výhody registrácie

List Filemonovi

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Flm 1, 1-25

1 Pavol, väzeň Krista Ježiša, a brat Timotej milovanému Filemonovi, nášmu spolupracovníkovi, 2 sestre Apfii, nášmu spolubojovníkovi Archippovi a cirkvi, ktorá je v tvojom dome: 3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a Pána Ježiša Krista. 4 Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu, keď si na teba spomínam vo svojich modlitbách, 5 keď počujem o tvojej láske a viere, akú máš k Pánu Ježišovi a k všetkým svätým, 6 aby sa tvoja účasť na viere stala zjavnou v poznávaní každého dobra, ktoré je v nás pre Krista. 7 Mal som totiž veľkú radosť a útechu z tvojej lásky, brat môj, pretože si osviežil srdcia svätých. 8 Preto, hoci by som ti mohol v Kristovi smelo rozkázať, čo máš urobiť, 9 radšej prosím pre lásku ja, Pavol, už starec a teraz aj väzeň Krista Ježiša: 10 prosím ťa za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v okovách. 11 Kedysi ti bol neužitočný, ale teraz je užitočný aj tebe, aj mne. 12 Poslal som ti ho naspäť; jeho, to jest moje srdce. 13 Chcel som si ho ponechať pri sebe, aby mi v okovách pre evanjelium slúžil namiesto teba. 14 Ale nechcel som nič urobiť bez tvojho súhlasu, aby tvoj dobrý skutok nebol akoby vynútený, ale dobrovoľný. 15 Veď azda preto odišiel na čas, aby si ho dostal navždy. 16 Už nie ako otroka, ale oveľa viac ako otroka: ako milovaného brata, milého najmä mne - a o čo viac tebe - i podľa tela aj v Pánovi. 17 Ak ma teda pokladáš za druha, prijmi ho ako mňa samého. 18 A ak ťa v niečom poškodil alebo ak ti je niečo dlžen, mne to pripočítaj. 19 Ja, Pavol - píšem vlastnou rukou -, ja to zaplatím; aby som ti nemusel povedať, že ty mne dlhuješ aj seba samého. 20 Veru, brat môj, kiež mám ja z teba úžitok v Pánovi. Osviež moje srdce v Kristovi. 21 Píšem ti v dôvere v tvoju poslušnosť a viem, že urobíš viac, ako hovorím. 22 A zároveň mi priprav aj prístrešie, lebo dúfam, že pre vaše modlitby dostanete mňa ako dar. 23 Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluväzeň v Kristovi Ježišovi, 24 Marek, Aristarchus, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci. 25 Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom.

Flm 1, 1-25

Verš 1
Pavol, väzeň Krista Ježiša, a brat Timotej milovanému Filemonovi, nášmu spolupracovníkovi,
Ef 3:1 - Preto ja, Pavol, väzeň Krista Ježiša, za vás pohanov…
Ef 4:1 - Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo,

Verš 2
sestre Apfii, nášmu spolubojovníkovi Archippovi a cirkvi, ktorá je v tvojom dome:
Kol 4:17 - A Archippovi povedzte: „Usiluj sa plniť službu, ktorú si dostal v Pánovi!“
Rim 16:5 - Pozdravte aj cirkev v ich dome. Pozdravte môjho milovaného Epaineta, prvotinu Ázie v Kristovi.
1Kor 16:19 - Pozdravujú vás ázijské cirkvi. Veľmi vás pozdravujú v Pánovi Akvila a Priska s cirkvou v ich dome.
Kol 4:15 - Pozdravte bratov v Laodicei aj Nymfu a cirkev v jej dome.

Verš 4
Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu, keď si na teba spomínam vo svojich modlitbách,
1Sol 1:2 - Ustavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách. Bez prestania
2Sol 1:3 - Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, ako sa aj sluší, veď vaša viera veľmi vzrastá a vzájomná láska všetkých vás je čoraz väčšia.

Verš 10
prosím ťa za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v okovách.
Kol 4:9 - s Onezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je od vás. Oni vám oznámia všetko, čo sa tu deje.
1Kor 4:15 - Veď keby ste mali hoc aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze evanjelium.
Gal 4:19 - Deti moje, znovu vás v bolestiach rodím, kým vo vás nebude stvárnený Kristus.

