výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 128, 1-6

1 Grádicsok éneke. a ki az õ útaiban jár! 2 Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod. 3 Feleséged, mint a termõ szõlõ házad belsejében; fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül. 4 Ímé, így áldatik meg a férfiú, a ki féli az Urat! 5 Megáld téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében; 6 És meglássad fiaidnak fiait; békesség legyen Izráelen!

Ž 128, 1-6

Z 128 - Žalmista vyzdvihuje šťastie a spokojnosť toho, kto bohabojne slúži Pánovi.

Z 128,5-6 - Tieto verše sa zdajú byť liturgickým požehnaním. Pútnikom, čo spievali túto pieseň, kňaz požehnal a žičil im, aby ich Pán požehnal tak, ako prisľúbil svojim ctiteľom. Šťastie, dlhý život, početné potomstvo zodpovedajú prísľubom za verné plnenie Božích príkazov (Lv 26,9; Dt 28,4 n.).