výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 150, 1-6

1 Haleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí, 2 chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost! 3 Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citarou, 4 chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou, 5 chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými! 6 Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.

Ž 150, 1-6

Verš 1
Haleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí,
Iz 6:3 - Volali jeden k druhému: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy."

Z 150 - Tento žalm je doxológiou, záverečným chválospevom nielen k 5. knihe žalmov, ale aj k celému Žaltáru. - Obsahovo sa podobá 148. žalmu.

Z 150,1 - "Chváľte Pána v jeho svätyni", rozumej v pozemskom chráme. Teda ľudia majú chváliť Pána. - "Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe", čiže v nebeskom chráme, v nebi. Pána majú chváliť aj anjeli a všetko, čo je v nebi (pozri Ž 148,2-6).

Z 150,4 - U Izraelitov ako aj u iných semitských národov bol tanec dôležitým náboženským prejavom.