výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

1Krn 1, 1-54

1 Ádám, Séth, Énós. 2 Kénán, Mahalálél, Járed. 3 Énókh, Methuséláh, Lámekh. 4 Noé, Sém, Khám és Jáfet. 5 Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász. 6 A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth és Tógármah. 7 Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim. 8 Khámnak fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán. 9 Khúsnak fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh és Szabthékah; Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán. 10 Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön. 11 Miczráim pedig nemzé Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot. 12 Pathruszimot és Kaszlukhimot, a kiktõl a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot. 13 Kanaán pedig nemzé Czídont, az õ elsõszülöttét és Khétet, 14 És Jebuzeust, Emorreust és Girgazeust. 15 Khivveust, Harkeust és Szineust. 16 Arvadeust, Czemareust és Hamatheust. 17 Sémnek fiai: Élám és Assur, Arpaksád, Lúd, Arám, Úcz, Húl, Gether és Mesek. 18 Arpaksád pedig nemzé Séláht és Séláh nemzé Hébert. 19 Hébernek is lett két fia, az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az õ idejében osztatott el a föld; testvérének neve pedig Joktán. 20 Joktán pedig nemzé Almodádot és Sélefet, Haczarmávethet és Jerákhot, 21 Hadórámot, Úzált és Diklát, 22 És Ebált, Abimáelt és Sébát, 23 Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind Joktán fiai. 24 Sém, Arpaksád, Séláh. 25 Héber, Péleg, Réu. 26 Sérug, Nákhor, Tháré. 27 Abrám, ez az Ábrahám. 28 Ábrahám fiai: Izsák és Ismáel. 29 Ezeknek nemzetségei pedig ezek: Ismáel elsõszülötte Nebájót és Kédar, Adbeél és Mibszám. 30 Misma és Dúmah, Massza, Hadad és Théma. 31 Jétur, Náfis és Kedmah; ezek az Ismáel fiai. 32 Keturának pedig, az Ábrahám ágyasának fiai, kiket szüle, ezek: Zimrán, Joksán, Médán, Midián, Isbák és Suakh. És a Joksán fiai: Séba és Dédán. 33 És a Midián fiai: Éfah, Héfer, Hánok, Abida és Eldáh. Mindezek a Keturáh fiai. 34 Ábrahám pedig nemzé Izsákot; Izsák fiai pedig ezek: Ézsau és Izráel. 35 Ézsaunak fiai: Elifáz, Réhuél, Jéhus, Jahlám és Korakh. 36 Elifáz fiai: Thémán, Omár, Czefi, Gahtám, Kenáz és Timna és Amálek. 37 Réhuél fiai: Nakhath, Zérakh, Samma és Mizza. 38 Széir fiai: Lótán és Sóbál, Czibhón, Haná, Disón, Eczer és Disán. 39 Lótán fiai pedig: Hóri és Hómám: Lótánnak huga pedig Timna. 40 Sóbál fiai: Alján és Mánakháth, Hébál, Sefi és Onám; Czibhón fiai pedig: Aja és Haná. 41 Haná fia: Disón, Disón fiai pedig: Hamrán és Esbán, Ithrán és Kherán. 42 Eczer fiai: Bilhán és Zahaván, Jakán. Disán fiai: Húcz és Arán. 43 Ezek pedig a királyok, a kik uralkodának Edom földén, mielõtt az Izráel fiai között király uralkodott volna: Bela, Behor fia, az õ városának neve Dinhába vala. 44 [Bela] meghalván, uralkodék helyette Jóbáb, a Boczrából való Zerakh fia. 45 És hogy Jóbáb meghala, uralkodék helyette a Témán földébõl való Khusám. 46 Meghala Khusám is, és uralkodék helyette Hadád, a Bédád fia, ki megveré a Midiánitákat a Moáb mezején; és az õ városának neve Hávit vala. 47 Hadád is, hogy meghala, uralkodék helyette a Masrekából való Szamlá. 48 Szamlá holta után uralkodék helyette Saul, a folyóvíz mellett való Rékhobóthból. 49 Saul is meghala, és uralkodék helyette Báhál-Khanán, az Akhbór fia. 50 Báhál-Khanán holta után uralkodék helyette Hadád; és az õ városának neve Páhi, feleségének pedig neve Mehetábéel, ki Mézaháb leányának Matrédnak volt a leánya. 51 Hadád halála után Edom fejedelmei valának: Timná fejedelem, Halvá fejedelem, Jetéth fejedelem, 52 Ohólibámá fejedelem, Éla fejedelem és Pinon fejedelem, 53 Kenáz fejedelem, Témán fejedelem és Mibczár fejedelem, 54 Magdiél fejedelem és Hirám fejedelem. Ezek voltak Edom fejedelmei.

