výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 114, 1-8

1 Když vyšel Izrael z Egypta, Jákobův dům z lidu temné řeči, 2 stal se Juda Boží svatyní, Izrael Božím vladařstvím. 3 Moře to vidělo a dalo se na útěk, Jordán se nazpět obrátil, 4 Hory poskakovaly jako berani a pahorky jako jehňata. 5 Moře, co je ti, že utíkáš, Jordáne, že se zpět obracíš? 6 Hory, proč poskakujete jako berani, a vy, pahorky, jako jehňata? 7 Chvěj se, země, před Pánem, před Bohem Jákobovým! 8 On proměňuje skálu v jezero, křemen v prameny vod.

Ž 114, 1-8

Verš 1
Když vyšel Izrael z Egypta, Jákobův dům z lidu temné řeči,
Ex 13:3 - Mojžíš řekl lidu: "Pamatujte na tento den, kdy jste vyšli z Egypta, z domu otroctví. Hospodin vás odtud vyvedl pevnou rukou. Proto se nesmí jíst nic kvašeného.

Z 114 - Žalmista krátko, ale pritom veľmi živo opisuje, ako sa Izrael stal Božím ľudom.

Z 114,1 - "Spomedzi ľudu cudzieho", dosl. "spomedzi ľudu, čo rozprával cudzou zajakavou rečou", čiže spomedzi Egypťanov.

Z 114,3-4 - Dramaticky sa opisujú zázraky, ktoré sa stali pri prechode Červeného mora a Jordána a pri vrchu Sinaj.

Z 114,7-8 - Aby ešte zjavnejšie dokázal Božiu moc, žalmista uvádza dva zázraky, ktoré sa stali v čase blúdenia na púšti. "Skalu mení na jazerá vôd" - prvý zázrak sa vzťahuje na zázračné vyvedenie vody zo skaly pri Hebrone (Ex 17,6), druhý na podobný prípad v Kádeši (Nm 20,11).