výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Am 3, 1-15

1 Halljátok meg e beszédet, melyet az Úr szól ti felõletek, Izráel fiai; mindama nemzetség felõl, a melyet felhoztam Égyiptom földérõl, ezt mondván: 2 Csak titeket választottalak magamnak e földnek minden nemzetségei közül; azért büntetlek meg titeket minden gonoszságtokért. 3 Vajjon járnak-é ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? 4 Ordít-é az oroszlán az erdõben, ha nincs mit ragadoznia? Hallatja-é hangját barlangjából a kölyök-oroszlán, ha semmit nem fogott?! 5 Tõrbe esik-é a madár a földön, ha nincs tõr [vetve] néki? Felpattan-é a tõr a földrõl, ha fogni nem fogott? 6 Ha megharsan a kürt a városban, nem riad-é meg a nép? Vajjon lehet-é baj a városban, a mit nem az Úr szerezne? 7 Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az õ szolgáinak, a prófétáknak. 8 Ordít az oroszlán: ki ne rettegne? Az én Uram, az Úr szólt: ki ne prófétálna? 9 Adjatok hírt Asdód palotáiban és az Égyiptom földében való palotákban, és így szóljatok: Gyûljetek össze Samariának hegyein, és lássátok meg benne a sok háborgást, és az elnyomottakat az õ keblében. 10 Mert nem tudnak igazán cselekedni, azt mondja az Úr, õk, a kik halomra gyûjtik az erõszakosságot és zsarolást az õ palotáikban. 11 Annakokáért ezt mondja az Úr Isten: Ellenség [jön] és körülveszi [e] földet; ledönti hatalmadat és feldúlatnak a te palotáid. 12 Ezt mondja az Úr: A mint a pásztor az oroszlán szájából csak a két lábszárt menti meg, vagy a fül hegyét; akképen menekülnek meg Izráel fiai, a kik Samariában pamlag szegletében ülnek és a nyugágynak selymén. 13 Halljátok meg és adjátok tudtára a Jákób házának, azt mondja az Úr Isten, a Seregek Istene, 14 Hogy a mely napon megbüntetem Izráelt az õ vétkeiért, Béth-El oltáraiért is büntetek, és letöretnek az oltár szarvai, és a földre omlanak. 15 És ledöntöm a téli házat a nyári házzal együtt, és elpusztulnak az elefántcsont-házak is, megsemmisülnek a nagy házak, ezt mondja az Úr.

Am 3, 1-15

Verš 6
Ha megharsan a kürt a városban, nem riad-é meg a nép? Vajjon lehet-é baj a városban, a mit nem az Úr szerezne?
Iz 45:7 - Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, a ki mindezt cselekszem!
Nár 3:37 - Kicsoda az, a ki szól és meglesz, ha nem parancsolja az Úr?

Am 3,2 - Izrael dostal viac milosti, väčšia je aj jeho zodpovednosť.

Am 3,3-8 - Prirovnania v týchto veršoch nakopené pôsobia výkladu ťažkosť. Nevedno presne, načo ich prorok uvádza. Najskôr azda na to, aby z ľudskej skúsenosti dokázal, že nič sa nedeje bez príčiny. Aj jeho prorocké vystúpenie má svoju príčinu: Pán mu rozkázal prorokovať. A rozkázal mu to preto, lebo chcel svojmu národu oznámiť – ako vždy robieva –, že mu hrozí trest.

Am 3,9 - Zmysel: Ešte aj pohania by sa zhrozili nad zločinmi Samárie, ktorej občania hromadia násilím nahrabané poklady.

Am 3,12 - Vyslovuje sa u prorokov častá myšlienka, že sa len malé zvyšky národa zachránia. K prirovnaniu pozri pozn. k 1 Sam 17,34 n.

Am 3,14 - Rohy oltára sa pokladali za jeho najdôležitejšiu časť. Keď sa tie zrazia, oltár je znesvätený.

Am 3,15 - Vyčíta sa prepych; pozri už aj verš 12: pohovky a damaškové lôžka.