výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 145, 1-21

1 Chvalozpěv Davidův. Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi, tvému jménu dobrořečit navěky a navždy. 2 Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit navěky a navždy. 3 Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat. 4 Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem, hlásají tvé bohatýrské činy. 5 Tvoje velebnost je důstojná a slavná, chci přemýšlet o tvých divuplných dílech. 6 Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích, i já budu vypravovat o tvé velikosti. 7 Budou šířit vše, co připomíná tvoji velkou dobrotivost, budou jásat, jak jsi spravedlivý. 8 Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný. 9 Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. 10 Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky, kéž ti tvoji věrní dobrořečí, 11 ať hovoří o tvém slavném kralování, ať promluví o tvé bohatýrské síle, 12 aby lidem uváděli ve známost tvé bohatýrské činy a slávu a důstojnost království tvého. 13 Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení. Ve všech svých slovech je Hospodin věrný, je svatý ve všech svých skutcích. 14 Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje. 15 Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, 16 otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije. 17 Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. 18 Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. 19 Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc, a zachrání je. 20 Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny svévolníky vyhlazuje. 21 Z mých úst zazní chvála Hospodinu, jeho přesvatému jménu bude dobrořečit všechno tvorstvo navěky a navždy.

Ž 145, 1-21

Verš 8
Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný.
Ex 34:6 - Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: "Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný,
Nm 14:18 - »Hospodin je shovívavý a nesmírně milosrdný, odpouští vinu a přestupek, ale viníka nenechá bez trestu, vinu otců stíhá na synech do třetího i čtvrtého pokolení.«
Ž 86:15 - Ty však, Panovníku, jsi Bůh slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný, věrný.
Ž 103:8 - Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný;

Verš 15
Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm,
Ž 104:27 - A to vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm;

Verš 3
Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat.
Ž 18:3 - Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli, Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade!
Ž 150:2 - chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost!
Jób 5:9 - který dělá věci veliké a nevyzpytatelné, nesčíslné divy:

Verš 4
Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem, hlásají tvé bohatýrské činy.
Dt 4:9 - Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely z tvého srdce po všechny dny tvého života. Seznam s nimi své syny i vnuky.
Dt 6:7 - Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.

Verš 7
Budou šířit vše, co připomíná tvoji velkou dobrotivost, budou jásat, jak jsi spravedlivý.
Ž 119:171 - Chvalozpěv ať vytryskne mi ze rtů, neboť mě svým nařízením učíš.

Z 145 - Alfabetický žalm, ktorý preberá časti z iných žalmov.

Z 145,13 - V mesiášskych časoch sa Božie kráľovstvo rozšíri na všetky národy (verše 12,13). Takto Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých čias (Dan 3,100; 1 Tim 1,17).