výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 99, 1-9

1 Hospodin kraluje! Národy trnou. Trůní na cherubech! Země se zmítá. 2 Velký je Hospodin na Sijónu, nad všechny národy vyvýšený. 3 Nechť vzdávají chválu tvému jménu, velkému a budícímu bázeň - je svaté! 4 Silou Krále je láska k právu. Ty jsi určil právní řády; právo, spravedlnost v Jákobovi ty sám vykonáváš. 5 Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, klanějte se před podnožím jeho nohou - je svaté! 6 Mojžíš a Áron byli z jeho kněží, Samuel z těch, kdo vzývali jeho jméno; k Hospodinu volali a on jim odpovídal. 7 Promlouval k nim z oblačného sloupu; dbali na jeho svědectví a na nařízení, která jim dal. 8 Hospodine, Bože náš, ty jsi jim odpovídal, byl jsi jim Bohem, jenž promíjí, i když jsi jejich skutky stíhal pomstou. 9 Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, klanějte se směrem k jeho svaté hoře, neboť Hospodin, náš Bůh, je svatý!

Ž 99, 1-9

Z 99 - Aj tento žalm je venovaný Bohu ako svätému Kráľovi, je tiež mesiášsky, pretože sa v ňom vyzdvihuje všeobecné Božie kráľovstvo.

Z 99,1-3 - "Pán kraľuje" (Ž 93,1), "tróni nad cherubmi" (1 Sam 4,4; 2 Sam 6,2; Iz 37,16; Ž 80,2; 1 Krn 13,6), čiže nad archou zmluvy, na ktorej boli dvaja cherubi (Ex 25,22).