výhody registrácie

1. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1Pt 3, 1-22

1 Podobne ženy nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, bez slova získal život ich žien, 2 keď uvidia váš čistý život v bázni. 3 Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, 4 ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom. 5 Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a podriaďovali sa svojim mužom; 6 ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. Vy ste jej dcérami, ak robíte dobré a nebojíte sa nijakého zastrašovania. 7 Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou, a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách. 8 Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní! 9 Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania. 10 „Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. 11 Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. 12 Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich prosbám sa nakláňa jeho sluch; ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo.“ 13 Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom?! 14 Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa, 15 ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. 16 Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahanbili práve v tom, z čoho vás osočujú. 17 Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé. 18 Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený. 19 V ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení. 20 Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí, spolu osem ľudí. 21 To je predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, 22 ktorý vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli, mocnosti a sily.

1Pt 3, 1-22

Verš 1
Podobne ženy nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, bez slova získal život ich žien,
Gn 3:16 - Žene povedal: „Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť; v bolesti budeš rodiť deti a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou.“
1Kor 14:34 - ženy nech na zhromaždeniach mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako hovorí aj zákon.
Ef 5:22 - Ženy svojim mužom ako Pánovi,
Kol 3:18 - Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi!
Tít 2:5 - aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie slovo.

Verš 3
Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat,
1Tim 2:9 - Podobne aj ženy nech sú v odeve ozdobenom cudnosťou a nech sa krášlia skromnosťou; nie pozapletanými vlasmi, zlatom a perlami alebo drahými šatami;
Tít 2:3 - Podobne aj staršie ženy nech sú sväté v správaní, nech neklebetia, nech nie sú oddané vínu, nech dobre učia,

Verš 6
ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. Vy ste jej dcérami, ak robíte dobré a nebojíte sa nijakého zastrašovania.
Gn 18:12 - Preto sa Sára sama v sebe zasmiala, mysliac si: „Teraz, keď som stará, budem mať rozkoš? A môj pán je tiež už starec!“

Verš 7
Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou, a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách.
Ef 5:25 - Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu,
Kol 3:19 - Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí!

Verš 8
Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!
Rim 12:16 - Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.
Rim 15:5 - Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša,
1Kor 1:10 - Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku.
Flp 2:2 - dovŕšte moju radosť: zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ!
Flp 3:16 - Ale k čomu sme už dospeli, toho sa držme!

Verš 9
Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.
Lv 19:18 - Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého! Ja som Pán!
Prís 20:22 - Nehovor: „Ja sa za zlé vypomstím!“ (Len) dúfaj v Pána a pomôže ti.
Prís 24:29 - Nehovor: „Ako on urobil mne, tak aj ja jemu urobím. Odplatím každému podľa jeho činov.“
Mt 5:39 - No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé.
Rim 12:17 - Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi.
1Kor 6:7 - Už vôbec to je u vás chyba, že sa súdite medzi sebou. Prečo radšej nestrpíte krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu?
1Sol 5:15 - Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!
Mt 25:34 - Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: »Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta.
1Tim 4:8 - Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život.

Verš 10
„Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej.
Ž 34:12 - Poďte, deti, čujte ma, naučím vás bázni Pánovej.
Jak 1:26 - Ak si niekto myslí, že je nábožný, a nedrží si jazyk na uzde, ale klame sám seba, toho nábožnosť je márna.

Verš 11
Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.
Ž 37:27 - Vyhýbaj zlu a dobre rob a budeš mať domov naveky.
Iz 1:16 - Obmyte, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojich skutkov, prestaňte robiť zlo!
3Jn 1:11 - Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto robí dobre, je z Boha; kto robí zle, Boha nevidel.

Verš 14
Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa,
Mt 5:10 - Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
1Pt 2:20 - Lebo aká je to sláva, keď znášate údery po tvári za to, že hrešíte? Ale ak dobre robíte, a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom.
1Pt 4:14 - Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch slávy, a Boží na vás spočíva.
Iz 8:12 - „Nezvite sprisahaním všetko, čo tento ľud volá sprisahaním, a čoho sa on bojí, nebojte sa a nestrachujte sa!
Jer 1:8 - Neboj sa ich, veď ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil!“ - hovorí Pán.

