výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Krn 1, 1-54

1 Adam, Set, Enos, 2 Kénan, Mahalaleel, Jared, 3 Enoch, Matuzalem, Lámech, 4 Noach, Sem, Chám a Jafet. 5 Synovia Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javán, Túbal, Mešech a Tíras. 6 A synovia Gomerovi: Aškenaz, Rífat a Togarma. 7 A synovia Javánovi: Elíša a Taršíša, Kittím a Dodaním. 8 A synovia Chámovi: Kúš a Micraim, Pút a Kanaán. 9 A synovia Kúšovi: Seba, Chavila, Sabta, Ragma a Sabtacha. A synovia Ragmovi: Šeba a Dedán. 10 A Kúš splodil Nimroda. Ten započal byť mocným mužom na zemi. 11 A Micraim splodil Lúdim, Anamim, Lehábim a Naftúchim, 12 Patrúsim a Kaslúchim, odkiaľ pošli Filištíni a Kaftorím. 13 A Kanaán splodil Sidona, svojho prvorodeného, a Cheta, 14 a Jebuzeja, Amoreja a Girgazeja, 15 Heveja, Arakeja a Sineja, 16 Arvadeja, Cemareja a Chamateja. 17 Synovia Semovi: Élam, Assúr, Arfaxad, Lúd, Aram, Úc, Chúl, Geter a Mešech. 18 Arfaxad splodil Šelacha, a Šelach splodil Hébera. 19 A Héberovi sa narodili dvaja synovia. Jednému bolo meno Péleg, lebo za jeho dní rozdelená bola zem, a meno jeho brata bolo Joktán. 20 A Joktán splodil Almodáda, Šálefa, Chacarmáveta a Jarecha, 21 Hadoráma, Uzala a Diklu, 22 Ébala, Abimaela a Šebu, 23 Ofíra, Chavilu a Jobába. Tí všetci boli synmi Joktánovými. 24 Sem, Arfaxad, Šelach, 25 Héber, Péleg, Rehu, 26 Serúg, Náchor, Térach, 27 Abrám, to je Abrahám. 28 Synovia Abrahámovi: Izák a Izmael. 29 Toto sú ich rody. Prvorodený Izmaelov Nebajot, Kedar, Adbeel a Mibsam, 30 Mišma, Dúma, Massa, Chadad a Téma, 31 Jetúr, Nafíš a Kedma. To boli synovia Izmaelovi. 32 A synovia Ketury, ženiny Abrahámovej; tá porodila Zimrána, Jokšana, Medana, Madiana, Jišbáka a Šuacha. A synovia Jokšanovi: Šeba a Dedán. 33 Synovia Madianovi: Éfa, Efer, Enoch, Abída a Eldaa. Tí všetci boli synmi Keturinými. 34 A Abrahám splodil Izáka. Synovia Izákovi: Ezav a Izrael. 35 Synovia Ezavovi: Elifaz, Reguel, Jeuš, Jalam a Kórach. 36 Synovia Elifazovi: Téman, Omár, Cefi, Gatam, Kenaz, Timna a Amalek. 37 Synovia Reguelovi: Nachat, Zérach, Šamma a Mizza. 38 Synovia Seirovi: Lotán, Šobál, Cibeon, Ana, Dišon, Écer a Díšan. 39 Synovia Lotánovi: Chori, Homan. A sestra Lotánova bola Timna. 40 Synovia Šobálovi: Aljan, Manachat, Ébal, Šefi a Onam. A synovia Cibeonovi: Aja a Ana. 41 Synovia Anovi: Díšon. A synovia Díšonovi: Chamrán, Ešbán, Jitrán a Cherán. 42 Synovia Écerovi: Bilhán, Zaván a Jakan. Synovia Díšonovi: Úc a Arán. 43 A toto boli kráľovia, ktorí kraľovali v zemi Edomovej, prv ako kraľoval kráľ synov Izraelových: Béla, syn Beorov. A meno jeho mesta bolo Dinhaba. 44 A keď zomrel Béla, kraľoval miesto neho Jobáb, syn Zérachov, z Bocry. 45 A keď zomrel Jobáb, kraľoval miesto neho Chúšam zo zeme Témanitov. 46 A keď zomrel Chúšam, kraľoval miesto neho Hadad, syn Bedadov, ktorý porazil Madiana v moábskom kraji. A meno jeho mesta bolo Avít. 47 A keď zomrel Hadad, kraľoval miesto neho Samla z Masréky. 48 A keď zomrel Samla, kraľoval miesto neho Saul z Rechobota od rieky. 49 A keď zomrel Saul, kraľoval miesto neho Bál-chanán, syn Achborov. 50 A keď zomrel Bál-chanán, kraľoval miesto neho Hadad. A meno jeho mesta bolo Pái, a meno jeho ženy bolo Mehetabeľ, dcéra Matrédy, dcéry Me-zahábovej. 51 A keď zomrel Hadad, boli vojvodami Edomska: vojvoda Timna, vojvoda Alia, vojvoda Jetet, 52 vojvoda Aholibáma, vojvoda Éla, vojvoda Pínon, 53 vojvoda Kenaz, vojvoda Téman, vojvoda Mibcár, 54 vojvoda Magdiel, vojvoda Irám. To boli vojvodovia Edomska.

