výhody registrácie

List Filemonovi

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Flm 1, 1-25

1 Pavel, väzeň Krista Ježiša, a brat Timoteus milovanému Filémonovi a nášmu spolupracovníkovi 2 a Apfii, milovanej sestre, a Archippovi, nášmu spolubojovníkovi, aj sboru, ktorý je v tvojom dome: 3 milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. 4 Ďakujem vždycky svojmu Bohu zmieňujúc sa o tebe na svojich modlitbách, 5 počujúc o tvojej láske a viere, ktorú máš k Pánu Ježišovi a naproti všetkým svätým, 6 aby obecenstvo tvojej viery bolo účinné poznaním všetkého dobrého, ktoré je vo vás cieľom Krista Ježiša. 7 Lebo máme veľkú radosť a potešenie z tvojej lásky, že tebou okrialy srdcia svätých, bratu. 8 A preto, hoci mám veľkú smelosť v Kristovi rozkázať ti, čo náleží, 9 pre lásku radšej prosím súc taký jako starý Pavel a teraz i väzeň Ježiša Krista, 10 prosím ťa o svoje dieťa, ktoré som ja splodil vo svojich putách, Onezima, 11 ktorý ti bol kedysi neužitočný, ale teraz tebe i mne užitočný, ktorého som ti zase poslal, 12 a ty ho, to jest moje srdce, prijmi, 13 ktorého som ja chcel podržať u seba, aby mi za teba slúžil v putách evanjelia, 14 ale bez toho, aby som vedel tvoju mienku, nechcel som nič urobiť, aby tvoje dobré nebolo jako vynútené, ale dobrovoľné. 15 Lebo snáď práve preto bol odišiel na krátky čas, aby si ho potom mal na veky, 16 nie viac ako sluhu, ale viac ako sluhu, jako milovaného brata, zvlášte mne, a o koľko viacej tebe i v tele i v Pánovi. 17 Ak tedy mňa máš za spoluúčastníka, prijmi ho jako mňa. 18 A jestli ti niečo ukrivdil alebo ti je niečo dlžný, pripočítaj to mne. 19 Ja, Pavel, som to napísal vlastnou rukou, ja zaplatím, aby som ti nepovedal, že si mi aj sám seba dlžný. 20 Áno, bratu, nech mám ja z teba užitok v Pánovi; občerstvi moje srdce v Pánovi. 21 Dôverujúc tvojej poslušnosti som ti to napísal vediac, že urobíš aj nad to, čo hovorím. 22 A zároveň mi aj prihotov hospodu, lebo sa nadejem, že vašimi modlitbami budem vám darovaný. 23 Pozdravuje ta Epafras, môj spoluzajatec v Kristu Ježišovi, 24 Marek, Aristarchus, Démas, Lukáš, moji spolupracovníci. 25 Milosť nášho Pána Ježiša Krista s vaším duchom. Ameň.

Flm 1, 1-25

Verš 1
Pavel, väzeň Krista Ježiša, a brat Timoteus milovanému Filémonovi a nášmu spolupracovníkovi
Ef 3:1 - Pre tú príčinu ja Pavel, väzeň Krista Ježiša za vás pohanov,
Ef 4:1 - Prosím vás tedy ja väzeň v Pánovi, žeby ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní,

Verš 2
a Apfii, milovanej sestre, a Archippovi, nášmu spolubojovníkovi, aj sboru, ktorý je v tvojom dome:
Kol 4:17 - A povedzte Archippovi: Vidz službu, ktorú si prijal v Pánovi, aby si ju vyplnil.
Rim 16:5 - a pozdravte i sbor, ktorý je v ich dome. Pozdravte Epajneta, môjho milovaného, ktorý je prvotinou Achaje pre Krista.
1Kor 16:19 - Pozdravujú vás sbory v Ázii. Mnoho ráz vás pozdravujú v Pánovi Akvila a Priscilla i so sborom, ktorý je v ich dome.
Kol 4:15 - Pozdravujte bratov v Laodicei aj Nymfána i sbor, ktorý je v jeho dome.

Verš 4
Ďakujem vždycky svojmu Bohu zmieňujúc sa o tebe na svojich modlitbách,
1Sol 1:2 - Ďakujeme vždycky Bohu vzhľadom na vás na všetkých zmieňujúc sa na svojich modlitbách o vás,
2Sol 1:3 - Podlžni sme ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia, ako je slušné, pretože veľmi rastie vaša viera, a množí sa láska jedného každého všetkých vás naproti jedendruhému,

Verš 10
prosím ťa o svoje dieťa, ktoré som ja splodil vo svojich putách, Onezima,
Kol 4:9 - s Onezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je jedným z vás, tí vám oznámia všetko, čo sa tu deje.
1Kor 4:15 - Lebo keby ste mali hneď desať tisíc pestúnov v Kristu, ale nemôžete mať mnoho otcov, lebo ja som vás splodil v Kristu Ježišovi skrze evanjelium.
Gal 4:19 - Moje deti, ktorých zase rodím v bolestiach, dokiaľ nebude Kristus vypodobený vo vás!

