výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 150, 1-6

1 Dicsérjétek az Urat! dicsérjétek õt az õ hatalmának boltozatán! 2 Dicsérjétek õt hõsi tetteiért, dicsérjétek õt nagyságának gazdagsága szerint! 3 Dicsérjétek õt kürt-zengéssel; dicsérjétek õt hárfán és cziterán; 4 Dicsérjétek õt dobbal és tánczczal, dicsérjétek õt hegedûkkel és fuvolával; 5 Dicsérjétek õt hangos czimbalommal, dicsérjétek õt harsogó czimbalommal. 6 Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!

Ž 150, 1-6

Verš 1
Dicsérjétek az Urat! dicsérjétek õt az õ hatalmának boltozatán!
Iz 6:3 - És kiált vala egy a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a [széles] föld az õ dicsõségével!

Z 150 - Tento žalm je doxológiou, záverečným chválospevom nielen k 5. knihe žalmov, ale aj k celému Žaltáru. - Obsahovo sa podobá 148. žalmu.

Z 150,1 - "Chváľte Pána v jeho svätyni", rozumej v pozemskom chráme. Teda ľudia majú chváliť Pána. - "Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe", čiže v nebeskom chráme, v nebi. Pána majú chváliť aj anjeli a všetko, čo je v nebi (pozri Ž 148,2-6).

Z 150,4 - U Izraelitov ako aj u iných semitských národov bol tanec dôležitým náboženským prejavom.