výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 66, 1-20

1 Az éneklõmesternek; zsoltár, ének. 2 Énekeljétek az õ nevének dicsõségét; dicsõítsétek az õ dicséretét! 3 Mondjátok Istennek: Mily csudálatosak a te mûveid: a te hatalmad nagy volta miatt hízelegnek néked ellenségeid. 4 Az egész föld leborul elõtted; énekel néked, énekli a te nevedet. Szela. 5 Jõjjetek és lássátok az Isten dolgait; csudálatosak az õ cselekedetei az emberek fiain. 6 A tengert szárazzá változtatta, a folyamon gyalog mentek át: ott örvendeztünk õ benne. 7 A ki uralkodik az õ hatalmával örökké, szemmel tartja a pogányokat, hogy az engedetlenek fel ne fuvalkodjanak magukban. Szela. 8 Áldjátok népek a mi Istenünket, és hallassátok az õ dicséretének szavát. 9 A ki megeleveníti lelkünket, s nem engedi, hogy lábaink megtántorodjanak. 10 Mert megpróbáltál minket, oh Isten, megtisztítottál, a mint tisztítják az ezüstöt. 11 Hálóba vittél be minket, megszorítottad derekainkat. 12 Embert ültettél fejünkre, tûzbe-vízbe jutottunk: de kihoztál bennünket bõségre. 13 Elmegyek házadba égõáldozatokkal, lefizetem néked fogadásaimat, 14 A melyeket ajakim igértek és szájam mondott nyomorúságomban. 15 Hízlalt juhokat áldozom néked égõáldozatul, kosok jóillatú áldozatával; ökröket bakokkal együtt áldozom néked. Szela. 16 Jõjjetek el és halljátok meg, hadd beszélem el minden istenfélõnek: miket cselekedett az én lelkemmel! 17 Hozzá kiálték az én szájammal, és magasztalás volt nyelvem alatt. 18 Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram. 19 Ámde meghallgatott Isten, figyelmezett könyörgésem szavára. 20 Áldott az Isten, a ki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét [nem vonta meg] tõlem.

Ž 66, 1-20

Verš 6
A tengert szárazzá változtatta, a folyamon gyalog mentek át: ott örvendeztünk õ benne.
Ex 14:21 - És kinyújtá Mózes az õ kezét a tengerre, az Úr pedig egész éjjel erõs keleti széllel hajtá a tengert és szárazzá tevé a tengert, és kétfelé válának a vizek.
Joz 3:14 - És lõn, hogy a mint megindula a nép az õ sátraiból, hogy általmenjen a Jordánon, és a papok, a frigyládának hordozói, a nép elõtt:

Verš 7
A ki uralkodik az õ hatalmával örökké, szemmel tartja a pogányokat, hogy az engedetlenek fel ne fuvalkodjanak magukban. Szela.
2Krn 16:9 - Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, a kik õ hozzá teljes szívvel ragaszkodnak; bolondul cselekedél ebben; azért mostantól kezdve háborúk lesznek te ellened.
Jób 28:24 - Mert õ ellát a föld határira, õ lát mindent az ég alatt.
Ž 33:13 - Az égbõl letekint az Úr, látja az emberek minden fiát.