výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Am 1, 1-15

1 Ámós beszédei, a ki a Tékoabeli pásztorok közt volt, [azokról,] a miket Izráel felõl látott Uzziásnak, Júda királyának idejében, és Jeroboámnak, a Jóás fiának, Izráel királyának idejében, két esztendõvel a földindulás elõtt. 2 És mondá: A Sionról megharsan az Úr és Jeruzsálembõl megzendül, és elhervadnak a pásztorok legelõi, és megszárad a Kármel teteje. 3 Így szól az Úr: Három bûne miatt Damaskusnak, sõt négy miatt, nem fordítom el, mert vas-cséplõkkel cséplették meg a Gileádot. 4 Tüzet vetek azért Hazáel házára, és az emészti meg a Ben-Hadad palotáit. 5 És összetöröm Damaskus zárját, és kivágom a lakót Avennek völgyébõl és a királyi pálcza tartóját Beth-Édenbõl, és Aramnak népe Kirbe fogva vitetik, [ezt] mondja az Úr. 6 Így szól az Úr: Három bûne miatt Gázának, sõt négy miatt, nem fordítom el, mert az egész népet rabságra vitték, hogy az Edomitáknak adják el õket. 7 Tüzet vetek azért Gáza kõfalára, és az emészti meg az õ palotáit. 8 És kivágom a lakót Asdódból, és a királyi pálcza tartóját Askelonból, és Akronra is majd rávetem kezemet és a Filiszteusok maradéka elvész, azt mondja az én Uram, az Úr. 9 Így szól az Úr: Három bûne miatt Tírusnak, sõt négy miatt, nem fordítom el, mert az egész rabnépet Edomnak adták át, és nem emlékeztek meg a testvéri frigyrõl. 10 Tüzet vetek azért Tírus kõfalára, és az emészti meg az õ palotáit. 11 Így szól az Úr: Három bûne miatt Edomnak, sõt négy miatt, nem fordítom el, mert fegyverrel ûzte saját atyjafiát, és elfojtá [szívében] az irgalmasságot, és haragja szüntelen tépett, és dühösködését mindvégig fentartotta. 12 Tüzet vetek azért Témánra, és az emészti majd meg Boczra palotáit. 13 Így szól az Úr: Három bûne miatt Ammon fiainak, sõt négy miatt, nem fordítom el; mert széthasogatták Gileád terhes asszonyait, hogy kiszélesíthessék az õ határokat. 14 Tüzet vetek azért Rabba kõfalára, és az emészti meg az õ palotáit; [harczi] kiáltással a háború napján, [pusztító ]viharral a szélvésznek napján. 15 És számkivetésbe megy az õ királyuk; õ maga és vele fejedelmei is, [ezt] mondja az Úr!

Am 1, 1-15

Verš 1
Ámós beszédei, a ki a Tékoabeli pásztorok közt volt, [azokról,] a miket Izráel felõl látott Uzziásnak, Júda királyának idejében, és Jeroboámnak, a Jóás fiának, Izráel királyának idejében, két esztendõvel a földindulás elõtt.
Za 14:5 - És az én hegyem völgyébe futtok, mert a hegyközi völgy Azálig nyúlik, és úgy futtok, a mint futottatok a földindulás elõl Uzziásnak, Júda királyának napjaiban. Bizony eljõ az Úr, az én Istenem, [és ]minden szent vele.

Verš 2
És mondá: A Sionról megharsan az Úr és Jeruzsálembõl megzendül, és elhervadnak a pásztorok legelõi, és megszárad a Kármel teteje.
Jer 25:30 - Te pedig prófétáld meg nékik mind e szókat, és ezt mondd nékik: Az Úr a magasságból harsog, és az õ szent lakhelyébõl dörög, harsanva harsog az õ házára, riogatva kiált, mint a szõlõtaposók, e föld minden lakosa ellen.
Joe 3:16 - Az Úr pedig megharsan a Sionról és megzendül Jeruzsálembõl, és megrendülnek az egek és a föld; de az Úr az õ népének oltalma és az Izráel fiainak erõssége!

Verš 5
És összetöröm Damaskus zárját, és kivágom a lakót Avennek völgyébõl és a királyi pálcza tartóját Beth-Édenbõl, és Aramnak népe Kirbe fogva vitetik, [ezt] mondja az Úr.
Jer 17:1 - A Júda vétke vas tollal, gyémánt hegygyel van felírva; fel van vésve szívök táblájára és oltáraik szarvaira,
Jer 49:23 - Damaskus felõl: Megszégyenült Emát és Arphád, mert gonosz hírt hallottak, és remegnek, mint a háborgó tenger, a mely nem nyughatik.
2Kr 16:9 - És engedett néki Assiria királya, és feljövén Assiria királya Damaskus ellen, bevette azt, és a benne levõket Kirbe hurczolta; Réczint pedig megölte.

Verš 6
Így szól az Úr: Három bûne miatt Gázának, sõt négy miatt, nem fordítom el, mert az egész népet rabságra vitték, hogy az Edomitáknak adják el õket.
2Krn 21:16 - Felindítá azért az Úr Jórám ellen a Filiszteusok és az Arábiabeliek elméjét, a kik a szerecsenekkel határosok valának.
2Krn 28:18 - A Filiszteusok is mind ellepék a lapályon való városokat és Júdának dél felõl való részét, és elfoglalák Béth-Semest, Ajalont, Gederótot, Sókot és annak faluit; Timnát és annak faluit; Gimzót és annak faluit, és ott laknak vala;

Am 1,1 - O Amosovi a o kráľoch v tomto verši spomínaných pozri úvod. Zemetrasenie, o ktorom je tu reč, muselo byť veľmi pamätné, keď ho ešte aj o niekoľko storočí spomína prorok Zachariáš (14,5).

Am 1,2 - Začiatok verša je citát z Joel 4,16 (Vulg 3,16). O Karmeli pozri 1 Kr 18,19.

Am 1,3 - Damask bol hlavným mestom Aramejska (Sýrie). Ukrutnosť Aramejčanov k obyvateľom Galaádu sa spomína v 2 Kr 10,32 a 13,7. O mláťačke pozri pozn. k Iz 28,27.

Am 1,5 - Bet Eden bola sýrska provincia; asýrske pamiatky ju volajú Bít-Adini. Jej poloha nie je presne známa. – Ten, čo drží žezlo, je panovník. – Poloha Kíru je neznáma, porov. Iz 22,6; Am 9,7.

Am 1,6-8 - O tomto zločine Filištíncov pozri pozn. k Joel 4,4–8. (Vulg 3,3 n.). Gaza, Azot, Askalon a Akaron boli hlavné mestá filištínskych kniežatstiev. Get, hlavné mesto piateho kniežatstva, sa tu nespomína. – Prorok zakaždým zdôrazňuje, že Božie výroky sú neodvolateľné.

Am 1,9 - Aj Týrčanom sa vyčíta, že predávali Izraelitov za otrokov Edomčanom a zabudli na priateľstvo, ktoré Izraelitov za časov Dávida a Šalamúna viazalo k Týrčanom, porov. 2 Sam 5,11; 1 Kr 5, 15; 9,11.

Am 1,11 - Edomčania boli bratským národom Izraelitov, pretože pochádzali od Jakubovho brata Ezaua. – O Temane pozri pozn. k Jer 49,7; o Bozre pozn. k Iz 34,6.

Am 1,13 - O podobných ukrutnostiach pozri 2 Kr 8,12; 15,16.

Am 1,14 - O Rabe pozri pozn. k Jer 49,2.