výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 52, 1-9

1 Pro předního zpěváka. Poučující, Davidův, 2 když přišel Edómec Dóeg a oznámil Saulovi: "David vešel do Achímelekova domu." 3 Proč se chlubíš zlem, ty bohatýre? Boží milosrdenství po všechny dny trvá! 4 Jen zhoubu tvůj jazyk splétá, máš ho ostrý jako břitvu, pleticháři. 5 Zlo miluješ víc než dobro, klam více než spravedlivé slovo. 6 Miluješ každé podvratné slovo, jazyku lstivý. 7 Proto Bůh tě smete provždy, popadne tě, ze stanu tě vyrve, vykoření tě ze země živých. 8 Až to spatří spravedliví, zmocní se jich bázeň a posměšně o něm řeknou: 9 "Ano, byl to muž, jenž nepokládal za záštitu Boha, ve své veliké bohatství doufal, zakládal si na své zhoubné moci." [ (Psalms 52:10) Ale já jsem jako zelenající se oliva v domě Božím. Doufám v Boží milosrdenství navěky a navždy. ] [ (Psalms 52:11) Navěky ti budu vzdávat chválu, neboť jsi to způsobil ty. Naději jsem složil ve tvé jméno, je tak dobré ke tvým věrným. ]

Ž 52, 1-9

Verš 1
Pro předního zpěváka. Poučující, Davidův,
1Sam 22:9 - Dóeg Edómský, který byl ustanoven nad Saulovými služebníky, odpověděl: "Viděl jsem syna Jišajova, jak přišel do Nóbu k Achímelekovi, synu Achítúbovu.

Verš 9
"Ano, byl to muž, jenž nepokládal za záštitu Boha, ve své veliké bohatství doufal, zakládal si na své zhoubné moci." [ (Psalms 52:10) Ale já jsem jako zelenající se oliva v domě Božím. Doufám v Boží milosrdenství navěky a navždy. ] [ (Psalms 52:11) Navěky ti budu vzdávat chválu, neboť jsi to způsobil ty. Naději jsem složil ve tvé jméno, je tak dobré ke tvým věrným. ]
Ž 22:31 - Potomstvo bude mu sloužit. O Panovníku budou vyprávět dalšímu pokolení, [ (Psalms 22:32) to přijde a bude hlásat jeho spravedlnost lidu, který se zrodí: "To učinil on!" ]

Z 52,1 - Porov. 1 Sam 21,8; 22,9 n.