1Krn 1, 1-54

Verš 32
Keturának pedig, az Ábrahám ágyasának fiai, kiket szüle, ezek: Zimrán, Joksán, Médán, Midián, Isbák és Suakh. És a Joksán fiai: Séba és Dédán.
Gn 25:2 - És az szûlé néki Zimránt, Joksánt, Médánt, Midiánt, Isbákot és Suakhot.

Verš 1
Ádám, Séth, Énós.
Gn 5:3 - Élt vala pedig Ádám száz harmincz esztendõt, és nemze [fiat] az õ képére és hasonlatosságára és nevezé annak nevét Séthnek.

Verš 34
Ábrahám pedig nemzé Izsákot; Izsák fiai pedig ezek: Ézsau és Izráel.
Gn 25:21 - És könyörge Izsák az Úrnak az õ feleségéért, mivelhogy magtalan vala, és az Úr meghallgatá õt: és teherbe esék Rebeka, az õ felesége.
Gn 25:24 - És betelének az õ szülésének napjai, és ímé kettõsök valának az õ méhében.

Verš 35
Ézsaunak fiai: Elifáz, Réhuél, Jéhus, Jahlám és Korakh.
Gn 36:10 - Ezek Ézsaú fiainak nevei: Elifáz, Adának Ézsaú feleségének fia. Rehuél, Boszmáthnak Ézsaú feleségének fia.

Verš 5
Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.
Gn 10:2 - Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.

Verš 8
Khámnak fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán.
Gn 10:6 - Khámnak pedig fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán.

Verš 12
Pathruszimot és Kaszlukhimot, a kiktõl a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot.
Gn 10:14 - Pathruszimot és Kaszlukhimot, a honnan a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot.

Verš 17
Sémnek fiai: Élám és Assur, Arpaksád, Lúd, Arám, Úcz, Húl, Gether és Mesek.
Gn 10:22 - Sém fiai: Élám, Assur, Arpaksád, Lúd és Arám.

Verš 24
Sém, Arpaksád, Séláh.
Gn 11:10 - Ez a Sém nemzetsége: Sém száz esztendõs korában nemzé Arpaksádot, két esztendõvel az özönvíz után.
Lk 3:36 - [Ez] Kajnáné, [ez] Arfaksádé, [ez] Semé, [ez] Noéé, [ez] Lámekhé,

Verš 28
Ábrahám fiai: Izsák és Ismáel.
Gn 16:15 - És fiat szûle Hágár Ábrámnak, és nevezé Ábrám az õ fiának nevét, a kit Hágár szûl vala néki, Ismáelnek.
Gn 21:2 - Mert fogada Sára az õ méhében, és szûle fiat Ábrahámnak az õ vénségében, abban az idõben, melyet mondott vala néki az Isten.

Verš 29
Ezeknek nemzetségei pedig ezek: Ismáel elsõszülötte Nebájót és Kédar, Adbeél és Mibszám.
Gn 25:13 - Ezek az Ismáel fiainak nevei, nevök s nemzetségök szerint: Ismáelnek elsõszülötte Nebájót, azután Kédar, Adbeél és Mibszám.

1Krn 1,1-4 - Porov. Gn 5,3–32.

1Krn 1,10 - O Nimródovi pozri Gn 10,9–12.

1Krn 1,17 - Chus, Hul, Geter a Mosoch boli Aramovi synovia.

1Krn 1,17-23 - Porov. Gn 10,22–29.

1Krn 1,19 - Meno Faleg znamená "deliť".

1Krn 1,29-31 - Porov. Gn 25,13–16.

1Krn 1,37 - Porov. Gn 36,13.

1Krn 1,38-42 - Porov. Gn 36,20–28.

1Krn 1,43-50 - Porov. Gn 36,31–39.

1Krn 1,51-54 - Porov. Gn 36,40–43.