1Krn 1, 1-54

Verš 32
A synovia Ketury, ženiny Abrahámovej; tá porodila Zimrána, Jokšana, Medana, Madiana, Jišbáka a Šuacha. A synovia Jokšanovi: Šeba a Dedán.
Gn 25:2 - a porodila mu Zimrana, Jokšana, Madana, Madiana, Jišbáka a Šúacha.

Verš 1
Adam, Set, Enos,
Gn 5:3 - Adam žil sto tridsať rokov a splodil syna na svoju podobu a podľa svojho obrazu a nazval jeho meno Set.

Verš 34
A Abrahám splodil Izáka. Synovia Izákovi: Ezav a Izrael.
Gn 25:21 - A Izák sa pokorne modlil Hospodinovi za svoju ženu, lebo bola neplodná. A Hospodin vyslyšal jeho pokornú modlitbu, a počala Rebeka, jeho žena.
Gn 25:24 - Keď sa potom naplnily jej dni, aby porodila, tu hľa, dvojčatá boly v jej živote.

Verš 35
Synovia Ezavovi: Elifaz, Reguel, Jeuš, Jalam a Kórach.
Gn 36:10 - Toto sú mená synov Ezavových: Elifaz, syn Ady, ženy Ezavovej; Reuel, syn Bazematy, ženy Ezavovej.

Verš 5
Synovia Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javán, Túbal, Mešech a Tíras.
Gn 10:2 - Synovia Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javán, Túbal, Mešech a Tíras.

Verš 8
A synovia Chámovi: Kúš a Micraim, Pút a Kanaán.
Gn 10:6 - Synovia Chamovi: Kúš, Micraim, Pút a Kanaán.

Verš 12
Patrúsim a Kaslúchim, odkiaľ pošli Filištíni a Kaftorím.
Gn 10:14 - Patrusím a Kasluchím, odkiaľ vyšli Filištíni, a Kaftorím.

Verš 17
Synovia Semovi: Élam, Assúr, Arfaxad, Lúd, Aram, Úc, Chúl, Geter a Mešech.
Gn 10:22 - Synovia Semovi boli: Elam a Assúr, Arfaxad, Lúd a Aram.

Verš 24
Sem, Arfaxad, Šelach,
Gn 11:10 - Toto sú rody Semove. Semovi bolo sto rokov a splodil Arfaxada, dva roky po potope.
Lk 3:36 - ktorý bol Kainanov, ktorý bol Arfaxadov, ktorý bol Sémov, ktorý bol Noeho, ktorý bol Lámechov,

Verš 28
Synovia Abrahámovi: Izák a Izmael.
Gn 16:15 - A Hagar porodila Abramovi syna. A Abram nazval meno svojho syna, ktorého porodila Hagar, Izmael.
Gn 21:2 - A počala a porodila Sára Abrahámovi syna v jeho starobe na určený čas, o ktorom mu hovoril Bôh.

Verš 29
Toto sú ich rody. Prvorodený Izmaelov Nebajot, Kedar, Adbeel a Mibsam,
Gn 25:13 - Tedy toto sú mená synov Izmaelových, ktorými sa menujú po svojich rodoch: prvorodený Izmaelov Nebajot, Kédar, Adbeel a Mibsám,

1Krn 1,1-4 - Porov. Gn 5,3–32.

1Krn 1,10 - O Nimródovi pozri Gn 10,9–12.

1Krn 1,17 - Chus, Hul, Geter a Mosoch boli Aramovi synovia.

1Krn 1,17-23 - Porov. Gn 10,22–29.

1Krn 1,19 - Meno Faleg znamená "deliť".

1Krn 1,29-31 - Porov. Gn 25,13–16.

1Krn 1,37 - Porov. Gn 36,13.

1Krn 1,38-42 - Porov. Gn 36,20–28.

1Krn 1,43-50 - Porov. Gn 36,31–39.

1Krn 1,51-54 - Porov. Gn 36,40–43.