výhody registrácie

3. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

3Jn 1, 1-14

1 A presbiter a szeretett Gájusnak, a kit én igazán szeretek. 2 Szeretett [barátom,] kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, a mint jó dolga van a lelkednek. 3 Mert felettébb örültem, a mikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, úgy, a mint te az igazságban jársz. 4 Nincs annál nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. 5 Szeretett [barátom,] híven cselekszel mindenben, a mit az atyafiakért, és pedig az idegenekért teszel, 6 A kik bizonyságot tettek a te szeretetedrõl a gyülekezet elõtt; a kiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjokra. 7 Mert az õ nevéért mentek ki, semmit sem fogadván el a pogányoktól; 8 Nékünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban. 9 Írtam a gyülekezetnek; de Diotrefesz, a ki elsõséget kíván közöttük, nem fogad el minket. 10 Ezért, ha odamegyek, felemlítem az õ dolgait, a melyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk; sõt nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és a kik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. 11 Szeretett [barátom,] ne a rosszat kövesd, hanem a jót. A ki jót cselekszik, az Istentõl van; a ki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent. 12 Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is; de mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. 13 Sok írni valóm volna, de nem akarok tintával és tollal írni néked: 14 Hanem reménylem, hogy csakhamar meglátlak téged és szemtõl szembe beszélhetünk. [ (III John 1:15) Békesség néked! Köszöntenek téged a te barátaid. Köszöntsd a barátainkat név szerint. ]

3Jn 1, 1-14

Verš 11
Szeretett [barátom,] ne a rosszat kövesd, hanem a jót. A ki jót cselekszik, az Istentõl van; a ki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent.
Ž 37:27 - Kerüld a rosszat és jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké.
Iz 1:16 - Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elõl cselekedeteitek gonoszságát, szünjetek meg gonoszt cselekedni;
1Pt 3:11 - Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót; keresse a békességet, és kövesse azt.
1Jn 3:6 - A ki õ benne marad, egy sem esik bûnbe; a ki bûnbe esik, egy sem látta õt, sem meg nem ismerte õt.

Verš 13
Sok írni valóm volna, de nem akarok tintával és tollal írni néked:
2Jn 1:12 - Sok írni valóm volna néktek, de nem akartam papirossal és tintával, hanem reménylem, hogy elmegyek hozzátok, és szemtõl szembe beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen.

3Jn 1,1 - K výrazu "pravda" porov. poznámku k 2 Jn 1. Gájus bolo bežné meno medzi kresťanmi (porov. 1 Kor 1, 14; Sk 19, 29; 20, 4). Iste to bol horlivý a šľachetný mladík.

3Jn 1,3 - "Žiť v pravde" - porov. pozn. k 2 Jn 4.

3Jn 1,9 - Pravdepodobne ide o nejaký stratený list alebo o 2 Jn. Diotrefes je neznámy, podobne ako aj jeho spor s apoštolom Jánom.

3Jn 1,12 - Nevieme, kto bol Demetrios a akú úlohu mal v cirkevnej komunite.