výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 41, 1-13

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. 2 Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání. 3 Hospodin ho bude ochraňovat, zachová mu život, bude mu na zemi blaze. Zvůli nepřátel ho nevydávej! 4 Hospodin ho podepře na loži v jeho mdlobách. V nemoci mu změníš celé lůžko! 5 Pravím: Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav mě, neboť jsem proti tobě zhřešil. 6 Nepřátelé o mně škodolibě mluví: "Kdy už zemře? Kdy zanikne jeho jméno?" 7 Přijde-li se kdo podívat, šalebně mluví, spřádá v srdci ničemnosti, vyjde ven a mluví. 8 Všichni, kdo mě nenávidí, šeptají si o mě, zlo mi strojí: 9 "Ať na něj dolehne slovo Ničemníka; ulehl, už nepovstane." 10 I ten, s nímž jsem žil v pokoji a jemuž jsem důvěřoval, ten, jenž můj chléb jedl, vypíná se nade mne a zvedá patu. 11 Ty však, Hospodine, smiluj se a dej mi povstat, abych jim to splatil. 12 Že sis mě oblíbil, poznám z toho, že nade mnou nezazní ryk nepřítele. 13 Ujal ses mne pro mou bezúhonnost, postavils mě navěky před svou tvář. [ (Psalms 41:14) Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, od věků na věky. Amen. Amen. ]

Ž 41, 1-13

Verš 9
"Ať na něj dolehne slovo Ničemníka; ulehl, už nepovstane."
Jn 13:18 - Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil. Ale má se naplnit slovo Písma: 'Ten, který se mnou jí chléb, zvedl proti mně patu.'

Z 41,10 - Dávidov radca a dobrý priateľ Achitofel sa pridal za Absolónovej vzbury k vzbúrencom v Hebrone (2 Sam 15,12-15). Vo verši 10. je Achitofel predobrazom zradcu Judáša (Jn 13,18; 17,12; Sk 1,16), a tak žalm je prorocký a nepriamo (typicky) mesiášsky. Dávid je tu predobrazom Ježiša Krista.

Z 41,14 - V 14. verši, ktorý nepatrí k žalmu, je chválospev na Pána a je to zakončenie Prvej knihy žalmov ako 72,18 a 106,48.