výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 1, 1-6

1 Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bûnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül; 2 Hanem az Úr törvényében van gyönyörûsége, és az õ törvényérõl gondolkodik éjjel és nappal. 3 És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen. 4 Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, a mit szétszór a szél. 5 Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bûnösök az igazak gyülekezetében. 6 Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész.

Ž 1, 1-6

Verš 1
Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bûnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;
Ž 26:4 - Nem ültem együtt hivalkodókkal, és alattomosokkal nem barátkoztam.
Prís 1:10 - Fiam, ha a bûnösök el akarnak csábítani téged: ne fogadd beszédöket.
Prís 1:15 - Fiam, ne járj egy úton ezekkel, tartóztasd meg lábaidat ösvényüktõl;
Prís 4:14 - A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén.
1Kor 15:33 - Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.
Ef 5:11 - És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat;

Verš 2
Hanem az Úr törvényében van gyönyörûsége, és az õ törvényérõl gondolkodik éjjel és nappal.
Dt 6:6 - És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.
Dt 17:19 - És legyen az õ nála, és olvassa azt életének minden idejében, hogy tanulja félni az Urat, a te Istenedet, hogy megtartsa e törvénynek minden ígéjét, és e rendeléseket, hogy azokat cselekedje.
Joz 1:8 - El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, a mint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz.
Ž 119:1 - Boldogok, a kiknek útjok feddhetetlen, a kik az Úr törvényében járnak.

Verš 3
És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.
Jer 17:8 - Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, a mely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hõség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendõben nem retteg, sem a gyümölcsözéstõl meg nem szûnik.

Verš 4
Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, a mit szétszór a szél.
Jób 21:18 - Olyanok lesznek, mint a pozdorja a szél elõtt, és mint a polyva, a melyet forgószél ragad el.
Ž 35:5 - Legyenek olyanok, mint a polyva a szél elõtt; az Úrnak angyala verdesse [õket].
Iz 17:13 - A népségek, mint sok vizek háborgása, úgy háborognak, de megdorgálja azt és elfut messzire, és elragadtatik, mint a hegyek polyvája szél elõtt és mint pozdorja a forgószél elõtt;
Iz 29:5 - Ellenségidnek sokasága olyan lesz, mint az apró por, és mint a repülõ polyva az erõszakosok sokasága, és lesz hamar és hirtelen.
Oz 13:3 - Azért olyanná lesznek, mint a reggeli felhõ és mint a harmat, a mely korán eltûnik; mint a szérûrõl elsodort polyva és mint a kéménynek füstje.

Z 1 - Tento žalm je anonymný. Je v ňom narážka na proroka Jeremiáša (17,5-8) a Ezechiela (47,12). Ako to vystihli sv. Bazil a sv. Hieronym, svojím obsahom je ako stvorený za úvod do celého Žaltára. Ozajstné šťastie človeka spočíva v spojení človeka s Bohom a v zachovávaní Božieho zákona.