Verš 15
ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.
Jób 1:21 - a povedal: „Nahý som vyšiel z lona svojej matky a nahý sa ta vrátim. Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno zvelebené!“
Ž 119:46 - O tvojej náuke budem svedčiť pred kráľmi a nebudem sa hanbiť.
Sk 4:8 - Vtedy im Peter, naplnený Duchom Svätým, povedal: „Vodcovia ľudu a starší!

Verš 16
Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahanbili práve v tom, z čoho vás osočujú.
Tít 2:8 - v zdravom slove bezúhonnosť, aby sa protivník zahanbil, keď nebude mať čo zlé o nás povedať.
1Pt 2:12 - Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia oslavovali Boha práve za to, z čoho vás osočujú ako zločincov.
1Pt 2:15 - Lebo to je Božia vôľa, aby ste robili dobre, a tak umlčali nevedomosť nerozumných ľudí,

Verš 18
Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený.
Rim 5:6 - Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní.
Heb 9:15 - A preto je prostredníkom novej zmluvy, aby smrťou podstúpenou na vykúpenie z previnení spáchaných za prvej zmluvy dostali tí, čo sú povolaní, prisľúbenie večného dedičstva.
Heb 9:28 - tak aj Kristus: raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví - bez hriechu - na spásu tým, čo ho očakávajú.

Verš 19
V ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení.
1Pt 4:6 - Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli odsúdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v Duchu.

Verš 20
Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí, spolu osem ľudí.
Gn 6:5 - Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé,
Gn 6:3 - A Pán povedal: „Môj Duch neostane dlho v ľuďoch (pre ich poblúdenie), lebo sú len telo. Ich dní bude iba stodvadsať rokov.“
Gn 6:14 - Urob si koráb z cyprusového dreva, v korábe urob priehrady a znútra i zvonka ho vymaž smolou!
Mt 24:37 - Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka.
Lk 17:26 - Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka.
Rim 2:4 - Alebo pohŕdaš bohatstvom jeho láskavosti, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia láskavosť ťa chce priviesť k pokániu?
Gn 8:18 - Vyšiel teda Noe a jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov s ním;
2Pt 2:5 - Ani starý svet neušetril, ale zachránil Noema, hlásateľa spravodlivosti, ako ôsmeho, keď priviedol potopu na svet bezbožných.

Verš 21
To je predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista,
Ef 5:26 - aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom,

Verš 22
ktorý vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli, mocnosti a sily.
Ef 1:20 - ktorú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici

1Pt 3,1-7 - Porov. Ef 5, 22–23; Kol 3, 18 – 4, 1.

1Pt 3,1 - "Slovu" evanjelia.

1Pt 3,3 - Apoštol Peter neodsudzuje ozdoby, ale nabáda starať sa o bohatstvo duše.

1Pt 3,6 - "Pánom" – pozri Gn 18, 12. Pohanské ženy sa prijatím viery stali duchovnými dcérami Sáry, manželky praotca vo viere.

1Pt 3,7 - "Ženskou nádobou" čiže prirodzenosťou.

1Pt 3,10-12 - Porov. Ž 34, 13–17.

1Pt 3,14 - Porov. Iz 8, 12; Mt 5, 10.

1Pt 3,15 - Iz 8, 13.

1Pt 3,18 - Porov. Hebr 9, 15. 28.

1Pt 3,19 - Toto miesto je teologicky veľmi dôležité, lebo hovorí o Kristovom zostúpení k zosnulým, ktoré sa stalo článkom viery.

1Pt 3,20 - Porov. Gn 7, 7.

1Pt 3,21 - Záchrana z vody v Noemovom korábe bola predobrazom krstu. Ako boli v korábe zachránení z vody tí, čo verili Noemovi, tak vo svätom krste je človek vodou a Božím slovom očistený od hriechov a je zachránený.