boží správca musí byť bez úhony, nie pyšný, hnevlivý, pijan, bitkár, ani žiadostivý mrzkého zisku,

Verš 3
nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda.
2Kor 1:24 - Nie že by sme chceli panovať nad vašou vierou, ale prispieť k vašej radosti, veď pre vieru stojíte.
Flp 3:17 - Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, aký máte v nás!
1Tim 4:12 - Nech nik tebou nepohŕda preto, že si mladý; ale buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote.
Tít 2:7 - vo všetkom im buď ty sám príkladom dobrých skutkov. V učení preukáž neporušenosť a vážnosť,

Verš 4
A keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.
Iz 40:11 - Ako pastier pasie svoje stádo, do náručia berie, baránky do lona dvíha, tie, čo pridájajú, vodí.“
Ez 34:23 - I postavím nad ne jedného pastiera, ktorý ich bude pásť: svojho sluhu, Dávida; on ich bude pásť, on im bude pastierom.
Jn 10:11 - Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce.
Heb 13:20 - A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša,
1Pt 2:25 - Veď ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší.
1Kor 9:25 - A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný.
2Tim 4:8 - Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod.
Jak 1:12 - Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú.
1Pt 1:4 - pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi.

Verš 5
Podobne vy, mladší, podriaďujte sa starším. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.
Rim 12:10 - Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti,
Flp 2:3 - Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.
Prís 3:34 - Posmievačom sa posmieva a milosť udeľuje pokorným.
Jak 4:6 - Dáva však väčšiu milosť; preto hovorí: „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.“

Verš 6
Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase.
Jób 22:29 - Bo pyšného nafúkanca ponižuje, kto však oči klopí, toho spasí on.
Prís 29:23 - Vlastná pýcha ponižuje človeka, ponížený duchom však dosahuje slávu.
Mt 23:12 - Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Lk 14:11 - Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
Jak 4:10 - Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.

Verš 7
Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.
Ž 55:22 - Jeho slová sú hladšie ako maslo, ale v srdci strojí vojnu. Jeho reči sú jemnejšie než olej, ale sú to vytasené meče.
Mt 6:25 - Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?
Lk 12:22 - A svojim učeníkom povedal: „Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete.
Flp 4:6 - O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu.
1Tim 6:8 - Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť.
1Kor 9:9 - V Mojžišovom zákone je predsa napísané: „Mlátiacemu volovi nezaviažeš papuľu.“ Vari tu Boh myslí na voly?
Heb 13:5 - Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“

Verš 8
Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.
1Sol 5:6 - Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!
1Pt 1:13 - Preto si prepášte bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú dostanete, keď sa zjaví Ježiš Kristus.
1Pt 4:7 - Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách.
Jób 1:7 - Pán povedal satanovi: „Skadiaľ prichádzaš?“ Satan odpovedal: „Chodil som krížom-krážom po zemi.“
Lk 22:31 - Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu.

Verš 9
Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.
Ef 4:27 - a nedávajte miesto diablovi!
Jak 4:7 - Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.

Verš 10
A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní.
Heb 10:37 - Lebo ešte chvíľku, celkom krátku, a ten, ktorý má prísť, príde, nebude meškať.
1Pt 1:6 - Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky,

Verš 14
Pozdravte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj vám všetkým, čo ste v Kristovi.
Rim 16:16 - Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi.
1Kor 16:20 - Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom.
2Kor 13:12 - Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí.
1Sol 5:26 - Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom!

1Pt 5,1 - "Starších," t. j. predstavených cirkevného spoločenstva (porov. 1 Tim 5, 17; Tít 1, 5–9). "Svedok Kristových utrpení" – či už ako ten, čo bol pri Kristovom utrpení, alebo ako ten, čo svojím utrpením vydáva svedectvo o Kristovi.

1Pt 5,4 - "Najvyšší pastier" čiže Pán Ježiš. Písmo ho často nazýva "pastier". No výraz "Najvyšší pastier" sa vyskytuje iba tu.

1Pt 5,5 - Prís 3, 34; Jak 4, 6.

1Pt 5,7 - Ž 55, 23.

1Pt 5,12 - Silván, Pavlov spolupracovník. Pavol s ním na druhej apoštolskej ceste ponavštevoval mnohé maloázijské cirkvi (Sk 15, 40 – 16, 10). Jeho grécke meno Sílas (z aramejského šeilá) sa nachádza v Skutkoch apoštolov (Sk 15, 22. 27. 32. 40; 16, 19. 25. 29; 17, 4. 10. 14 n.; 18, 5), kým polatinčené Silvanus (slov. Silván) je v Pavlových listoch (2 Kor 1, 19; 1 Sol 1, 1; 2 Sol 1, 1) a v tomto texte.

1Pt 5,13 - Marek, Petrov duchovný syn a jeho verný žiak a pomocník, je pôvodcom druhého evanjelia. "Babylon" – pod týmto názvom poznali vtedajší kresťania i pohania pohanský Rím (porov. Zjv 17, 18). "Vyvolená cirkev," t. j. rímska cirkevná obec (porov. 2 Jn).

1Pt 5,14 - "Bozk lásky" – "bozk pokoja" (porov. Rim 16, 16).