výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 149, 1-9

1 Haleluja. Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu v shromáždění věrných! 2 Ať se Izrael raduje ze svého Tvůrce, ať synové Sijónu jásají nad svým Králem, 3 ať tanečním rejem chválí jeho jméno, ať mu pějí žalmy při bubnu a při citaře. 4 Hospodin má ve svém lidu zalíbení, pokorné oslaví spásou. 5 Věrní ať jásají v slávě, ať plesají na svých ložích. 6 Ať svým hrdlem vyvyšují Boha, s dvojsečným mečem v svých rukou, 7 aby nad pronárody konali pomstu, tresty na národech, 8 aby spoutali řetězy jejich krále, železnými okovy ty, kdo jsou u nich ve cti, 9 aby na nich vykonali soud, jak o tom psáno. Je to čest pro všechny jeho věrné. Haleluja.

Ž 149, 1-9

Verš 8
aby spoutali řetězy jejich krále, železnými okovy ty, kdo jsou u nich ve cti,
Mt 18:18 - Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi.

Verš 9
aby na nich vykonali soud, jak o tom psáno. Je to čest pro všechny jeho věrné. Haleluja.
Dt 4:6 - Bedlivě je dodržujte. To bude vaše moudrost a rozumnost před zraky lidských pokolení. Když uslyší všechna tato nařízení, řeknou: "Jak moudrý a rozumný lid je tento veliký národ!"

Verš 2
Ať se Izrael raduje ze svého Tvůrce, ať synové Sijónu jásají nad svým Králem,
Ž 100:3 - Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase.

Verš 3
ať tanečním rejem chválí jeho jméno, ať mu pějí žalmy při bubnu a při citaře.
Ž 81:2 - Plesejte Bohu, naší síle, hlaholte Bohu Jákobovu!

Verš 6
Ať svým hrdlem vyvyšují Boha, s dvojsečným mečem v svých rukou,
2Sol 2:8 - A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš 'zabije dechem svých úst' a zničí svým slavným příchodem.
Heb 4:12 - Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.
Zjv 1:16 - V pravici držel sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč; jeho vzhled jako když slunce září v plné své síle.

Z 149,1 - Zhromaždenie svätých môže označovať všetkých Izraelitov napospol a môže byť pomenovaním nejakej náboženskej slávnosti, ktorá sa konala v chráme (Ž 148,14).

Z 149,3 - "Tanec" patril k bohoslužobným úkonom. Vo Svätom písme máme o tom neraz zmienku (Jer 31,4; pozri aj 2 Sam 6,14; Sdc 11,34; Ž 87,7 atď.).

Z 149,5 - Izraeliti sa majú radovať z víťazstva, majú sa tešiť v pokoji a istote -"nech sa veselia na svojich lôžkach" - veď bolo dosť utrpenia, dosť sĺz za dlhých nocí trpkej nevoľnosti (Ž 4,5; 6,6; porov. aj Ž 43,9; Iz 30,29; Oz 7,14 atď.).

Z 149,6 - Porov. Neh 4,10-11; pozri aj 2 Mach 15,27, kde sa cituje 6. verš tohto žalmu.

Z 149,8-9 - Izrael bude nástrojom Božej spravodlivosti, bude však aj nositeľom spásy pre všetky národy. A to mu bude na slávu.