Verš 22
A zároveň mi priprav aj prístrešie, lebo dúfam, že pre vaše modlitby dostanete mňa ako dar.
Heb 13:2 - Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli.
Flp 1:25 - A s istotou viem, že zostanem a budem s vami všetkými na váš osoh a radosť z viery,

Verš 23
Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluväzeň v Kristovi Ježišovi,
Kol 1:7 - Tak ste sa to naučili od nášho milovaného spolupracovníka Epafrasa. On namiesto nás verne slúži Kristovi;
Kol 4:12 - Pozdravuje vás Epafras, ktorý je od vás, služobník Krista Ježiša, a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste boli dokonalí a celkom zaujatí Božou vôľou.

Verš 24
Marek, Aristarchus, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci.
Sk 12:12 - Ako o tom uvažoval, došiel k domu Márie, matky Jána, ktorý sa volá Marek, kde boli mnohí zhromaždení a modlili sa.
Sk 12:25 - Keď Barnabáš a Šavol splnili v Jeruzaleme svoju úlohu, vrátili sa a vzali so sebou Jána, ktorý sa volá Marek.
Sk 15:37 - Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána, ktorý sa volá Marek.
Kol 4:10 - Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchus aj Barnabášov bratanec Marek - už ste o ňom dostali pokyny; prijmite ho, ak príde k vám, -
2Tim 4:11 - Jediný Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, lebo je mi užitočný v službe.
1Pt 5:13 - Pozdravuje vás cirkev, vyvolená ako vy, ktorá je v Babylone, aj môj syn Marek.
Sk 19:29 - V celom meste zavládol zmätok; schopili Pavlových sprievodcov Macedónčanov Gája a Aristarcha a všetci sa hromadne hnali do divadla.
Sk 20:4 - Sprevádzali ho Berejčan Pyrrhov syn Sopater, zo Solúnčanov Aristarchus a Sekundus, Derbejčan Gájus a Timotej i Ázijčania Tychikus a Trofimus.
Sk 27:2 - Nastúpili sme na adramytijskú loď, ktorá sa mala plaviť okolo pobrežia Ázie, a pohli sme sa. Bol s nami Macedónčan Aristarchus zo Solúna.
Kol 4:10 - Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchus aj Barnabášov bratanec Marek - už ste o ňom dostali pokyny; prijmite ho, ak príde k vám, -
Kol 4:14 - Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš aj Démas.
2Tim 4:10 - Démas ma opustil, lebo miluje tento svet, a odišiel do Solúna, Krescent do Galácie, Títus do Dalmácie.
Kol 4:14 - Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš aj Démas.
2Tim 4:11 - Jediný Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, lebo je mi užitočný v službe.

Flm 1,2 - Podľa všetkého Apfia bola Filemonova manželka. Archippos bol pravdepodobne "starší", čiže presbyter, ktorý za neprítomnosti predstaveného cirkvi Epafra (ten bol vtedy po boku väzneného Pavla - porov. v. 23) viedol duchovnú správu v Kolosách (Kol 4, 17).

Flm 1,5 - Svätí sú veriaci na základe zasvätenia Kristovi.

Flm 1,9 - Pavol vekove nebol veľmi starý, ale bol zostarnutý utrpením a apoštolskou námahou.

Flm 1,10 - Pavol Onezima "splodil", čiže obrátil na kresťanskú vieru, kým bol väznený.

Flm 1,11 - Pavol tu naráža na Onezimovo meno (gr. onézimos = užitočný).

Flm 1,12 - Výraz "moje srdce" je priam prevratná definícia človeka - otroka v čase, keď otroka považovali iba za vec.

Flm 1,16 - I podľa tela aj v Pánovi, čiže ako človeka i ako kresťana.

Flm 1,17 - Výraz "za druha", doslovne "v spoločenstve (s tebou)", rozumie sa vo viere, teda "za brata vo viere".

Flm 1,18 - Útek sa ukázal prozreteľnostný, lebo Onezimos sa stretol s Pavlom a stal sa kresťanom a Apoštolovým pomocníkom.

Flm 1,19 - Filemon je dlžen Pavlovi seba samého ako kresťan, lebo Pavol ho priviedol k viere.

Flm 1,21 - Pavol má nádej, že Filemon oslobodí Onezima úplne, aby mohol byť Apoštolovým spolupracovníkom pri hlásaní evanjelia.

Flm 1,22 - Pavol cíti, že Pán vyslyší modlitby veriacich a vyslobodí ho zo žalára.

Flm 1,23-25 - Porov. Kol 4, 10-11. Epafras, ako sa zdá, býval spolu s Pavlom v dome väzenia.