výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 147, 1-20

1 Haleluja. Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála. 2 Hospodin buduje Jeruzalém, shromažďuje rozehnané z Izraele, 3 uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. 4 On určuje počet hvězd, on každou vyvolává jménem. 5 Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze. 6 Hospodin se ujímá pokorných, svévolníky snižuje až k zemi. 7 Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citaře, 8 tomu, který zahaluje nebe mračny, který připravuje zemi deště, který dává na horách růst trávě, 9 tomu, který zvířatům potravu dává, i krkavčím mláďatům, když křičí. 10 Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže. 11 Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. 12 Jeruzaléme, chval zpěvem Hospodina, chval, Sijóne, svého Boha! 13 On upevnil závory v tvých branách, požehnal tvým synům v tobě. 14 Na tvém území ti zjednal pokoj, bělí pšeničnou tě sytí. 15 Na zem vysílá svůj výrok, rychle běží jeho slovo. 16 Dává sníh jak vlnu, sype jíní jako popel. 17 Rozhazuje kroupy jako sousta chleba, kdo odolá jeho mrazu? 18 Sešle slovo své a taje, káže vát větru a plynou vody. 19 Oznámil své slovo Jákobovi, nařízení svá a soudy Izraeli. 20 Tak žádnému z pronárodů neučinil, jeho soudy nepoznaly. Haleluja.

Ž 147, 1-20





Verš 1
Haleluja. Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála.
Ž 33:1 - Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit.

Verš 3
uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.
Ex 15:26 - Řekl: "Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji."
Jób 5:18 - On působí bolest, ale též obváže rány, co rozdrtí, vyléčí svou rukou.

Verš 4
On určuje počet hvězd, on každou vyvolává jménem.
Iz 40:26 - "K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno?" Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna.

Verš 8
tomu, který zahaluje nebe mračny, který připravuje zemi deště, který dává na horách růst trávě,
Oz 2:21 - Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním,
Jób 38:26 - aby pršelo na liduprázdnou zemi, na poušť, v níž člověka není,
Ž 104:14 - Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval člověk, a tak si ze země dobýval chléb.

Verš 15
Na zem vysílá svůj výrok, rychle běží jeho slovo.
Ž 33:9 - Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí.

Verš 20
Tak žádnému z pronárodů neučinil, jeho soudy nepoznaly. Haleluja.
Sk 14:16 - Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěly,

Z 147 - Vulgáta rozdeľuje tento žalm na dva: 146 a 147.

Z 147,2 - "Stavia Jeruzalem" naznačuje, že žalm vznikol, keď exulanti po návrate zo zajatia obnovovali sväté mesto.

Z 147,9 - Žalmista spomína "mladé havrany". V minulosti bola všeobecná mienka, že havrany vyhadzujú svoje mláďatá z hniezda. Pán sa stará o všetko, čo stvoril.

Z 147,10 - Pán chce, aby sa aj človek naň spoliehal.

Z 147,13 - Pán "upevnil závory tvojich brán", tieto slová naznačujú, že mesto je obnovené a že Izraeliti žijú v istote, pokoji a blahobyte (Neh 2,11 -7,3), keď vzniká druhá časť žalmu.

Z 147,16-18 - Na Božie slovo prichádza sneh, srieň, kamenec, mráz. Lež na jeho jediné slovo sa rozpúšťa sneh a ľad a prichádza jar (Jób 37,6 n.; 38,29 n.; Iz 1,18). Možno to chápať ako metaforu, ktorou chcel žalmista naznačiť, ako rýchlo Pán zmenil osud svojho ľudu.