výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 144, 1-15

1 Dávidé. 2 Jóltevõm és megoltalmazóm, mentõváram és szabadítóm nékem; paizsom, és az, a kiben én bízom: õ veti alám népemet. 3 Uram! Micsoda az ember, hogy tudsz felõle, és az embernek fia, hogy gondod van reá? 4 Olyan az ember, mint a lehellet; napjai, mint az átfutó árnyék. 5 Uram, hajlítsd meg egeidet és szállja alá; illesd meg a hegyeket, hogy füstölögjenek! 6 Lövelj villámot és hányd szerte õket; bocsásd ki nyilaidat és vedd el eszöket. 7 Nyújtsd le kezeidet a magasból; ragadj ki és ments meg engem a nagy vizekbõl, az idegen-fiak kezébõl; 8 A kiknek szájok hazugságot beszél, s jobb kezök a hamisság jobb keze. 9 Isten! Új éneket éneklek néked; tízhúrú hangszerrel zengedezlek téged; 10 Ki segítséget ád a királyoknak, [s] megmenti Dávidot, az õ szolgáját a gonosz szablyától. 11 Ragadj ki és ments meg engem az idegen-fiak kezébõl, a kiknek szájok hazugságot beszél, s jobbkezök a hamisság jobbkeze. 12 Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nõve ifjú korukban; leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok. 13 Legyenek telve tárházaink, eledelt eledelre szolgáltassanak; juhaink százszorosodjanak, ezerszeresedjenek a mi legelõinken. 14 Ökreink megrakodva legyenek; sem betörés, sem kirohanás, sem kiáltozás ne legyen a mi utczáinkon. 15 Boldog nép az, a melynek így van dolga; boldog nép az, a melynek az Úr az õ Istene.

Ž 144, 1-15

Verš 1
Dávidé.
2Sam 22:35 - Kezeimet harczra tanítja,
Ž 18:34 - Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és az én magas helyeimre állít engem.

Verš 2
Jóltevõm és megoltalmazóm, mentõváram és szabadítóm nékem; paizsom, és az, a kiben én bízom: õ veti alám népemet.
2Sam 22:48 - Isten az, ki bosszút áll értem,
Ž 18:47 - Él az Úr és áldott az én kõsziklám, magasztaltassék hát az én idvességemnek Istene!

Verš 3
Uram! Micsoda az ember, hogy tudsz felõle, és az embernek fia, hogy gondod van reá?
Jób 7:17 - Micsoda az ember, hogy õt ily nagyra becsülöd, és hogy figyelmedet fordítod reá?
Ž 8:4 - Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél:
Ž 31:7 - Gyûlölöm a hazug hiúságok híveit, és az Úrban bízom én.
Heb 2:6 - Sõt bizonyságot tett valahol valaki, mondván: Micsoda az ember, hogy megemlékezel õ róla, avagy az embernek fia, hogy gondod van reá?

Verš 4
Olyan az ember, mint a lehellet; napjai, mint az átfutó árnyék.
Ž 39:5 - Jelentsd meg Uram az én végemet és napjaim mértékét, mennyi az? Hadd tudjam, hogy milyen múlandó vagyok.
Ž 62:9 - Bízzatok õ benne mindenkor, ti népek; öntsétek ki elõtte szíveteket; Istn a mi menedékünk. Szela.
Jób 8:9 - Mert mi csak tegnapiak vagyunk és semmit nem tudunk, mert a mi napjaink csak árnyék e földön.
Jób 14:2 - Mint a virág, kinyílik és elhervad, és eltünik, mint az árnyék és nem állandó.
Ž 102:11 - A te felindulásod és búsulásod miatt; mert felemeltél engem és földhöz vertél engem.

Verš 5
Uram, hajlítsd meg egeidet és szállja alá; illesd meg a hegyeket, hogy füstölögjenek!
Ž 18:9 - Füst szállt fel orrából, és szájából emésztõ tûz; izzó szén gerjedt belõle.
Ž 18:7 - Szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam; szavamat meghallá templomából, és kiáltásom eljutott füleibe.
Ž 104:32 - A ki, ha rátekint e földre, megrendül az; megilleti a hegyeket, és füstölögnek azok.

Verš 6
Lövelj villámot és hányd szerte õket; bocsásd ki nyilaidat és vedd el eszöket.
2Sam 22:8 - Akkor rengett és remegett a föld,
Ž 18:14 - És dörgött az Úr a mennyekben, és a Magasságos zengett; és jégesõ [hullt] és eleven szén.
1Sam 7:10 - És lõn, hogy a mikor Sámuel az égõáldozatot végezé, eljövének a Filiszteusok, hogy Izráel ellen harczoljanak. Az Úr pedig mennydörge nagy hangon azon a napon a Filiszteusok felett és [annyira] megzavarta õket, hogy megverettetének Izráel elõtt.

Z 144 - Prvá časť žalmu (1-11) je poskladaná z iných žalmov, najmä z 8, 18, 33, 104.

Z 144,1-2 - Kráľ Dávid je pred bojom. Vie však, že ak Pán nebude pomáhať a ak on nezlomí nepriateľa, všetko úsilie by bolo daromné.

Z 144,5-6 - Dúfa, že Pán mimoriadnym spôsobom zasiahne na ochranu svojho ľudu. Má sa to stať za pomoci búrky, v ktorej Pán prejavoval svoju moc a hrôzu.

Z 144,7 - Prívaly, veľké vody sú vo Svätom písme symbolom veľkého nebezpečenstva (Ž 18,17).

Z 144,8 - "Krivoprísažná pravica", pars pro toto, označuje tých, čo falošne a skrivodlivo prisahali. Pri prísahe zdvíhali pravú ruku (Ž 137,5).

Z 144,12-15 - Žalmista prosí o požehnanie, pokoj a blahobyt pre svoj národ.