Verš 22
A zároveň mi aj prihotov hospodu, lebo sa nadejem, že vašimi modlitbami budem vám darovaný.
Heb 13:2 - Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí, nevediac, pohostili anjelov.
Flp 1:25 - A spoliehajúc na to viem, že zostanem a zostanem so všetkými vami na váš prospech a na radosť viery,

Verš 23
Pozdravuje ta Epafras, môj spoluzajatec v Kristu Ježišovi,
Kol 1:7 - jako ste sa aj naučili od Epafra, nášho milovaného spolusluhu, ktorý je verným služobníkom Kristovým za vás,
Kol 4:12 - Pozdravuje vás Epafras, ktorý je z vás, sluha Krista Ježiša, ktorý vždy zápasí za vás na modlitbách, aby ste stáli dokonalí a naplnení každou vôľou Božou.

Verš 24
Marek, Aristarchus, Démas, Lukáš, moji spolupracovníci.
Sk 12:12 - A uvedomiac si vec prišiel k domu Márie, matky Jánovej, ktorý má prímeno Marek, kde boli mnohí shromaždení a modlili sa.
Sk 12:25 - A Barnabáš a Saul, keď vykonali službu, vrátili sa z Jeruzalema a pojali so sebou i Jána, ktorý mal prímeno Marek.
Sk 15:37 - A Barnabáš radil, aby pojali so sebou i Jána, zvaného Marka.
Kol 4:10 - Pozdravuje vás Aristarchus, môj spoluzajatec a Marek, sestrenec Barnabášov, (o ktorom ste dostali príkazy. Keby prišiel k vám, prijmite ho),
2Tim 4:11 - Lukáš je samotný so mnou. Marka pojmi a doveď so sebou, lebo mi je veľmi užitočný k službe.
1Pt 5:13 - Pozdravuje vás spoluvyvolená cirkev v Babylone aj Marek, môj syn.
Sk 19:29 - A celé mesto bolo razom naplnené zmätkom, a vrhli sa jednomyseľne do divadla strhnúc so sebou Gája i Aristarcha, Macedoncov, Pavlových spolucestovateľov.
Sk 20:4 - A išiel s ním až do Ázie Sopater, syn Pyrrov, Berean, a z Tesaloničanov Aristarchus a Sekundus a Gájus Derbiansky a Timoteus a Áziania Tychikus a Trofimus.
Sk 27:2 - A keď sme vyšli na adramytenskú loď majúc sa plaviť na miesta popri Ázii, odplavili sme sa, a bol s nami Aristarch, Macedonec z Tesaloniky.
Kol 4:10 - Pozdravuje vás Aristarchus, môj spoluzajatec a Marek, sestrenec Barnabášov, (o ktorom ste dostali príkazy. Keby prišiel k vám, prijmite ho),
Kol 4:14 - Pozdravuje vás Lukáš, lekár, milovaný, a Démas.
2Tim 4:10 - Lebo Démas ma opustil zamilujúc si terajší svet a išiel do Tesaloniky, Krescens do Galácie, Títus do Dalmácie.
Kol 4:14 - Pozdravuje vás Lukáš, lekár, milovaný, a Démas.
2Tim 4:11 - Lukáš je samotný so mnou. Marka pojmi a doveď so sebou, lebo mi je veľmi užitočný k službe.

Flm 1,2 - Podľa všetkého Apfia bola Filemonova manželka. Archippos bol pravdepodobne "starší", čiže presbyter, ktorý za neprítomnosti predstaveného cirkvi Epafra (ten bol vtedy po boku väzneného Pavla - porov. v. 23) viedol duchovnú správu v Kolosách (Kol 4, 17).

Flm 1,5 - Svätí sú veriaci na základe zasvätenia Kristovi.

Flm 1,9 - Pavol vekove nebol veľmi starý, ale bol zostarnutý utrpením a apoštolskou námahou.

Flm 1,10 - Pavol Onezima "splodil", čiže obrátil na kresťanskú vieru, kým bol väznený.

Flm 1,11 - Pavol tu naráža na Onezimovo meno (gr. onézimos = užitočný).

Flm 1,12 - Výraz "moje srdce" je priam prevratná definícia človeka - otroka v čase, keď otroka považovali iba za vec.

Flm 1,16 - I podľa tela aj v Pánovi, čiže ako človeka i ako kresťana.

Flm 1,17 - Výraz "za druha", doslovne "v spoločenstve (s tebou)", rozumie sa vo viere, teda "za brata vo viere".

Flm 1,18 - Útek sa ukázal prozreteľnostný, lebo Onezimos sa stretol s Pavlom a stal sa kresťanom a Apoštolovým pomocníkom.

Flm 1,19 - Filemon je dlžen Pavlovi seba samého ako kresťan, lebo Pavol ho priviedol k viere.

Flm 1,21 - Pavol má nádej, že Filemon oslobodí Onezima úplne, aby mohol byť Apoštolovým spolupracovníkom pri hlásaní evanjelia.

Flm 1,22 - Pavol cíti, že Pán vyslyší modlitby veriacich a vyslobodí ho zo žalára.

Flm 1,23-25 - Porov. Kol 4, 10-11. Epafras, ako sa zdá, býval spolu s Pavlom v dome väzenia.