výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 27, 1-14

1 Dávidé. 2 Ha gonoszok jõnek ellenem, hogy testemet egyék: szorongatóim és elleneim - õk botlanak meg és hullanak el. 3 Ha tábor fog körül, nem fél szívem; habár had támad reám, mégis [õ benne] bízom én. 4 Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az õ templomában. 5 Bizony elrejt engem az õ hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem. 6 Most is felül emeli fejemet ellenségeimen, a kik körültem vannak, és én az õ sátorában örömáldozatokkal áldozom, énekelek és zengedezek az Úrnak. 7 Halld meg, Uram, hangomat - hívlak! Irgalmazz nékem és hallgass meg engem! 8 Helyetted mondja a szívem: Az én orczámat keressétek! A te orczádat keresem, oh Uram! 9 Ne rejtsd el orczádat elõlem; ne utasítsd el szolgádat haraggal; te voltál segítõm, ne taszíts el és ne hagyj el engem, üdvösségemnek Istene! 10 Ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem. 11 Taníts meg engem a te útadra, oh Uram! Vezérelj engem egyenes ösvényen, az én üldözõim miatt. 12 Ne adj át engem szorongatóim kivánságának, mert hamis tanúk támadnak ellenem, és erõszakot lihegnek. 13 Bizony hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élõknek földén! 14 Várjad az Urat, légy erõs; bátorodjék szíved és várjad az Urat.

Ž 27, 1-14

Verš 1
Dávidé.
Iz 10:17 - És lészen Izráel világossága tûz gyanánt, és annak Szentje láng gyanánt, és ég és megemészti gazzát és tövisét egy napon;
Iz 60:19 - Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,
Mi 7:8 - Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a setétségben ülnék [is,] az Úr az én világosságom!
Lk 1:79 - Hogy megjelenjék azoknak, a kik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek; hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára!
Jn 1:4 - Õ benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
Jn 8:12 - Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.
Zjv 21:23 - És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne; mert az Isten dicsõsége megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány.
Ž 118:6 - Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember?

Verš 11
Taníts meg engem a te útadra, oh Uram! Vezérelj engem egyenes ösvényen, az én üldözõim miatt.
Ž 25:4 - Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem.
Ž 86:11 - Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, [és] teljes szívvel féljem nevedet.
Ž 119:1 - Boldogok, a kiknek útjok feddhetetlen, a kik az Úr törvényében járnak.

Verš 14
Várjad az Urat, légy erõs; bátorodjék szíved és várjad az Urat.
Iz 25:9 - És szólnak ama napon: Ímé Istenünk, a kit mi vártunk és a ki megtart minket; ez az Úr, a kit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában!
Iz 33:2 - Uram, könyörülj rajtunk! Téged várunk; légy karjuk reggelenként, és szabadítónk a szorongatásnak idején!
Hab 2:3 - Mert e látomás bizonyos idõre [szól,] de vége felé siet és meg nem csal; ha késik is, bízzál benne; mert eljön, el fog jõni, nem marad el!

Z 27,7 - V LXX a Vg namiesto "zaplesalo moje srdce" je takáto lekcia "a moje telo zasa rozkvitlo".

Z 27,8 - "Hľadať Pánovu tvár" - hľadať jeho priazeň a lásku.

Z 27,13 - "Krajina žijúcich" je tento svet, ako "krajina mŕtvych, šeól", je označením života po smrti.