výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 146, 1-10

1 Haleluja. Chval, duše má, Hospodina! 2 Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu. 3 Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není. 4 Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány. 5 Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu, 6 jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k nim patří, jenž navěky zachovává věrnost. 7 Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně. 8 Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé. 9 Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu. 10 Hospodin bude kralovat věčně, Bůh tvůj, Sijóne, po všechna pokolení. Haleluja.

Ž 146, 1-10

Verš 8
Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé.
Mt 9:30 - A otevřely se jim oči. Ježíš jim pohrozil: "Ne, aby se to někdo dověděl!"
Jn 9:7 - a řekl mu: "Jdi, umyj se v rybníce Siloe." (To jméno znamená 'Poslaný'.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl.
Jn 9:32 - Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození.
Ž 145:14 - Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje.
Ž 147:3 - uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.
Lk 13:13 - ona se ihned vzpřímila a velebila Boha.

Verš 10
Hospodin bude kralovat věčně, Bůh tvůj, Sijóne, po všechna pokolení. Haleluja.
Ex 15:18 - Hospodin kraluje navěky a navždy."
Ž 145:13 - Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení. Ve všech svých slovech je Hospodin věrný, je svatý ve všech svých skutcích.

Verš 3
Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není.
Ž 118:8 - Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.

Z 146 - Týmto žalmom sa začína skupina žalmov (146 - 150), ktoré sa volajú aj "malým Halelom" (pozri Ž 113). Obsahom všetkých nasledujúcich žalmov je Pánova chvála. Každý žalm sa v hebrejskom texte začína a končí "Aleluja - Chváľte Pána".

Z 146,5 - "Boh Jakubov" je Pán, Boh, ktorý patriarchovi Jakubovi a jeho pokoleniu preukázal mnoho dobrodení (Gn 28,15; 31,3; 32,28; 46,4; Ž 33,12; 144,15 atď.).

Z 146,8 - "Pán otvára oči slepým" - to sa dá chápať doslova, ale tiež v prenesenom slova zmysle: Pán naúča ľudí dobru a vedie k pokániu (Dt 28,29; Jób 12,25; Iz 29,18; 35,5).