výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 51, 1-19

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův, 2 když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Bat-šebě. 3 Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti, 4 moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu! 5 Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. 6 Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu. 7 Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka. 8 Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. 9 Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh. 10 Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal. 11 Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. 12 Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. 13 Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber! 14 Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. 15 Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. 16 Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože, Bože, moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost. 17 Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. 18 Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti nezáleží. 19 Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš! [ (Psalms 51:20) Prokaž dobro Sijónu svou přízní, vybuduj jeruzalémské hradby. ] [ (Psalms 51:21) Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly, pak ti budou na oltáři obětovat býčky. ]

Ž 51, 1-19

Verš 1
Pro předního zpěváka. Žalm Davidův,
2Sam 12:1 - Hospodin poslal k Davidovi Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu: "V jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák.
2Sam 11:4 - David pak pro ni poslal posly. Ona k němu přišla a on s ní spal; očistila se totiž od své nečistoty. Potom se vrátila do svého domu.

Verš 4
moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!
Rim 3:4 - Naprosto ne! Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale 'každý člověk lhář', jak je psáno: 'Aby ses ukázal spravedlivý ve svých slovech a zvítězil, přijdeš-li na soud.'

Verš 7
Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka.
Lv 14:4 - rozkáže kněz, aby vzal pro očišťování dva živé čisté ptáky, cedrové dřevo, karmínové barvivo a yzop.
Lv 14:6 - Pak vezme živého ptáka, cedrové dřevo, karmínové barvivo a yzop a omočí to i s živým ptákem v krvi ptáka zabitého nad pramenitou vodou.
Nm 19:6 - Potom vezme kněz cedrové dřevo s yzopem a karmínovým barvivem a hodí je na spalovanou krávu.
Nm 19:18 - Někdo čistý vezme yzop, smočí v té vodě a stříkne na stan, na všechno nádobí i na všechny lidi, kteří tam jsou, i na toho, kdo se dotkl kostí nebo skoleného anebo mrtvého či hrobu.

Z 51 - Tento žalm je najkrajší z kajúcich žalmov, už štvrtý tohto druhu (6, 32, 38). Zachytáva dve podstatné zložky hriechu a jeho odčinenia: hriech sa tu opisuje ako urážka Boha, ktorú človek sám nemôže odčiniť, ak mu Boh nedožičí milosť. Žalm je jedným z najkrajších prejavov dokonalej ľútosti.

Z 51,7 - Náklonnosť na hriech je človeku vrodená. Katolícka tradícia tu právom nachádza náuku o dedičnom hriechu.

Z 51,9 - "Yzop - 'ezób", pyskovitá rastlina, ktorej drobné kvietky na dlhej stopke sú lievikovite rozložené; keď sa namočia, pospájajú sa a zachytia veľa tekutiny. Yzop sa namáčal do krvi alebo do vody a potom sa ním kropil ľud na znak očisťovania od hriechov (Ex 12,22; Lv 14,6-8; Nm 19,6.18; Hebr 9,19).

Z 51,16 - Zrejme tu myslí na preliatu Uriášovu krv a na krv Izraelitov v Rabat-Amon (2 Sam 11,14-25).

Z 51,18 - K 18. a 19. veršu treba dodať, že Dávid nepopiera cenu krvavých obiet, iba tvrdí, že Bohu sa viac páčia obety ľudského vnútra, ducha a srdca.

Z 51,20-21 - Tieto dva verše pridali asi neskoršie, pravdepodobne za časov babylonského zajatia.